Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cesur Türkler, cesur Kürtler

 

 

ABDULLAH Öcalan’a "Bebek katili" sýfatýný ben taktým.Bembeyaz kefen içindeki küçücük bedeni ve melek bakýþýyla hepimizin hafýzasýnda kalan o ikona fotoðrafý Türkiye ve dünya Hürriyet sayesinde tanýdý. O fotoðraf, PKK’nýn bütün dünyanýn gözünde, bebekleri bile katleden bir terör örgütü olarak tanýnmasýnda çok etkili oldu.

 

Hürriyet, PKK terörüne karþý çok mücadele etti.

 

Ben þehitlerimizin, gazilerimizin hep yanýnda oldum.

 

Onlarý unutturmamak için sayýsýz yazýlar yazdým.

 

Sýnýr karakollarýnda göðsünde fiþeklikle uyuyan gencecik çocuklarýn ranzalarýnýn yaný baþýnda çok aðladým.

 

PKK’nýn hedefi haline geldim.

 

* * *

 

Dün Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün Kayseri’deki konuþmasýný okurken bunlarý düþündüm.

 

Cumhurbaþkaný, Türkiye’de siyasetçilerin, aydýnlarýn, sanatçýlarýn artýk Kürt sorununun çözümü için yapýcý bir tartýþmaya baþladýðýný ve bunun güzel bir þey olduðunu söylüyor.

 

Aynen katýlýyorum.

 

Çünkü ülkemizde akan kanýn artýk durmasýný, Türklerle Kürtlerin bir arada yaþamasýný ve maddi manevi bütün gücümüzü Türkiye’yi sadece bölgesel deðil, küresel bir dev yapmak için harcayacaðýmýz bir dönemin açýlmasýný arzu ediyorum.

 

Buraya nereden geldik?

 

Geriye bakýyorum ve þunu görüyorum.

 

Eruh baskýnýnýn üzerinden tam 25 yýl geçmiþ.

 

Ben o gün 37 yaþýndaymýþým.

 

Daha geriye bakýyorum, 29 Kürt isyaný.

 

Evet hepsi bastýrýlmýþ.

 

Evet, PKK elindeki silahla, mayýnla, bombayla bu ülkenin bir santimetrekaresine bayraðýný dikememiþ.

 

Ama ayný duyguyla geleceðe de bakýyorum.

 

PKK, daha 25 yýl da bayraðýný dikemez.

 

Ýyi ama hayat sadece bu mücadeleden, bu fedakárlýklardan, bu hoyratlýklardan mý ibaret?

 

* * *

 

25 yýl... Çeyrek asýr.

 

Hayat hepimizi deðiþtiriyor, iyi ki deðiþtiriyor.

 

Sadece kin ve nefret duygularýndan ibaret bir ruhla üniter devleti yaþatmýþsýnýz neye yarar?

 

Önemli olan, o üniter topraklar üzerinde üniter bir ruhu yaratabilmektir.

 

Ne yazýk ki siyasetçiler 25 yýlda bunu baþaramadýlar.

 

Belki oy korkusu, belki, hatta daha çok sadece korku.

 

Oysa cesur insanlara ihtiyacýmýz vardý.

 

Hem Türkler hem Kürtler arasýnda cesur insanlara ihtiyacýmýz vardý.

 

Ne yazýk ki uzun süre hiçbirimiz bu cesareti gösteremedik.

 

Þimdi Türkiye’de baþta Cumhurbaþkaný olmak üzere birçok insan sesini yükseltmeye baþladý.

 

Artýk çözüm için bir umut var.

 

Þimdi aramýzda kalan en büyük engel, silahtýr.

 

O silahlarýn sadece susmasý yetmiyor, gömülmesi gerekir.

 

"Çatýþmasýzlýk" gibi kavramlarýn hiçbir iþe yaramadýðýný, sadece ve sadece iki tarafýn provokatörlerine yaradýðýný yaþayarak gördük.

 

Herkes deðiþiyorsa, herkes samimi olmalý, cesur olmalý.

 

Bazen silahý býrakmak, o silahý kullanmaktan çok daha fazla yürek ister.

 

Böyle büyük sorunlarý da ancak o yürekli insanlar çözebilir.

 

* * *

 

Bu yazýlarý niye yazýyorum.

 

Eðer siyasiler þu veya bu nedenle, oy korkusu veya þahsi korkudan bu sorunu çözecek cesareti gösteremiyorsa, artýk halk, aydýnlar, sivil toplum örgütleri ayaða kalkmalý.

 

PKK terörüne karþý mücadelede cesurdum.

 

Þimdi silahlarýn býrakýlmasý konusunda da ayný cesareti göstermemiz gerekir diyorum.

 

Yaptýðým iþ bundan ibarettir.

 

 

Ertugrul Özkök, Hürriyet, 28.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...