Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fethullah Gülen TSK ile nasýl görüþsün: Mütevazý bir öneri

 

 

Bir süre önce TSK ile cemaat arasýnda diyalog yolunun açýlmasý gerektiðini yazmýþtým.

Nedenlerimi de çok net belirtmeme raðmen 'O da cemaate girdi', hatta gezmek için gittiðim Amerika'da 'Fethullah Gülen ile görüþtü' gibi söylentileri yine de çýkardýlar.

Bunlar beni üzmez. Çünkü 'Cemaate girersem de size ne', görüþtüysem 'E, evet görüþtüm sizi ne alakadar eder' diyebilecek bir insaným ben.

Ama sadece boþa harcanan söylenti çýkarýlmasý enerjisine acýyorum. Boþa harcanan mesaiye üzülüyorum. 'Baþka iþleri yok mu bunlarýn?' diyorum...

Yine açýkça söyleyeyim; Fethullah Gülen ile görüþme imkanýna henüz kavuþamadým ama bir gün görüþmeyi umuyorum. Kendisini ziyaret edip konuþma arzumu uzun süre önce aracýlar vasýtasýyla iletmiþtim. Ama izin çýkmadý ki, gidemedim. Tabii onun benimle neden görüþmek istemeyebileceðini anlamak da çok güç deðil. Fakat görüþülürse ortaya iyi bir sonuç ve aðýrlýklý olarak edebi bir metin çýkacaðýný da biliyor, hissediyorum.

Boþuna yaratýlan söylentiler bir yana, TSK'nýn Fethullah Gülen ile diyalog yolunu açmasý gerekliliði için verdiðim neden þuydu:

Bugün ülkeyi içten içe kemiren bir büyük gerginlik var. Bu gerginlik ülkenin tüm enerjisini emip bitiriyor. Cemaat her zaman vatanseverliðini vurgulamýþtýr. TSK ise malum... Onun tavrýný yine yazmaya gerek yok. Ülkenin tekrar büyük olmasý için, iyiliði için ikisinin de ortak bir noktada uzlaþmalarý gerekiyor. Yoksa bu gerginlik sürerse Türkiye'nin geleceði karanlýk olacak.

Fethullah Gülen'in bunu isteyebileceðini sanmýyorum. Onun hakkýnda yazýlmýþ hemen her þeyi okudum. Hayat hikayesi ve tavýrlarý ülkesini sevdiðini gösteriyor. Kendisine bir adým atýldýðýnda o da atar diye düþünüyorum.

Bir de þu var; TSK, kamuoyunda yapýlan tüm araþtýrmalarda insanlarýn en fazla güvendikleri kurum olarak ortaya çýkýyor. O oylarý verenler arasýnda cemaatten insanlarýn olduðu da kesindir.

Bunun yanýnda cemaat de sivil yaþamda insanlarýn özgür iradeleri ile katýldýklarý, en fazla güvendikleri, içinde huzur bulduklarý oluþum.

Bu iki güven ortamýnýn bir araya gelmesi ve Türkiye için bazý konularda anlaþmalarý ülkeyi kanatlandýrýr, uçurur.

Bunun alternatifi karanlýk ve çöküntü olduðundan bazýlarýna saflýk olarak gelebilecek bu önerimi tekrarlamaktan çekinmiyorum. Beni gerçekçi olmamakla, saf olmakla, aptallýk düzeyinde iyiniyetli olmakla suçlayabilecekler gayet tabii ki çýkacaktýr. Bunu göze alýyorum çünkü alternatiflere baktýðýmda aklýn yolunun gösterdiði yoldan gitmekten baþka çaremin olmadýðýný da görüyorum.

Görüþsünler, konuþsunlar tamam ama askerler bunu ister gibi gözükmüyor. Büyük ihtimalle Abdullah Öcalan ile konuþulacak yakýn zamanda, TSK konuþulmasý çok daha kolay olabilecek adýmý atmaktan korkuyor gibi.

Peki; benim yine de iþi çözmek için mütevazý bir önerim olacak.

 

Artýk biliyorsunuz 3G teknolojisi var.

Geçenlerde Cumhuriyet gazetesinin yayýn yönetmeni bu teknolojiyi kullanarak Zaman gazetesinin yayýn toplantýsýna katýldý.

Ben de diyorum ki; askerler ile Fethullah Gülen, 3G teknolojisi aracýlýðýyla diyalog yollarýný açsýnlar. Yol bir defa açýldý mý gerisi mutlaka gelir diye düþünüyorum.

Zaten deneyimlerin fiziksel olmaktan çýkarýlmasý çaðýndayýz. (Dephysicalisation of experience. Bu konuyu sonra iþleyeceðim.) 3G aracýlýðýyla görüþülürse bu yöntem çok modern ve çaðýn anlamýna çok uygun olur diyorum ben.

Ýddiamý sürdürüyorum; birbirlerini biraz daha iyi anlamaya baþladýklarýnda aralarýnda var olduðunu sandýklarý uçurumun aslýnda olmadýðýný da görecekler.

Þunu da belirtmeliyim-ki bunu hiçbir kelime, zeka oyunu planlamadan söylediðimi bilmenizi özellikle istiyorum-3G teknolojisi aracýlýðýyla konuþurlarsa belki o ilk görüþmeden ülkede telefon dinlemelerinin sona erdirilmesi gibi bir karar bile çýkabilir.

 

Serdat Turgut, Aksam, 27.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...