Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýmralý'da hareket var

 

 

AÐUSTOS ayý içinde Ýmralý'dan herkesi þaþýrtacak bir açýklama gelebilir mi?

 

Bir süredir etrafta dolaþan bir haber dün Vatan Gazetesi'nde Ruþen Çakýr tarafýndan dile getirildi.

 

Konuþulan konu þu.

 

Abdullah Öcalan aðustos ayýnýn 15'inde bir plan açýklayacak.

 

Ýmralý'daki görüþme günlerine baktým.

 

Avukatlarý çarþamba günleri görüþebiliyor.

 

O da 12 ve 19 Aðustos tarihlerine rastlýyor.

 

Tahmin ediyorum açýklama da o tarihlerde yapýlacak.

 

4 AÞAMALI BÝR YOL HARÝTASI

 

Açýklayacaðý çözüm planý 4 bölümden oluþacak.

 

Öcalan'ýn çevresi buna "yol haritasý" diyor.

 

1- Bu sorunu Türkiye neden çözmelidir baþlýklý bir giriþ.

 

2- Türkiye Kürtlerle stratejik ittifak yapmalý, sadece Musul-Kerkük Kürtleri deðil, Suriye'deki Kürtlerle yani 1920'lerdeki Misak-ý Milli sýnýrlarý içerisinde yer alýp da bugün dýþarda kalan tüm Kürtlerle demokratik özerklik çerçevesinde iliþki kurulmasýný önerecek.

 

2- Kürt sorununun çözümü için kýsa ve orta vadede atýlacak adýmlarý gösterecek.

 

4- Sorunun çözülmesinde en önemli engel olarak görülen daðdakilerin statüsü ve silahsýzlanma koþullarýný açýklayacak ve en önemlisi silahlarý býrakmaya hazýrýz, siz ne yapacaksýnýz, diye soracak.

 

Yine çevresinden aldýðým bilgiye göre yazýmýný henüz tamamlamamýþ.

 

Ama bunun için epey kitap okumuþ.

 

Avukatlarýnýn anlattýðýna göre son günlerde daha çok felsefi kitaplar okuyormuþ.

 

Bugüne kadar 1000'e yakýn kitap okumuþ.

 

Bunlar arasýnda Hegel ve Derida gibi düþünürler de varmýþ.

 

Saðlýk durumu iyiymiþ.

 

Biraz prostat sorunu ve kulaklarýnda çýnlama varmýþ.

 

Günde bir saat havalandýrmaya çýkma hakkýna sahipmiþ.

 

Ancak çýktýðý avlu çok darmýþ. Duvarlarý çok yüksek olduðu için sadece biraz gökyüzünü görebiliyormuþ.

 

Kaldýðý bölmede küçük bir pencere varmýþ.

 

Ancak bu pencere de havalandýrmaya bakýyormuþ.

 

TÜSÝAD'LA GÖRÜÞMEYE ÇOK ÖNEM VERÝYORUZ

 

Dün avukatlarýyla bir süre sohbet ettim.

 

Avukatlarýndan biri Dicle, öteki Marmara Üniversitesi'nden mezun.

 

Öcalan'ýn aðustos ayýnda yapacaðý açýklamanýn çok önemli etkileri olacaðýný söylüyorlar.

 

Ancak bu açýklama öncesinde Türkiye'de kamuoyu yaratmak istiyorlar.

 

Onun için bazý gazetecilerle, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüþüyorlar.

 

Bu arada çok önem verdikleri bir randevu talepleri var.

 

TÜSÝAD yetkilileriyle görüþmek istiyorlar.

 

"TÜSÝAD'la görüþmek bizim açýmýzdan çok önemli" diyorlar.

 

Ancak bugüne kadar bu taleplerine cevap alamamýþlar.

 

"Açýklayacaklarý arasýnda bizi þaþýrtacak þeyler olacak mý?" diye sordum.

 

"Olabilir" dediler.

 

EZBER BOZACAK BÝR ÞEYLER OLACAK MI

 

Türkler ve Kürtler bu sorunu samimi olarak çözmek istiyorlarsa, her iki taraf da gerçekten "ezberleri bozacak" þeyler söyleyebilmeli diye düþünüyorum.

 

Tabii her þeyden önce gerçekçi olmayý öðrenmemiz lazým.

 

Ben Öcalan'ýn yapacaðý açýklamayý merakla bekliyorum.

 

Çünkü hálá þuna inanýyorum.

 

Kürt sorununun çözümünde onun çok önemli bir rolü olabilir.

 

Türkiye'nin bugüne kadar Öcalan'la gerçekçi bir iliþki kurmaya çalýþmamasýný tarihi bir yanlýþlýk olarak görüyorum.

 

Yýllardýr ben dahil hepimizin resmi tezi onu "çetebaþý", "elebaþý", "bebek katili" sýfatlarýyla adlandýrmak oldu.

 

Hiç kuþkusuz, PKK cinayetleri iki-üç neslin ona karþý tutumunu derinden etkiledi.

 

Þimdi önümüzde bu sorunu çözmek için daha uygun bir psikolojik iklim var.

 

BÝR YANDAN HATIRLAYALIM BÝR YANDAN DA UNUTALIM

 

DTP Lideri Ahmet Türk, geçenlerde "unutmaktan" söz etti.

 

Biliyorum þehitlerin, gazilerin acýsýný unutmak, unutulmasýný istemek insanýn içine sindirebileceði bir duygu deðil.

 

Ama "hatýrlamak"la "unutmamak" arasýnda çok önemli bir fark var.

 

Acýlarý hatýrlayalým, ama bazý þeyleri de unutalým.

 

Unutalým ki, artýk çocuklarýmýzýn daðlarda hayatlarýný kaybetmeyeceði, geride acýlý anneler, babalar, kardeþler, sevgililer, eþler, çocuklar býrakmayacaðý bir ülke yaratalým.

 

ÝMRALI'DAKÝ ÖCALAN'A BÝR ÇAÐRI YAPIYORUM

 

Ona ulaþabilir mi, bilmiyorum.

 

Ama buradan Öcalan'a bir çaðrý yapmak istiyorum.

 

Bu güzel ülke hepimizin.

 

Son 30 yýlýmýz zehir oldu.

 

Bu sorunun baþlamasýnda elbette devletin hoyrat davranýþlarýnýn, muamelesinin etkisi vardý.

 

Ama Öcalan ve arkadaþlarýnýn silahlý mücadelesi de kan davasýný yarattý.

 

Þimdi en önemli adýmý ondan bekliyoruz.

 

Silahlý PKK'lýlar Türkiye'den çekilecek mi?

 

Silahlar býrakýlacak mý?

 

Bu kararý en kolay verecek insan Öcalan'dýr.

 

Silahý o eline aldýysa, þimdi o býraktýrmalýdýr.

 

Herkes emin olmalý ki, silah susunca mantýk, anlayýþ, insaf, vicdan, çaðdaþlýk devreye girecektir.

 

En önemlisi, ben dahil birçok insan, Kürt haklarý ve birlikte yaþama duygusu üzerine çok daha cesur tavýrlar alacaktýr.

 

O nedenle gözüm, kulaðým 15 Aðustos'ta Ýmralý'dan gelecek açýklamada.

 

Yine sadece "Demokratik Cumhuriyet" gibi genel, içeriði belirsiz þeyler mi söyleyecek?

 

Yoksa hem Türklerin hem Kürtlerin ezberini bozacak, cesur sözler mi...

 

 

Ertugrul Özkök, Hürriyet, 18.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...