Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

O ummandý ümmi deðil

 

Yüce Peygambere, “O okur yazar deðildi“ damgasýný vurup, küçük düþürmek isteyen bilgisizlere, asýl “okur-özürlülüðün” ne olduðunu çok geç olmadan aktaralým: Ýki kabýn arasýndaki sayfalara sýkýþtýrýlmýþ harfleri okumak maharet deðildir!

 

Harfleri birbirine birleþtirmek, cümleler kurmak yedi yaþýndaki bir çocuðun bile baþarabileceði bir meseledir. Bu, insanýn öðrendiði, attýðý ilk adýmdýr. Halbuki marifet, okumaktan sonra öðrendiðini görmektir.

 

Okumak aslýnda sadece bakmak gibidir. Beyin okurken kelimeleri bir araya baðlamakla meþguldür.

 

 

Görmek ise, insanýn kitaptan baþýný kaldýrýp, cümlelerden çýkan manalarýn beyinde süzülmesine izin vermek, akýl dimaðýndan geçmesine fýrsat vermek ve mananýn kalbe eriþmesini saðlamaktýr.

 

 

Yani asýl okumak, kitabýn kabýndan baþýný kaldýrýp, kainat kitabýný okumaktýr. Ancak o zaman görebiliriz.

 

 

Okumak… kainatta kelimeleri, harfleri teþkil eden hayvan, bitki ve doða gibi canlý cansýz varlýklarý, sanatlarý okumak, onlarýn bize yansýttýðý mesajlarý algýlamak ve kainatýn kodunu kýrmaktýr.

 

 

Bu anlamda asýl okur-yazar olmak demek, kainat kitabýndaki manidar sayfalarý okumak, aþikar manalarý görmek ve incelemek demektir.

 

 

Bir bakýma kainatin dilini öðrenmektir. Bunun basamaklarý ise þunlardýr:

 

 

1) Kainata Cenab-ý Hakkýn büyük bir kitabý olarak bakmak

 

2) Kainatýn sayfalarýný görmek

 

3) Kainattaki manalarý incelemek ve anlamak

 

4) Kainat kitabýnýn yazarýný bilmek, tanýmak ve sevmek

 

 

Yüce Peygamberimiz, Efendimiz, 18.000 alemi içeren kainat kitabýný okumuþ, anlamýþ…

Kainatin týlsýmýný keþfetmiþ…

Kainatýn mana denizine dalmýþ…

 

Kainattaki sanatlar vasýtasýyla kendini bize tanýttýrmak isteyen ve sevdirmek isteyen yüce Yaratýcýsýný bulmuþ…

 

Ve bize…yani asýl ümmilere, ýsrarla kainat kitabýnýn nasýl okunmasý gerektiðini öðretmek istemiþ…

 

 

Kainatýn meyvesini teþkil eden bir insanýn, kainatýn çekirdeði olan Peygambere, onu küçük düþürmek için ümmi sýfatýný takmasý, ancak kendi varlýðýnýn nedenini keþfedememiþ (bir cahil) olduðunu sergiliyor….

 

 

Bu, bihaber insanlarýn tüm sonsuz hayatýný etkileyen bir bilinçsizliktir…

Evet, o bir ummandý…

Yaratanýnýn mana denizini okuyabilen umman…

 

”Ýkra“ emrini tam manasý ile gerçekleþtiren…´

 

 

Sümeyye Kilicaslan, Moral Haber, 26/07/2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=12357&yazar=497

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...