Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Liberalizm eþeklik deðildir

 

Adý Balýkesirli mi Bandýrmalý mý ne, piyasada yeni sivrilen bir çocuk bana "faþist" demiþ... Üstelik "çok düzeysiz" bulmuþ.

Birileri de onun gibilere "liberal faþist" demeye baþladýlar, kavramlar bu kadar ayaða düþürülürse olacaðý budur.

Kýzmadým, bozulmadým, ilgisi hoþuma gitti. Attýðý çamurlara baktým, bütün yazýlarýmý büyük bir dikkatle okuduðu anlaþýlýyor, yýllar önce yazdýðým yazýlardan cýmbýzla cümle çekip aleyhime kullanacak kadar da belleði saðlam ve kurnaz. Bu tür çocuklar genellikle "eski solculardan" falan çýkarlar, ama onlarýn "eski" dedikleri seksenli yýllardýr tabii.

Saldýrsýn. Biz de Ece Ayhan gibi tüzüklerle çarpýþa çarpýþa ve de ona buna çatarak büyüdük... O daha yolun baþýnda. Nurullah Ataç'ýn kýrklý yýllarda Attila Ýlhan için dediði gibi "aþkolsun delikanlýya" deyip geçecektim... Ya da Haldun Taner'in otuz yýl önce bana yaptýðý gibi "ileride adýndan çok söz ettirecek" deyip kendisine peþtemal baðlayacaktým...

Fakat içine düþtüðü yanýlgýlar, birçok gencin paylaþtýðý ortak yanýlgýlar.

Bunlar "liberal" adamlar...

Fakat liberalizmi baþýboþluk ve sonsuz hoþgörü sanýyorlar. Kimileri "özgürce serserilik etmek" sanacak kadar da saftýr (bu daha ziyade Amerikan üniversite saflýðýdýr)... Kimisi de "küfür etmeyen temiz aile çocuðu" olmayý liberallik sanýr. Oysa bu meziyet daha çok saçýný düzgün tarayan ve boyunbaðýný iyi baðlayan Ankaralý memur çocuklarýna yakýþýr.

Liberalizm, kural tanýmazlýk deðildir.

Ama bir tokat atana öbür yanaðýný uzatmak da hiç deðildir, o Hazret-i Ýsa'ya mahsustur.

Sizi düþüncelerinizden ötürü kýnama ya da kýsýtlama hakkým yoktur ama onlara katýlma zorunluluðum da yoktur (elbette sizin de benimkilere)... Hiçkimse de katýlmadýðý düþüncelerinizi savunabilmeniz için kendi canýný verecek kadar enayi deðildir, o Voltaire'in yumurtladýðý parlak bir palavradýr.

Dolayýsýyla, "ben bu adamýn yazýlarýný beðenmiyorum, okumuyorum" demek baþka þeydir, "niçin yazdýrýyorsunuz bu adama" demek bambaþka bir þey... Birincilerin elini öperim, ikinciler hakettikleri yanýtý alýrlar. Birkaç günde bir, almaktadýrlar.

Kadýn haklarýný savunurum, savunana da saygý gösteririm, ama bu benim "sevici olduðu için erkeklere nefret kusan birtakým Amerikalý bayan entellektüellerle" dalga geçmemi de önlemez. Çirkin olduðu için "devrimci bacý" yazýlan zavallý kýzlara da nefret deðil, acýma duygusu beslediðim gibi...

Bu Amerikalý ablacýlar aþýrý fýstýk yaðý tükettikleri için davula dönmüþlerdir, bunu gönül rahatlýðýyla yazarým, çünkü kendi içki göbeðim bana bu hakký saðlamaktadýr!

Mizah, liberaldir. Faþistlerde mizah duygusu olmaz, bizde bulunur.

Bizde daha ziyade "ironi" bulunur, bir þeyi, anlatmak istediðinin tam tersini söyleyerek ifade etmek...

Ýroniden anlamayan zekâ özürlüdür. Hani, "sahte Atatürkçülere" çatmayý "Atatürk'e saldýrmak" sanan özürlüler gibi... (Özürleri kabul edilmemiþtir.)

Hrant Dink de bu ironi yoksunlarýna kurban gitti. Faþist, taþ kafalýdýr. Ben çok þükür deðilim.

Diyeceðim, aman ölçüyü kaçýrmayalým, liberalizmin de suyunu çýkarmayalým.

Sonra bu bizi "çocuk pornocularýnýn da kendi cinselliklerini yaþayabilme hakkýný" savunmaya kadar da götürür ki, rezilliktir. Böylelerini de gördük. "Kürt ayrýlýkçýlarýnýn Türk askerini öldürebilme hakký" da arkadan gelecektir, o daha da büyük bir kepazeliktir.

Þimdi bizim Marmara bölgesi delikanlýsý bana gene kýzacak.

Kýz evladým, gönlünce kýz da, haksýzlýk etme. Karta kaçmýþ bazý amcalarýndan farkýn olsun.

 

 

 

Engin ARDIÇ - SABAH, 23.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...