Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Geç bile kalan bir ilk

Politika kelimesinin kökü yunancada “polis“dir. Polis kelimesi ise þehir veya toplum anlamýna gelir. Bu kelimedeki anlam, þehirde yaþayan her vatandaþýn hayatý hakkýnda kendi kararlarýný verme hakkýdýr. Aslýnda herkes politika yapabilir. Eðer kapýnýzýn önündeki arabalarýn yavaþ sürmesini belirleyebiliyorsanýz, sizde politika yapmýþ olursunuz.

 

 

Siyasetdeki sandelyelerde oturan insanlar, bir toplumu temsil ederler. Çoðunluðun kararýyla yönlendirilen bir politikaya demokrasi deriz. Meclisteki üyeleri halk seçer. Bu nedenle, özellikle Avrupa çok kültürlü bir toplum olduðu için, baþörtülü bir milletvekilinin toplumu temsil etmesinde aslýnda bir problem olmamasý gerekir.

 

 

Fakat ýrkçýlarýn dahi kolayca kurduklarý partilere göz yumulurken, bir baþörtülü “insan“`ýn mecliste yer almasý korku veriyor. Halbuki baþörtülü diðer hanýmlar gibi Mahinur Özdemir hanýmýn tek isteði, kendisinin bir baþörtüyle sýnýrlandýrýlmamasý, kendisinin fikir ve his sahibi bir insan olarak görülmesi.

 

Ama gelelim ki Avrupada yaþayan insanlara göre, baþörtü taþýyan bir kadýn iki çaðrýþým yapýyor:

 

Kültürel, ailevi, adet, örf nedenlerle baþörtü taþýyan kadýn

Kökten dinci bir görüþe sahip olan kadýn

Bunlarýn ikiside baský altýndadýr.

 

Kadýn bir örtüyle mizacýný deðiþtirmez. Baþörtü taþýyan kadýnlarda kadýndýrlar. Aralarýnda cahiller vardýr, zekiler vardýr, bilinçliler vardýr, akýllýlar vardýr. Bunun tersine inanan, kendi baktýðý gözlüðünden dünyayý beyaz ve siyah karýþýmýndan bir dünya olarak görür.

 

Basmakalýp olan üstteki iki gruptan bir kadýnýn aktif olacaðý yer haliyle en son siyasal alandadýr. Nekadar büyük çeliþkidirki müslüman kadýnlar, saklanmýþ ortamlarda olduðu zaman tolere edilirler.Bankanýn arka kýsmý, büro iþleri, temizlik görevlisi olarak, dükkanlarýn tümünün arka kýsmýnda. Herkesin gözü önünde çalýþmasý büyük bir tehlike olarak görülür.

 

Mantýk ister istemez soruyor….. neyin tehlikesi acaba?

 

 

Diðer müslüman kadýnlara bir örnek olma tehlikesi mi? Onlarýda aktif olarak toplumda yer almaya teþvik etmek mi? Yoksa Ýslamiyetin yayýlmasý mý?

 

Baský oldugu zannedilen baþörtüsü çoðu zaman tam tersine etki yapar. Kendinden emin bir kiþilik geliþir, özgüvenin sembolü haline gelir. Batýnýn çizdiði modele karþý kendi kiþiliðini korumanýn göstergesi olur. Bu tespit Mahinur Özdemir hanýmýn hem duruþunda hemde sözlerinde aþýkar bir izlenim býrakýyor:

 

"Kendimden emin bir þekilde yeminimi ettim. O esnada çok rahattým, ki zaten bunlarý görüntülerde görebilirsiniz. Ancak o anda alkýþ alacaðýmý hiç tahmin etmemiþtim. Alkýþlarla birlikte herkesin yüzünde tebessüm vardý. O tabloyu asla unutamam, zaten unutulacak bir tablo deðil."

 

Sümeyye Kilicaslan, Moral Haber, 30/06/2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=12067&yazar=497

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...