Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Okumak ceza mý?

 

 

Buram buram tarih kokan kitaplarýn yerini danteller, süsler aldý. Her evde mutlaka bulunan kütüphane yerine köþeye sýkýþtýrýlmýþ bir kaç kitap ve Tv, son model plazmalar evin merkezini feth etti. “Ýstesemde okuyamýyorum, caným sýkýlýyor“ deniliyor…

 

Canýn sýkýlmasý…. Can sevmediði þeyden sýkýlýr. Can dediðimizde asýl kastýmýz ruhumuzdur. Ruhumuz ise nereden güç alýr neyden sýkýlýr? Son zamanlarý kurduðumuz dizi-izleme-kültüründen mi, gerilerde býraktýðýmýz okuma-kültüründen mi?

 

Herkesin hayatýnda yeterince dram, üzüntü varken, kurulmuþ bir dizi hayatýnýn dramlarýna çare yürütürken, kendini unutmak, canýmýza haz deðil, kendini oyalar, hatta acý verir. Ülkemizdeki ve Almanyada yaþayan türklerimizdeki okur kitlesinin oraný üzerine yapýlan araþtýrma sonuçlarý, neredeyse her dönem olumsuz yönde ayný çýkmaktadýr.

 

Biz ne zaman okumaktan bu kadar çok soðuduk?

 

“Can sýkýntýsý dünyaya tembellikle birlikte gelmiþtir“ tespitini koymuþtur bir atasözü. Almanya´da aramýzdan çýkan doktorlar, piskologlar, avukatlar, pedagoglar parmakla sayýlacak kadar az. “Oku oku neyime yarayacak? Zaten sonunda çalýþacaðým.“ Kýsa yolu seçtiðini, akýllýlýk ettiðini zanneden gençliðimiz, baþkasýnýn emri altýnda zor þartlarda çalýþýr, ezilirler.

 

Almanya´da 10.300 den fazla kütüphane bulunurken, Türkiye´mizde sayýsý bini geçmiyor. Yüzde 82 okumayý, yazmayý biliyor ama yapmýyor. Özellikle Almanya´da türkçeyi sözelsel olarak öðrenen yeni kuþak, bu boþluðu ancak okuyarak kapatabilir. Okuyarak türkçeyi, okuyarak tarihini, okuyarak dinini öðrenebilir.

 

Okumak demek düþünmek demektir. Paranoyakca okumaktan kaçýnmak düþünmek istememenin sembolüdür. Zira okumak bilgi edinmek, kendi kiþiliðini perçinleþtirmektir.

 

Düzgün konuþma, yazma ve kelime hazinesi okumakla geliþir. Okumak demek algýlamak, yorumlamak, ayýrma, kavrama sözcükleriyle baðlamlýdýr. Spor beden için neyse, okumak beyin için aynýdýr. Okuma kültürüne sahip olan bir insan, düþünen, üreten, eleþtiren ve duyarlý bir insandýr.

 

Nasýl harfleri öðrenmek kitab okumak için yapýlan bir adým ise, okumanýn kendisi, kainat kitabýný ve kendini okumak için atýlan adýmdýr.

 

Kelime hazinesinin büyümesi, düþünceleri derinletir. Zira insanlar kelimelerle düþüncelerini ve hislerini kýlýflandýrýr.

 

Hayat bir düþünme, öðrenme, tartma, ölçme, biçme sürecidir.

 

Kitap okuma alýþkanlýðý tüm insanlýk tarihinin kýrmýzý þeridi gibi ayrýlmaz bir parçasýdýr. Fatih Sultan Mehmetin Ýstanbulu feth etmesi, sadece bileðindeki güç, arkasýndaki askerden kaynaklanmýyor. Kendisi gecelerini kitab okumakla aydýnlatýrdý. Gündüzleride de bir o kadar çok kitap okumuþtur. Hayran kaldýðýmýz bilim adamlarýnýn ve yüksek þahsiyetlerin hayatý kitap okumakla o hale gelmiþtir.

 

Gerçek þu ki, millet olarak, aile olarak, birey olarak birþeyler yapmak ve hedeflere ulaþmak istiyorsak, bu ancak kitaplarla kurduðumuz dostlukla saðlanabilir. Okuyarak ufkumuzu açacaðýz, ideallerimizi geniþleteceðiz, hayatýmýzý aydýnlatýp, anlam kazandýracaðýz.

 

“Mumlar tükenir, güneþ, doðar, ve ben hala okurdum” Katip Çelebi

 

 

Sümeyye Kilicaslan, Moral Haber, 22/06/2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=11974&yazar=497

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...