Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ayný teknede olduðumuza göre

 

 

Vodafone'nun yat toplantýsýnda yaþananlarý okumuþ; ya da televizyonda seyretmiþsinizdir. Gazete yayýn yönetmenleri 3G teknolojisi sayesinde gazetelerindeki yazý iþleri toplantýsýna katýldý. Bir ara baktým, bütün meslektaþlarýmýz bizim bölüme gelmiþ. O sýrada canlý yayýnda olduðumuz arkadaþlara kibarca birkaç kelam ettiler.

 

Akþam Gazetesi Yayýn Yönetmeni Ýsmail Küçükkaya, "HSYK konusunda özel haber var mý?" diyerek yazý iþlerindeki arkadaþlara hoþ bir soru yöneltti. Ardýndan Habertürk Yayýn Yönetmeni Fatih Altaylý, sabah toplantýsýna katýlan arkadaþlarý teþvik edecek bir jest yaptý ve "Bu kadar ekip bende olsa ben de 800 bin satan gazete çýkarýrým." dedi.

 

Bu sýcak atmosfer devam ederken Milliyet Yayýn Yönetmeni Sedat Ergin kameraya yaklaþtý ve 'Ýdil Biret ile Alperenleri barýþtýran Abdullah Kýlýç da toplantýda var mý?' diye sordu. Kýlýç'ýn yaptýðý barýþtýrma iþi hem bir gazetecilik olayýydý hem de bir sosyal sorumluluk örneði. Bu yüzden Ergin'in, Abdullah'ý sormasý yadýrganacak bir durum deðildi; üstelik bunu Milliyet geniþ bir haber olarak da iþlemiþti.

 

Meslektaþlar arasýnda bu kadar neþeli bir hava devam ederken Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ýbrahim Yýldýz'ýn da bizim reyonda olduðunu fark ettim. Demek ki Yýldýz, yazý iþleri ile görüþmesini bitirmiþ, o da diðer meslektaþlarýmýzýn arasýna karýþmýþtý. Açýk söylemem gerekirse Yýldýz, iyi bir gazeteci, beyefendi bir insan. Bazý konularda farklý düþünmemiz gayet normal. Önemli olan, farklýlýða raðmen birbirimize karþý duyacaðýmýz sevgi ve saygýdýr.

 

http://medya.zaman.com.tr/2009/07/27/zaman-cumhuriyet-3g.jpg

 

Bu duyguyla Yýldýz'a 'Bizim yazý iþlerine merhaba demek ister misin?' diye teklif ettim. Sað olsun; teklifime büyük bir centilmenlikle karþýlýk verdi ve yazý iþlerindeki arkadaþlara iltifat nevinden güzel þeyler söyledi. O anda herkesin bize baktýðýný, adeta dikkat kesildiðini fark ettim. Cumhuriyet Genel Yayýn Yönetmeni, Zaman'ýn yayýn toplantýsýna katýlýyordu. Üstelik Ýbrahim Yýldýz, büyük bir olgunluk ve iyi niyetle genç Zamancýlarý tebrik ve takdir ediyordu. Kasemle teminat veririm ki içimden geçen þudur: 'Farklý düþünsek bile hayatý paylaþmak konusunda herkese özellikle de biz medya yöneticilerine büyük görev düþüyor. Bu nedenle ezber bozan her þeyi göze alýp aradaki görünmez duvarlarý yýkmaya mecburuz!'

 

Bazý meslektaþlarým ortaya çýkan manzaraya 'Cumhuriyet-Zaman yakýnlaþmasý' dedi. Hatta bazý arkadaþlar ilginç espriler de yaptý. Güya Zaman ve Cumhuriyet arasýnda ezeli ve ebedi bir savaþ varmýþ gibi davranýlýyordu. Tabii ki þakaydý bunlar; ancak toplumdaki bazý algý hatalarýný teyit eder mahiyetteydi. Oysa asýl tespit edilmesi gereken þudur: Zaman da Cumhuriyet de Türkiye'nin gerçeði. Bu gerçekleri görmezden gelmek de yanlýþtýr; bunlarý 'ortadan kaldýrma' güdüsüyle meseleye yaklaþmak da. Kimin ne kadar doðru bir yerde durduðuna toplum karar verecekti; veriyor da zaten... Þakalar arka arkaya gelince arkadaþlara bir soru yönelttim: 'Farz et ki ben Cumhuriyet Genel Yayýn Yönetmeni'ni deðil; o beni davet etti; Cumhuriyet'in yayýn toplantýsýna katýlýp merhaba demez miydim?' Cevabým gayet net: Tabii ki katýlmak isterdim. Farklý düþünmeme raðmen katýlýrdým, yaptýklarý gazeteciliðe karþý çýkmama raðmen katýlýrdým, bazý yazarlarýnýn iflah olmaz bazý takýntýlarýna raðmen katýlýrdým... Meselenin bir de yayýn mutfaðýna bakan bir yaný var. Tekneden yaptýðýmýz görüþmeden sonra yazý iþlerindeki arkadaþlarýn hissiyatýný yoklama fýrsatým oldu. Onlarýn nasýl tepki verdiðini de merak ediyordum çünkü. Gördüðüm manzara gayet netti: Cumhuriyet yazý iþleri nasýl bir tepki verirdi bilemem; ancak bizim yazý iþleri, Cumhuriyet Genel Yayýn Yönetmeni'ni misafir etmekten büyük bir mutluluk duymuþtu.

 

Herkesin anlamasý gerekiyor ki Soðuk Savaþ döneminin refleksleriyle mesafe almamýz artýk mümkün deðil. Topluma bunu dayatmak da imkânsýz. Bu nedenle varlýk nedenini düþmanlýklar üretmeye baðlayanlar yanlýþ yapýyor. Ayrýlýklar ve düþmanlýklar üzerine sürekli gerilimler üretmek bugün için bize bir popülarite kazandýrsa bile yarýnlarda büyük bir vebal olarak dönecek ve bizi tarih huzurunda kýskývrak yakalayacaktýr.

 

3G'nin (ve ileride daha büyük açýlýmlara neden olacak teknolojik geliþmelerin) insan hayatýna saðlayacaðý yenilikler sayýlamayacak kadar çok. Mekânlar büsbütün yaklaþýyor, zamanlar büsbütün daralýyor. Ve her saniye aradaki duvarlar yýkýlýyor. Berlin Duvarý bile bu yýkýlýþýn yanýnda çok sessiz sedasýz bir kýrýlma noktasý olarak kalýyor. Hal böyleyken mesleði iletiþim olan insanlar görünmez duvarlarýn arkasýna saklanabilir mi? Grupçuluk, hizipçilik, cemaatçilik, mezhepçilik, ýrkçýlýk gibi kavramlarý kendisine sütre yapanlar bu kýsýr döngüyü daha ne kadar sürdürebilir? Kabul edelim ki iletiþim altýn çaðýný yaþýyor. Bu çaðda insanlar bir yandan da sosyalleþirken diðer yandan da yalnýzlaþýyor. Ýki zýt geliþme ayný anda; üstelik ayný hýzla ve ayný yönde mesafe alýyor. Bu saatten sonra hiç kimse okuyucusuna ya da seyircisine tek yönlü ve tek taraflý bilgi veremez. Beyin yýkama ameliyesine bu asrýn çocuklarý müsaade edemez. Ýdeolojiler ya da kartel menfaatlerinin arkasýna saklanarak yapýlan yayýncýlýðýn nelere mal olduðunu (ayrýca ne kadar sahici olduðunu) bu millet gayet iyi biliyor. En iyisi, farklýlýðýn zenginliðine sýðýnalým; daha özgür, daha barýþçý bir dünya kuralým. Bu dünyanýn öncüleri arasýnda iletiþimin öncüleri olacaktýr; olmak zorundadýr çünkü...

 

Haberin Anadolu'yu yeniden keþfetmesi için

 

Bu sütunda zaman zaman gazete içinden haberler veriyoruz. Sizlerin de burada neler yaþandýðýný bilme hakkýnýz var çünkü. Yeni yazarlar, yeni sayfalar, yeni ekler... Yeni yayýn dönemine hazýrlýklar için þimdiden kollar sývandý. Ýlk adým geçen hafta atýldý. Gazetemizin yetiþtirdiði en kýymetli arkadaþlarýmýzdan bazýlarý Anadolu'da yeni görev yerlerine taþýnýyor. Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana gibi yayýn merkezlerimizde artýk daha tecrübeli arkadaþlarýmýz görev yapacak. Bu merkezlere ek olarak dört yeni haber merkezi daha oluþturuldu: Diyarbakýr, Gaziantep, Antalya, Konya. Bu þehirlerin etrafýndaki haberciler de bundan sonra (doðrudan Ýstanbul'dan deðil) bulunduklarý yerden yönetilecek.

 

Anadolu'daki okurlarýmýza rahatlýkla söyleyebilirim ki merkezden gönderilen arkadaþlarýmýz gazetemizin yetiþtirdiði çok deðerli gazetecilerden oluþuyor. Mesela Ýzmir'e yayýn temsilcisi olan Vahit Yazgan, gazetemizin birinci sayfa editörlüðünü býrakarak geliyor. Diyarbakýr'a yerleþecek ve Güneydoðu'daki vilayetlerimizin haber akýþýný düzenleyecek olan Aziz Ýstegün, iç haberler sayfalarýmýzýn editörüydü ve fevkalade baþarýlýydý. Antalya'ya hepinizin eðitim haberleriyle yakýndan tanýdýðýnýz deðerli bir arkadaþýmýz, Tuncer Çetinkaya geliyor. Konya ve etrafýndaki haber akýþýný, yazý iþlerinde pek çok önemli görevde bulunmuþ ve son olarak da Ýstanbul bölge sayfalarýný yapan Þirin Kabakçý saðlayacak. Gaziantep'e haber merkezimizin en dinamik ve baþarýlý muhabirlerinden biri olan Nurullah Kaya geliyor. Haber merkezimizin en sevilen habercilerinden Mükremin Albayrak bundan sonra Karadeniz Bölgesi'ndeki haber trafiðinin baþýna geçiyor. Antalya'daki baþarýlý çalýþmalarýyla takdir toplayan Bilal Öðütçü de Adana gibi önemli bir merkezimizin haber aðýný harekete geçirecek.

 

Çok deðerli Zaman okuru! Meseleye bakýþýmýz þudur: Türk medyasýnýn Anadolu'yu, Anadolu'daki dinamizmi yerinde görmesi þart. Ýstanbul'dan orayý görmek her zaman mümkün deðil. Ankara'dan Anadolu'yu doðru okumak neredeyse imkansýz. Bu nedenle yeni sezona tecrübe transferiyle baþlamak istiyoruz. Ýstanbul merkezde görev yapan kardeþlerimizi Anadolu'ya gönderirken birikim ve donanýmýna itimat ettiðimiz arkadaþlarýmýzý da merkezde redaktörlük, editörlük gibi görevlere getirmiþ olduk. Ýnþallah her sene daha da geliþecek bu gazete. Kalite çýtasýný sürekli artýran ve dünya gazete liginde þampiyonluklar arayan bir Zaman arzu ediyoruz. Tabii ki siz deðerli okurlarýmýzýn desteði ve duasýyla...

 

 

Ekrem Dumanli, Zaman, 27.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...