Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Birkaç gündür izindeyim…

 

Ama izinde de olsak gerek ülke gündemine,gerekse dünya gündemine duyarsýz kalamýyoruz…

 

Ülkenin ve dünyanýn sürekli deðiþen gündemi bizleri her daim peþinden sürüklüyor…

 

Ama bu yazýnýn konusu ne Çindeki Uygur katliamý,ne asrýn projesi olarak gösterilen NABUCCO,ne hiç deðiþmeyen gündem maddesi Ergenekon,ne HSYK nýn bir türlü açýklayamadýðý yaz kararnamesi,nede,artýk bir klasik halini alan CHP ahlaksýzlýðý ve komikliði…

 

Chp olayý artýk yüksek ahlak sahibi olmak isteyenlerin ve gülmek isteyenlerin iþi…

 

Çünkü,yüksek ahlak sahibi olabilenin bir yoluda,ahlaksýzlarýn,tutarsýz davrananlarýn yaptýklarýnýn tersini yapmaktýr!..

 

Katýla katýla gülmek isteyenlerede tavsiyem,ya kaliteli bir komedi filmine gitmeleri,yada chp lileri seyretmeleridir!..

 

Gelelim konumuza…

 

Çoðumuzun hiç dikkatini çekmediði bir konu…Doðrusu bende ilk defa þahit oldum,

 

Hristiyan batý kültürünün cenazelerimize kadar sirayet ettiðine…

 

Geçen gün öðlen namazýný kýlmak için þehrimizdeki camilerden birine gittim…

 

Avludan içeri girince cenaze olduðunu fark ettim…

 

Neyse,abdest aldýktan sonra içeri girdim ve öðlen namazýný eda ettik..

 

Namaz bittikten sonra cemaatin bir kýsmý cenaze namazý için avluda saf tutmaya baþlarken,bazý kimselerde camiden ayrýldýlar…

 

Ýmam efendinin gelmesini beklerken Nuh adýndaki þuurlu ve duyarlý tanýdýk abinin,avlunun köþesinde biriyle konuþmakta olduðunu gördüm…

 

Yanlarýna gidip selam verdim…Nuh abi beni arkadaþýyla tanýþtýrdý,cenazenin akrabalarýndan biriymiþ…Kendisine baþsaðlýðý diledim,dostlar saðolsun dedi…

 

Konuþmalarýna devam ettiler,zira Ýmam henüz görünürlerde yoktu,insanlar saflarý oluþturmaya devam ediyorlardý…Nuh abi ile yanýndaki arkadaþýnýn neler konuþtuðunu buyurun birlikte dinleyelim…

 

Nuh-Ya Ýhsan,bu tabut konusunu niye böyle yaptýnýz,bu müslümaný niye böyle köþeli tabuta koydunuz?..

 

Ýhsan-Nuh abi,bizde istemedik bu köþeli tabuta koymayý,ama yetkililer ellerinde baþka tabut olmadýðýný söylediler…

 

Nuh-Ýhsan,ben seni uyarmýþtým deðilmi?..Bizim duyarsýzlýðýmýz neticesinde,ölülerimiz bile artýk hristiyan kültüründen nasiplerini alýyorlar…

 

Bu köþeli tabutlar hristiyan kültürünün çizgilerini taþýyorlar…Köþelere dikkatle bak,yan köþelerden yatay bir çizgi,sonra yukardan aþaðýya dikey bir çizgi çek,al sana bir istavroz!..

 

Hýnzýrlar,yaþarken yaptýramadýklarýný ölünce yaptýrýyorlar!..

 

Ýhsan-Biliyorum Nuh abi,ama ne yapalým çaresiz kabul ettik…

 

Nuh-Ya nasýl çaresizlik,yokmuymuþ o bizim,baþtan ayaða doðru düz bir hatla daralarak inen güzel tabularýmýzdan?..

 

Ýhsan-Yokmuþ Nuh abi…

 

Konuþmayý burada bitirmek zorunda kaldýlar,çünkü Ýmam namaza baþlýyordu…

 

Namazdan sonra tabut omuzlara alýnýrken baktým,gerçekten köþeli bir tabuttu ve yukardan aþaðýya,yan köþelerden karþý tarafa bir çizgi çekildiðinde istavroz çýkýyordu…

 

Bu olaydan iki gün sonra esnaf olan Nuh abinin dükkanýna gittim…Tekrar o konu açýldý…

 

Nuh abi;dirilerimizi hallettiler,artýk ölülerimizi bile kendilerine benzetmeye baþladýlar dedi…

 

Haklýsýn abi dedim…Devam ettim…

 

Benim bu konu hiç dikkatimi çekmemiþti,ama gördümki endiþelerinde haklýsýn…

 

Bu köþeli tabutlar bizlere gurbetçiler eliyle atýlmýþ bir kazýk Ogün dedi…

 

Yurtdýþýndan cenazelerini bu tabutlarla getirenler,cenazeden sonra bu tabutlarý ya camilere,yada hastanelere baðýþlýyorlar…

 

Herhalde bundan sonraki adým içi kadife ile kaplanmýþ,kapaklarý menteþeli ve iki parçadan oluþan,baþ taraftaki kapak açýlarak cenazeye gelenlere ölünün yüzünün gösterildiði tabutlar olur dedim,öyle görünüyor dedi…

 

Müftülüðe dilekçe versek dedim…

 

Müftü yardýmcýsýyla görüþtüm bu konuyu dedi…

 

Peki sonuç? dedim…

 

Müftü yardýmcýsý Nuh abiye aynen þunu söylemiþ…

 

“Eðer bir cenazede,o tabutlardan görürseniz onu paramparça edin!..”

 

Bu konuda yetkili,bir çözüm üretebilecek olan birinden,gayet güzel ve kesin bir çözüm önerisi deðilmi!?..

 

Duyarlý birkaç Müslümanýn bu müftü yardýmcýsýnýn söylediklerini yaptýðýný ve ardýndan kopacak kýyametin vehametini,ardýndan Müslümanlara yapýþtýrýlacak etiketleri düþünün!..

 

Hangisine yanalým,hangisine kafa yoralým…

 

Ýnancýmýz ve deðerlerimiz söz konusu olduðunda,duyarsýzlýðý ve umursamazlýðý debreþen bürokrasiyemi?..

 

Yoksa,ta en küçük hücrelerimize kadar giren yabancýlaþma mikrobunamý?..

 

 

 

 

 

 

 

Ogün Sabanoðlu-zonguldak, genckalemler

 

15/07/2009/çarþamba

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...