Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya’da diðerleri olmak

 

Yaz tatilinden sonra okullarýn baþlangýcýyla, birçok genç kýz yeni bir hayat biçimine adým atarlar. Önceden alýnan bu karar için, tatilde piskilojik bir hazýrlanma dönemi baþlar. Alýþmak için bir kaç gün baþörtü taþýnýlýr, arkadaþlardan uzun uzun destek alýnýr.

… ve beklenen gün gelir…

 

Aynanýn önünde hazýrlanýrken, tatilde biriktirdiði tüm direncini toplar genç kýz; zor bir gün olacaðýný bilir, ama yinede yapmakta kararlýdýr.

Arkadaþlar ve öðrenciler bu yeni duruma çabuk alýþýrlar, gerçi birçok soru sorarlar ama sonuçta arkadaþlarýnýn kararýný tolere eder, onu olduðu gibi kabul ederler. Haber süratle öðretmenler odasýnada ulaþýr. Çoðu öðretmen merakla can atar, o “yürüyen baþörtüyü“ görmek için. Bazýsý hiç oralý olmaz. Sevmeseler bile kelimesiz karþýlarlar durumu. Diðerlerinde ise bu bir meydan okuma çaðrýþýmýný yapar.

 

Her fýrsatta özdeyiþde bulunurlar, bu özdeyiþlerde hiçbir önyargý eksik kalmaz. Nerdeyse haftalýk medyada yayýnlanan kýþkýrtýcý haberler onlar tarafýndan öne vurulur ve müslüman öðrencilere mal edilir, özellikle de tesettürlü öðrencilere.

 

Genc kýzlarada yeni bir deðiþim oluþturan bu duruma alýþmalarý hiçde kolaylaþtýrýlmaz. Yollarýna aþýlmasý zor engeller konulur.

 

Öðretmenlerin öne sürdükleri ve hareketlerine neden olan sebep, kýzlarý güya aileleri tarafýndan uygulanan “baský“dan ve baþörtü esaretinden kurtarmaktýr. Bu arada kendilerinin öðrencilere uyguladýklarý devasal piskolojik baskýyý görmezler nedense.

 

Genc kýzlarýn çoðu bu baskýya karþýlýksýz kalýrlar, çünkü sorulan sorularý cevaplandýrmaya ve eleþtirilere itiraza fazla fýrsat verilmez, buna özgüvenin yanýnda doðru ve yerinde anlatýlan bilgi de gerekir. Birazda genç kýzlaýin, “Acaba notuma etki yaparmý?“ düþüncesi, onlarý yanýtan engeller.

 

Arkadaþlarý önünde ezik kalýrlar çoðu zaman. Bazýlarýnda devamlý içlerine attýklarý negatif duygular evde nedensiz sinir patlamalarýna yol acar. Aileler bunu çoðu zaman anlamaz, yanlýþ yorumlar.

Peki ya öðretmenlere þart koþulan “tarafsýzlýk“ hangi alanda kullanýlýyor?

Herkez biliyorki insanýn “dýþ’ý“ “tarafsýz” görünmesiyle, baþkalarýnýn düþüncelerine karþý tarafsýz olmasýna bir kanýt deðildir. Mesela öðrencilere þahsi siyasal veya dinler hakkýndaki görüþlerini dolaylý yoldan benimsemeye çalýþdýrma “tarafsýzlýðý” gibi.

Peki o zaman niçin “tarafsýzlýk“ hürafesi yüzünden baþörtülü bayanlara öðretmenlik izni verilmiyor?

 

Kendilerini haklý çýkarma deneyimlerinde “Kendi ülkenizde yasaklanan bir þeyi burada nasýl yapmaya kalkýþýyorsun?“ ithamý önde geliyor. Sonuçta burasý Almanya’mý Türkiye’mi?

 

Alman vatandaþý olan bu insanlarýn, dedelerinin geldiði ülkenin yasalarýyla yargýlanamayacaðýný mürekkep yalamýþ insanlara anlatmamýz gereksizdir.

 

Öðrencilerde bir ihtilaf içerisinde bulunma ve eziklik duygusu oluþturan bu toleranssýzlýk, gündelik okul hayatlarýný zorlaþtýrýr ve derse konsentralarýný kýsar, bu da tabii ki baþarýyý engelleme halini alabilir.

Bir yandan niçin göçmen ailelerin çocuklarý düþük bilgi ve eðitim seviyesi içinde bulunduklarý dert edinir devlet tarafýndan, diðer yandanda eþit haklar tanýnmaz. Göçmen çocuklarý desteklemek isteniyor, bunun için sayilarca göçmen ve entegrasyon kurumlarý aktif. Özellikle kadýnýn baskýdan kurtulmasý için çok çaba sarfediliyor. Aslýnda tüm bu sorunlara karþý en etkili çözüm, baþörtülü kýzlarýn ve müslüman gençlerin eðitim yönünde öðretmenler tarafýndan motive edilmesi, onlara alternatif iþ ve karyer yollarý sunulmasý büyük bir deðiþim olmazmý?

 

Entegrasyon göçmen çocuklarýn kiþiliklerinde bir çeliþki oluþturmakmýdýr? Yoksa toplumda benimsenmiþ “kadýn haklarýný“ illa ki onlarada zorla aþýlamakmý?

 

Her halde bu sorunun cevabý fazla zor olmamasý gerek.

 

 

Sümeyye Kilicaslan, Moral Haber, 19.06.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=12235&yazar=497

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...