Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkiye'yi bekleyen eþcinsel tehlike

 

Þarkýcý Fatih Ürek’in Savaþ Ay’a verdiði röportajda ‘ben aslýnda delikanlý ve Dadaþým, aslýma döndüm’ açýklamalarýndan yola çýkarak eþcinselliðin tarifini yapan Prof. Nevzat Tarhan, Moral FM’de Hayata Dair programýnda ilginç saptamalarda bulundu.

 

“FATÝH ÜREK’ÝN DELÝKANLILIK TARÝFÝNÝ CÝDDÝYE ALIYORUM”

 

Programda daha önce efeminen ve eþcinsel çaðrýþýmlar yapan Ürek’in, delikanlýlýk tarifini ciddiye aldýðýný ifade eden Ünlü Psikiyatr, “Burada ‘Delikanlýlýk benim gerçek kiþiliðim. Birçok insanla iþ yaparken görüyorum çoðunluðu öyle deðil’ diyor. Delikanlýlýk söz verince tutmak ve yalan söylemek olarak ifade ederken, hakkýný yedirtmediðinden ve ailesine bakmaktan bahsediyor.’ diye konuþtu.

 

Prof. Dr. Tarhan, eþcinselliðin cinsel yönelim ve sapma olduðunu halka anlattýðý için bazý gruplar tarafýndan ‘hormonlu domates’ ödülüne layýk görüldüðünü söyledi.

 

EÞCÝNSEL LOBÝLER NEDEN DESTEKLENÝR?

 

Eþcinsel yaþama destek veren aþýrý derecede güçlü bir lobinin AB tarafýndan da desteklendiðine vurgu yapan Tarhan, konuþmasýnýn devamýnda Türkiye’yi gelecekte bekleyen tehlike konusunda halkýmýzý þöyle uyardý:

 

“Eþcinsel yaþama destek veren aþýrý derecede güçlü bir lobi var. AB tarafýndan desteklenen bu lobiler ülkemizde eþcinsellerin rahatça yaþamasý evlenmesi ve çocuk sahibi olmasý konusunda mücadele ediyor. Bu tarz bir yaþamý eleþtiren ve saðlýklý bulmayan kiþileri eleþtirerek baský uyguluyorlar.

 

DÜNYAYI BEKLEYEN EÞCÝNSEL TEHLÝKE

 

“Eðer eþcinsel gruplarýn destekledikleri evlilikler olsa bir süre sonra dünyada insan nüfusu tükenme noktasýna gelirdi. Bu nedenle onlara evlat edinme hakkýnýn verilmemesi gerektiðini her platformda ifade etme görevini gerçekleþtirmemiz gerekir.”

 

“Eþcinselliði bir kimlik olarak normal kabul eden kiþilere karþý doðru olaný söylemezsek vebal altýnda kalýrýz. Bu nedenle eþcinselliðin insanýn doðal bir þey olmadýðýný ve sosyal öðrenmeyle arttýðýný rahatlýkla söyleyebiliriz.

 

“EÞCÝNSELLÝKTE ÇEVRE FAKTÖRÜ ÖN PLANDADIR”

 

“Ayrýca homoseksüellikle ilgili bir gen tanýmlanmamýþtýr. Bu tarz kiþiler yetiþtirme tarzý teyze ve ablalar arasýnda olan kiþiler arasýnda çýkýyor. Erkek çocuk ailede rol model olmayýnca annesi de erkekleri sevmiyorsa böyle durumlar meydana geliyor. Diðer bir taraftan da bazý hormonel yapýlar anne babadan çocuða geçmez. Çevresel etkenler nedeniyle erkek kadýn gibi davranýyor. Eþcinsellik týpký pedofili gibi bir sapmadýr. Bunun nasýl bir geni yoksa insanýn doðasýna uymayan bu durumunda DNA’da yeri yoktur.”

 

Moralhaber.Net, 27.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...