Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ÝÝKV'den Master ve Doktora Öðrencileri'ne Risale-i Nur Metodolojisi Kursu

 

Ýstanbul Ýlim ve Kültür Vakfý’nýn ev sahipliðinde Türkiye, Avrupa, Amerika ve Ýslam Dünyasýnda Risale-i Nur üzerine master ve doktora yapan öðrencilere Risale-i Nur’u daha iyi anlamak ve tanýtmak amacýyla bir akademik eðitim kursu düzenlendi.

 

Merkezi Ýstanbul’da bulunan ve Bediüzzaman Said Nursi tarafýndan telif edilen Risale-i Nur’un gerek yurtiçi gerekse yurt dýþýnda akademik camiaya yayýlmasýný kendisine misyon edinen Ýstanbul Ýlim ve Kültür Vakfý’nýn ev sahipliðinde Türkiye, Avrupa, Amerika ve Ýslam Dünyasýnda Risale-i Nur üzerine master ve doktora yapan öðrencilere Risale-i Nur’u daha iyi anlamak ve tanýtmak amacýyla bir akademik eðitim kursu düzenlendi.

 

4-15 Temmuz tarihleri boyunca öðrenciler deðiþik alanlarda ilim adamlarý ve Risale-i Nur Hareketini yakýndan tanýyan uzmanlarla bir araya gelip onlarý dinleme imkânýný buldular. Ýlim adamlarý, “Ýlmî Araþtýrmalarda Zihniyet Sorunu,” “Risale-i Nur’u Felsefik Açýdan Anlama Metodolojisi”, “Osmanlý’dan Cumhuriyete Geçiþ”, "Teolojik Düþünce Yapýsý ve Kur'an Metodu: Karþýlaþtýrmalý Yaklaþým” ve “Eski Said-Yeni Said Dönemleri Üzerine Bazý Düþünceler” konulu seminerlerle öðrencilerle bir araya geldiler.

 

Kursun günlük programý, öðlene kadar akademik seminerler ve öðlenden sonra Risale-i Nur dersleri ve lahikalar üzerine sohbetler þeklinde idi. Programýn öðleden sonraki bölümlerinde, Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Mehmet Fýrýncý, Risale-i Nur’u Arapçaya tercüme eden Ýhsan Kasým Salihi, Ýslam Dünyasýnda düzenlenen Risale-i Nur sempozyumlarýnda birçok teblið sunmuþ olan Ali Katýöz öðrencilere Risale-i Nur’u anlattýlar. Eðitim programý boyunca öðrenciler hem Risale-i Nur’u farklý perspektiflerle dinleme fýrsatýný elde ettiler hem de Nur Camiasýný yakýndan tanýmýþ oldular.

 

11 Temmuz Cumartesi günü düzenlenen tanýþma yemeði de programa ayrý bir renk kattý. Öðrenciler ile Vakýf Gönül Dostlarýnýn buluþtuðu bu tanýþma yemeðinde, öðrenciler kendilerini tek tek tanýttýlar ve tezleri hakkýnda bilgi verdiler.

 

Programa aþaðýdaki öðrenciler katýldýlar:

 

Hüseyin Kurt, Hartford Seminary, Amerika

 

Suendam Birinci, Exeter Üniveristesi, Ýngiltere

 

Salih Sayýlgan, Alberta Üniversitesi, Kanada

 

Necip Karaevli, Kosova Üniversitesi, Kosova,

 

Dr. Serag Eldin Mohamed Nabih Abdelhamid Barbari, El-Minya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mýsýr. (Tez Konusu : Bediüzzaman’a Göre Ruhi Seyahat )

 

Dr. Talal Rezk Ahmed Rezk, El-Ezher Üniversitesi, Usulü’d-Din Fakültesi (Tez Konusu: Said Nursi ve Hasan al Bana da Ýslam Davasý Anlayýþý)

 

Dr. Tarek Abdel Galil Elsayyed Morsy, Ayn Þems Üniversitesi, Edebiyat Fak. Türkoloji Bölümü, Kahire, Mýsýr (Tez Konusu : Modern Türkiyede Ýslami Hareketler)

 

Asfraf Abdelrafe Mohamed Elsayed, Ýslâmî Araþtýrmalar Enstitüsü, Mýsýr. (Tez Konusu : Said Nursi’de Hürriyet ve Marifet)

 

Dr. Alaa Saber Abd Elhamid Mohamed, El-Minya Üniversitesi, Mýsýr (Tez Konusu : Bediüzzaman Said Nursi ve Ahlak Kavramý)

 

Ahmed Mohamed Salem Albarbary,Tanta Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mýsýr (Tez Konusu : Bediüzzaman Said Nursi’nin Kelam Anlayýþý)

 

Dr. Metwlly Karim Refaei Helmy, El-Ezher Üniversitesi, Ýslâmî Dava Fakültesi, Ýslâm Dâvâsý ve Kültürü Fakültesi, Mýsýr (Tez Konusu : Bediüzzaman Said Nursi’nin Teblið Metodu ve Çalýþmalarý)

 

Noureddin Lamouri, Cezayir Üniversitesi, Ýnsânî Ýlimler Fakültesi, Cezayir (Tez Konusu : Bediüzzaman’ýn Bakýþýyla Peygamber Kýssalarý ve Ýcaz)

 

Mustapha Rabahi, Cezayir, (Tez Konusu : Kur’an ve Ýman Hadimesi Nur Vakýflar)

 

Ali Khedoura, Cezayir. (Tez Konusu : Türkiye’de Ýslami Hareketler ve Nur Hareketi Örneði)

 

Mustafa Za’ri, vlay Ýsmail Üniversitesi, Meknes, Fas (Tez Konusu : Risale-i Nur’da Kur’an Maksatlarý)

 

Ýman Ganim Þerif , Dahok, Kuzey Irak (Tez Konusu : Said Nursi’nin Hayatý ve Siyasi Aktiviteleri )

 

Barla Platformu

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/KURS1.JPG

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/KURS2.JPG

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/KURS3.JPG

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/KURS4.JPG

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/KURS5.JPG

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/KURS6.JPG

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/KURS7.JPG

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/KURS8.JPG

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/KURS9.JPG

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/KURS10.JPG

 

http://www.barlaplatformu.org/sites/default/files/KURS11.JPG

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...