Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cübbeli Ahmet Hoca Fatih Altaylý'ya konuþtu

 

Cübbeli Ahmet Hoca (Ahmet Mahmut Ünlü) Teke Tek'te çarpýcý açýklamalarda bulundu.

 

 

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dün akþam Habertürk Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Fatih Altaylý'nýn hazýrlayýp sunduðu Teke Tek'e konuk oldu. Ahmet Mahmut Ünlü, kendisine neden "cübbeli" denildiðinden Fatih Çarþamba gerçeðine, Ayþe Arman'ýn mini etekle o semtte dolaþmasýndan, cemaati sarsan cinayetlere, Jet Ski sefasýndan, Barbie bebek açýklamalarý ve merak edilen konularla ilgili sorularý yanýtladý.

 

Cübbeli Ahmet Hoca, Fatih Altaylý'ya, "Bir televizyon kanalýnda "17 Aðustos depremine iliþkin söylediklerimden piþmaným, Hüseyin Üzmez kafir deðil günahkar olur, Ýlan ediyorum mehdi 3 yýl içinde çýkmayacak" dedi. Programýn süprizi Barby Bebek oldu.

 

Cübbeli Ahmet Hoca Teke Tek Programýnýn baþlamasýna 1 saat kala Gazete Habertürk ve Habertürk TV'nin bulunduðu binaya geldi. Ünlü'yü Fatih Altaylý ile Habertürk Gazetesi Yayýn Danýþmaný Murat Bardakçý karþýladý. Altaylý ve Bardakçý ile bir süre sohbet eden Cübbeli Ahmet Hoca daha sonra yanýnda getirdiði kendisine ait 39 kitap ve bir Meal-i Þerif'i hediye etti.

 

NEDEN TEKE TEK?

 

Fatih Altaylý merak edilen sorulara geçmeden önce Cübbeli Ahmet Hocaya "Teke Tek'i neden tercih ettiniz? Ben gelmeyeceðinizi düþünmüþtüm. 'Olur' cevabýný alýnca þaþýrdým. Cübbeli Ahmet Hoca'nýn Teke Tek'te ne iþi var?" diye sordu. Cübbeli Ahmet Hoca ise ilk soruyu "Efendim bizim de takiplerimiz doðrultusunda, sözünüzde durduðunuz, burada bir mertlik, açýklýk, þeffalýk var. Bizim de kendimize göre düþünce ve tarzýmýz var. Buna binaen Allah'a sýðýnarak, çekineceðimiz bir þey de olmadýðýndan geldik" diye cevapladý.

 

BARBÝE BEBEK SÜRPRÝZÝ

 

Programýn ilerleyen dakikalarýnda, "Bu bebek falan deðil, karýnýn minyatür hali. Ýnsanlarý tahrik edecek oyuncak bebekler yapýlýyor" açýklamasýyla tepki çeken Cübbeli Ahmet Hoca, Barbie Bebek sürprizi ile karþýlaþtý. Fatih Altaylý'nýn gösterdiði Barbie Bebek'le ilgili olarak, "Biz bundan tahrik oluyoruz demedik. Bu bebek deðil, büyük kadýnýn sembolü. Bu 2 sene önceki açýklama. Bu bebekte tahrik edicilik yok. Bikinilisinden bahsediyoruz. Bu kadar uzun saç bebek saçý deðil. Benim demek istediðim çocuklara rol model omasý yanlýþtýr. Bu büyük kadýnýn figürüdür bu bebek deðildir, bebek ise caizdir" diye konuþtu.

 

CÝNAYETLER PROVOKASYON

 

Cübbeli Ahmet Hoca, cemaatin önde gelen isimlerinden imam Bayram Ali Öztürk ve Hýzýr Ali Muratoðlu cinayetlerini ise provokatif bir eylem olarak deðerlendirdi. Bayram Ali Öztürk'ü býçaklayarak öldüren saldýrganý linç edenlerin ise cemaat deðil o kiþiyi camiye götürüp cinayeti iþleten kiþiler olduðunu öne sürdü.

 

LÝDER KÝM OLACAK?

 

Fatih Altaylý Ýsmail Aða Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoðlu'ndan boþalacak liderlik koltuðuna kimin oturacaðýný da sordu. Cübbeli Ahmet Hoca þu anda cemaat içinde herhangi bir liderlik mücadelesinin olmadýðýný vurguladý.

 

HÜSEYÝN ÜZMEZ VAKASI

 

Cübbeli Ahmet Hoca en çok konuþulan olaylardan biri olan Ýslamcý Yazar Hüseyin Üzmez'le ilgili, "Hüseyin Üzmez ceza almasý halinde kafir deðil günahkar olur" dedi.

 

28 þubat sürecinin en çok maðdur olanlardan biri olduðunu da söyleyen Ahmet Mahmut Ünlü, "Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne gitmedim. Vatanýmý elin Hýristiyanýna mý þikayet edeyim? Ne faydasý olur?" diye konuþtu.

 

MEHDÝLÝK TARTIÞMASI

 

Cübbeli Ahmet Hoca "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ile girdiði mehdi tartýþmasýnada deðindi. Adnan Oktar'ýn kendini Mehdi ilan etmesine ateþ püsküren Cübbeali Ahmet Hoca "Adnan hocaya kýzmýyorum, eleþtirmiyorum, görüþü yanlýþ. 100 tane hadis bana uygun düþüyor diyor. Aslýnda bir hadis bile uymuyor. Bu 100 hadise iftira olur. 300 yýl içinde mehdi çýkmayacak ben bunu ilan ediyorum" dedi.

 

PÝÞMAN CÜBBELÝ

 

Fatih Altay'lý Cübbeli Ahmet Hoca'ya 17 Aðustos depreminden sonra söylediði "Mevlam zina yuvalarýný vurdu" gibi sözlerini de hatýrlattý. Cübbeli Ahmet hoca o açýklamasýnda Yalova, Ýzmit, Adapazarý gibi yerlerin adýný verdiði için piþman olduðunu söyledi. Fatih Altaylý'nýn "Deprem olsa yine söyler misiniz?" sorusuna ise yine þaþýrtan bir cevapla "Her doðru her zaman söylenmez" dedi.

 

ZANNETTÝLER KÝ YAÞAMI BÝLMEYEN MAÐARADAN ÇIKMIÞ BÝRÝ

 

Cübbeli Ahmet Hoca'nýn ünlü Jet Ski'li tatil görüntüleriyle ilgili, "Herkes çok garipsedi, cübbeli görmeye alýþtýðýmýz biri..." diye soruya baþlayan Altaylý'nýn sözünü kesen Ahmet Mahmut Ünlü, "O noktada toplum yönlendirildi. Öcü gibi gösterilince, bir de böyle olunca beni zannettiler ki zevksiz, kültürsüz, yaþamý bilmeyen, maðaradan çýkmýþ biri... O hainliði yapan, benim yanýma gidip gelen cemaatten biriydi. Bizi tatile davet etti, "Burasý kayalýk denize girilmez" dedi. Çok bunalmýþtýk devamlý camii, cemaat. Eþimizi aldýk dediler ki "Açýkta denize girer misiniz?" Ne ile gideceðiz, milyon dolarlar vererek gemi tutacak halimiz yok. Haþemamýz var, avret yeri örtülü, baþýmýz mecbur açýk olacak, takke denizin dibine giderse alamayýz. Adam demiþ ki, bizi çek. Meðerse gazete gazete gezip 10 bin TL'ye satacakmýþ" dedi.

 

Cübbeli Ahmet Hoca kimdir?

 

Fatih Altaylý beklenen sorulara geçmeden önce aslýnda en çok merak edilen sorulardan birini "Cübbeli Ahmet kimdir, size neden Cübbeli diyorlar" diye sordu. Ýsmail Aða Cemaati'nde söyledikleriyle adý hep ön plana çýkan Ahmet Mahmut Ünlü bu konuya ilk kez açýklýk getirdi. Çocukluðundan bu yana cemaatin içinde olduðunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca "camiye gönderildiðimizde 3 tane Ahmet vardý. Ýçlerinden sadece ben cübbeliydim. Ayýrt etmek için "hangi Ahmet" diye sorulduðunda Cübbeli Ahmet derlerdi. O zamandan gelen bir isim oldu."

 

 

 

Habertürk, 24.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...