Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:bism:

Ýki yakamýzdan tutulup "Niye þunlar için dua etmedin?" diye hesap sorulacaksa, uzunca bir liste hazýrlamalýyýz kendimize. Bu listeyi de "dudaðýmýza borçlu olduðumuz dualar" diye adlandýralým.

Unutulmuþluðun kuyusunda, ilgisizliðin hiç týrmanýlmayacak yamaçlarýnda, anlayýþsýzlýðýn körlüðe ittiði karanlýklarda hiçbir dile deðmemiþ/belki hiç deðmeyecek, hiç akla gelmemiþ, hiçbir acýyý uyandýrmamýþ nice haller vardýr kim bilir?

 

Tekini kaybetmiþ çoraplar duayý hak etmez mi meselâ?

 

Ters döndürülmüþ kaplumbaðalar için dua ediyor muyuz meselâ?

 

Gönderileninin gönderildiðinden habersiz kalmýþ hiç okunmamýþ mektuplara acýyor muyuz meselâ?

 

Hiç kimsenin görmediði, görse de anlayamadýðý çocuk gözyaþlarý için aðlýyor muyuz meselâ?

 

"Yýlýn adamý" ödülünü alýrken karýsýný üzdüðüne, çocuklarýný kýrdýðýna sessizce aðlayan, plaketle poz verirken içten içe utanan, aldýðý her övgüyle içindeki utancý dilsizleþen, her adam sayýlýþýnda içinin sesine saðýrlaþan (bu) adam için bir dua yok mudur meselâ?

 

Dillere destan olasý bir þiire çok daha iyi gidecekken yerini haksýz yere þöhret olmuþ anlamdaþýna kaptýran bir kelime için gözyaþýmýz yok mu meselâ?

 

Sahiden aðladýðý halde "timsah gözyaþlarý n'olacak?" diye aþaðýlanan bir timsahýn duygularýnýn þablonlarda yitiriliþine acýyor muyuz meselâ?

 

Ýçtenlikle güldüðü halde "sýrtlan sýrýtýþý" diye karþýlýk vermediðimiz bir sýrtlan tebessümünün önyargýlarda eriyiþini dert ediyor muyuz meselâ?

 

Az önce cinnetle kendi elleriyle öldürdüðü sevdiklerinin bedenlerinin baþýnda "ah þu saati bir geri alsam!" diye yalvaran bir katilin ancak silahý kendi þakaðýnda patlatarak susturduðu o kavurucu piþmanlýðýn alevini dilimize deðdirdik mi hiç meselâ?

 

Utanýlacak hallerden utanmayý unutmuþ birinin ara sýra da olsa yüzünün kýzardýðý oluyordur deðil mi? Utanmayý hatýrladýðý o çatlaklardan onun kalbine baraj sularý gibi hemencecik ve hýzla sýzacak dualarýmýz birikiyor ve bekliyor olmasýn mý dudaðýmýzda?

 

Ýyice bakýnýz, güzelce okuyunuz: Mustafa Merter, Dokuz Yüz Katlý Ýnsan (Kaknüs Yayýnlarý)

 

Baþýný örtmek isteyenlerin baþýný örtebilmesinin baþýný örtmeyenler üzerindeki baskýsýný kaldýrdýðýn gibi Allah'ým,

 

Baþýný örtmek isteyenlerin baþýný örtebilmesinin baþýný örtmeyenler üzerinde baský yapacaðý ihtimalinin baþýný örtmek isteyenler üzerindeki baskýsýný da kaldýr,

 

Baþýný örtmek isteyenlerin baþýný örtebilmesinin baþýný örtmek isteyenler üzerinde baský yapacaðý ihtimalini baþýný örtmek isteyenler üzerine baský yapanlarýn akýllarý üzerindeki baskýyý da kaldýr.

 

Baþýný örtmek isteyenlerin baþýný örtebilmesinin baþýný örtmeyenler üzerinde baský yapacaðý ihtimalini -hiç inanmadýklarý, inanmak istemedikleri halde- baþýný örtmek isteyenler üzerine baský yapmak zorunda kalanlarýn üzerindeki siyasal baskýlarý, sosyal kliþeleri de kaldýr.

 

"Kadýndan kendisinde olmayaný isteriz/Hasret yerinde kalýr ve biz çekip gideriz" diyen þairin (Necip Fazýl) dediðince gizli bir gündemi kalbinde saklarken Leylâ'ya takýlýp kaldýðýný bilmeyen sözde Mecnûnlara da bir diriliþ çölü nasip eyle Allah'ým.

 

Hiçbir erkeðin üzmediði, hiçbir erkeði üzmeyen bir kadýnýn da olabileceðine inanabilen erkek kalbini bekleyen hüsraný þimdiden onar ki, kadýnlar da bilmeden zalim olamayabilsinler ey Rabbim.

 

Bana kalbimden de yakýn olduðunu, kalbime benden de yakýn olduðunu bilerek, kalbime mukayyet olmakta benden daha iyi olduðunu anlayacak bir kalp ver bana ey kendimde sakladýðým sýrlarýmý da kendimden sakladýðým sýrlarýmý da bilen Rabbim.

 

"Baðýþlamayý, menekþenin kendini ezen topuða anýnda bulaþan güzel kokusu" diye bilen inceliði benim kalbime de bulaþtýr ki, Seni Sadi-i Þirazî'nin "Ben günah iþlerim, O utanýr!" diye bilenlerden olayým ey Rabbim.

 

Edemediðim dualarýmýn da olduðunu, her hamdim için ayrýca ve daha büyükçe bir hamd daha borçlandýðýmý, borcumu ödemeye her niyetleniþimde yeni ve daha büyük bir minnetle borçlandýðýmý bilecek bahtiyar borçlulardan eyle beni ey Rabbim

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...