Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ahmet Hakan’laþma nedir, ne iþe yarar

 

 

Son zamanlarda bizim “eski mahalle”de yeni bir âdet çýkmýþ...

 

Diyelim ki “camia” içinde herhangi bir delikanlý...

 

Kafayý birazcýk çýkardý... Hafiften aykýrý gitti... Biraz heveskâr takýldý... Bir parça özeleþtiri yapmaya kalktý... Biraz sarkastik bir hava edindi... Biraz kafasýna göre gitmeye baþladý...

 

Mahallenin “yaman zabitleri” anýnda...

 

“Vay! Demek sen de Ahmet Hakan’laþýyorsun ha!” diyerek postayý koyuyorlarmýþ...

 

* * *

 

Evet... Evet...

 

“Vay! Demek sen de Ahmet Hakan’laþýyorsun ha!” cümlesi, anahtar cümledir.

 

Bu tehditkâr cümlenin göndermeleri ise þunlardýr:

 

O kadar ileri gitme yoksa bizim nefret imgemiz olursun...

 

O kadar heves etme yoksa seni aforoz ederiz...

 

O kadar sarkastik takýlma yoksa geleceðin parlak olmaz...

 

O kadar aykýrý gitme yoksa sana “itirafçý” muamelesi çekeriz...

 

O kadar kafayý çýkarma Ýsa’yý da, Musa’yý da sana küstürürüz...

 

O kadar diklenme yoksa bütün günahlarýmýzý senin üzerinden temize çekeriz...

 

O kadar çakma yoksa biz de kendi gazetelerimizden senin belinin altýna çakarýz...

 

* * *

 

Madem durum budur... Madem tehdit almýþ yürümüþtür...

 

O zaman bizim eski mahallenin delikanlýlarýna birazcýk cesaret aþýlamanýn vakti gelmiþ demektir...

 

Ey delikanlýlar!

 

Biri size “Vay! Demek isyan ediyorsun ha!” dediðinde isyan etmiyorsanýz bile, inadýna, týpký Ýsmet Abi gibi, “Evet, isyan” diye haykýrýn...

 

Biri sizin boynunuza “Ahmet Hakan” adlý bir kement baðlayýp, özgürlüðünüze ket vurmaya kalkýyorsa, meydan okuyarak, “Evet, Ahmet Hakan’laþmak istiyorum... Var mý diyeceðin?” diye verin karþýlýðý...

 

Sonra da Ahmet Hakan’a milim benzemeyen, bambaþka, özgün bir figür çýkarýn ortaya...

 

Çünkü mesele “Ahmet Hakan gibi olma” meselesi deðildir.

 

Mesele “özgür olma” meselesidir.

 

* * *

 

Bir kere “Ahmet Hakan’laþma” denilen belayý göze aldýnýz mý, artýk sizi kimse tutamaz...

 

Mesela...

 

Cemaatinizin iþlediði tüm günahlardan sorumlu olmak yerine bireyselleþip kendi özgün kimliðinizi inþa edebilirsiniz...

 

Mesela...

 

Humor duygunuzu sadece Hürriyet Gazetesi’ne yöneltmek durumundan kurtulup, mesela Cüppeli’yle falan da rahatça dalga geçebilirsiniz...

 

Mesela...

 

MÜSÝAD’ýn eski baþkaný Erol Yarar’ýn kilimli sedirlerine bakýp, “Bu mudur Müslüman burjuvazi?” diye kafa bulabilirsiniz.

 

Mesela...

 

Sýfýr kompleksle hareket edip, “Kapitalistin baþýna Müslüman koyunca beni kandýracaðýný mý sandýn Erol Yarar?” diye meydan okuyabilirsin...

 

Mesela...

 

Þaklaban, cahil, tetikçi, manyak gazete için “Vay be... Acilen müþahede altýna alýnmasý gereken adamlarýn tümü ayný gazetede toplanmýþ” diye yazabilirsiniz.

 

Mesela...

 

Kendi aranýzdan çýkan her türlü “kolpacý”ya, þöyle aðýz dolusu “Kolpacý” diye haykýrabilirsiniz...

 

* * *

 

Kimseye hesap vermek durumunda olmamak...

 

“Ama sen de fazla ileriye gidiyorsun” türünden korkutucu cümlelerden hiç etkilenmemek...

 

“Herkes senin iyice dejenere olduðunu düþünüyor” türünden ifadelere yüz vermek zorunda kalmamak...

 

Bütün bunlar da iþin cabasýdýr...

 

 

 

Davulcuya kaçan kýzlar için 3 maddelik destek

 

 

 

Mademki Baþbakan Tayyip Erdoðan, “Kendi baþýna býrakýlan ya davulcuya ya da zurnacýya...” dedi...

 

O halde biz de “Davulcuya ya da zurnacýya kaçan kýzlarýn çiðnenen onuru”nu kurtaralým:

 

BÝR: Bir toplumda herhangi bir kýz, kamu malýna tamah edene kaçtýðýnda “aferin” alýyor, davulcu ya da zurnacýya kaçtýðýnda kýnanýyor ise... O toplumda çürüme had safhaya çýkmýþ demektir...

 

ÝKÝ: Fazilet sahibi olmak ile davulcu ya da zurnacý olmak arasýnda hiçbir irtibat yoktur... Nice davulcu ya da zurnacý vardýr ki, nice muhafazakâr demokrattan çok daha faziletlidir...

 

ÜÇ: Asým Ekren hiç de kötü bir insan deðildir... Onu þartlar o hale getirmiþtir...

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 21.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...