Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aysun Kaptan, Kurtlar Vadisi ve geleceðin öncüsü olarak 'hýrsýzlar'

 

Aþaðýda okuyacaðýnýz satýrlara þaþýracaksýnýz. Bu kadarý da yazarýn tasvir gücü olsa gerek diyeceksiniz. Ama deðil.

 

Bir grup genç Ýstanbul'u “solumak” üzere Haliç'e doðru yola çýkýyor.Trafik kilitlenip olduklarý yerde kalýnca en yakýn nokta olarak Süleymaniye ye gidiyorlar. Maksat gecenin feyzinden istifade etmek.

 

Hiç de yabancýsý olmadýklarý mekana girerken garson tarafýndan uyarýlýyorlar. Aman gençler sakýn gürültü yapmayýn. Sohbet filan. Sakýn.Bu gece Kurtlar Vadisi gecesi.

 

Nasýl yani diye þaþýrýyor gençler. Kurtlar Vadisi gecesi de ne demek. Seyreden seyreder. Burasýyla alakasý ne.

 

Alakasýnýn pek çok olduðu beþ dakika içinde anlaþýlýyor. Ard arda cipler geliyor bizim gençlerin Süleymaniye'yi solumak için oturduklarý mekana. Ciplerin içinden parlak takým elbiseli adamlar iniyor. Bir örnek yürüyüþler içinde yerlerini alýyorlar. Yerleri mi ? Yerleri dev TV ekranýnýn tam karþýsý.

 

Bizim gençlerin durumun ciddiyetini yeterince idrak edemediklerini düþünen garson bir defa daha geliyor uyarmaya. Aman sakýn. Çoðunluk ne yapýyorsa onu yapýn. Gözünüz kesmiyorsa hadi gidin çocuklar.

 

Çoðunluk ne yapabilir ki! Dizi baþlýyor. Büyük bir ciddiyet. Garsonun uyardýðý gençler ne olup bittiðini anlamadan bir alkýþ kopuyor. Garsona söz verdiler ya. Alkýþlýyor bunlar da.Aradan biraz daha vakit geçiyor.Oyunculardan birinin esprisine parlak takým elbiselilerden biri kalkýyor ben bu adamýn alnýndan öpmez miyim diyor.Herkes ayaða kalkýyor temsili olarak adamýn alnýndan öpülüyor.

 

Okurken komik geliyor deðil mi? Hatta insanda biraz da yok caným inanmazlýðý oluþturuyor.

 

II

 

Ýngiliz Sosyal tarihçsi ve Felsefecisi Edward Carpenter (1844-1929) Ýngiletere'de dindar ve mistik bir sosyalizm anlayýþýnýn geliþtirilmesine öncülük etmiþ bir isim.Uygarlýk karþýtý özellikle de Batý Uygarlýðýna karþý olmasýyla tanýnan bir isim.

 

Carpenter “Batý uygarlýðýnýn krizi” adlý eserinde “Suçlularýn Savunmasý:Bir Ahlak eleþtirisi” adlý bölümde hýrsýzlýðýn toplumsal ve tarihi olarak deðiþen anlamlarý üzerinde durur. “Spartalýlar toplumdaki hýrsýzlýk alýþkanlýðýnýn askeri beceriyi pekiþtirip þahsi servet biriktirmeyi kösteklediði için hýrsýzlýða izin vermiþlerdi.Zira þahsi servet biriktirmeyi büyük bir kötülük sayýyorlardý.Fakat günümüzde þahsi servet bizim büyük hedeflerimizden,hýrsýzlýk ise kötü sayýlýyor.”

 

“Öte yandan ,günümüzün tarihçilerinin bize söyledikleri gibi ,toplum geçmiþteki bir komünal “toplum” safhasýndan geçip ,özel mülkiyet ara safhasýna girdi ve þimdi,bu safhadan da geçip daha geliþmiþ bir “komünal toplum” safhasýna gidecekse ,hýrsýzýn geçici idealin münhasýran hükümran olmasýna karþý çýkan kiþi olduðu açýklýk kazanýr.Onsuz biz ne yaparýz?Hinton'un da belirttiði gibi o toplumu yeniden oluþturmanýn yolunu açar ve bu uðurda bir söylevciden daha faydalýdýr.”

 

“Büyük hýrsýz gruplarý kendi aralarýnda oldukça paylaþýmcýdýr ve eðer onlar bir çaðýn yaþadýðýný temsil ediyorlarsa ,gelecekte daha iyi bir çaðýn müjdecileridir.Onlarýn her þehirde dostlarý var ,her zaman göç edebilirler ve baþka yerlere sýnanabilirler.Kendi aralarýnda eli açýk ve cömerttirler.Eðer zenginleri doðal düþmanlarý ve avlarý olarak görüyorlarsa ,çoðunun büyük ölçüde Robin Hood ruhuyla haraket ettiðini ve yoksullara gerçekten yardýmcý olduðunu inkar etmek zordur.”

 

III-

 

Aysun Kaptan Sudanlý korsanlara esir düþtü biliyorsunuz.Belki de bilmiyorsunuz.Yaz rehaveti,yaz gündemi.Öyle ya ateþ düþtüðü yeri yakýyor.Ve medya sadece bazý ateþleri düþürüyor ocaðýmýza.Bir an önce sað salim dönmesi için dua ederken,korsanlarýn, deðiþen hýrsýzlýk ve çetecilik iþlerinin yaslandýðý zihniyet dönüþümlerini düþündüm günlerdir.

 

Korsanlarýn eylemi bütün dünyayý bir þekilde etkileyecek bir mayaya sahip.Sudan'lý korsanlarý Carperter alýntýlarý eþliðinde yeniden düþünmenizi tavsiye ediyorum.

 

Kurtlar Vadisi'nin neden bu kadar çok sevildiðini, seyredilmesine neden bu kadar törensel bir önem atfedilmesini de düþününüz lütfen. “Vadi” yi ya seyredenler var ya da seyretmeyenler.Seyredip de sevmeyene pek rastlanmýyor.

 

Ne oluyor bize sorusunu “Vadi”yi neden bu kadar çok “sevdiðiniz” üzerinden de cevaplamaya çalýþýn diyorum acizane.

 

 

F K. BARBAROSOÐLU - Yeni Þafak, 21.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...