Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþörtüsünün ruh iklimi

 

Bence insan içinde yaþadýðý ortamla barýþýk olmalý.

Giydiði giysi buna dahil.

 

Nefes aldýðý iklim buna dahil.

 

Aile buna dahil.

 

Ýþyeri buna dahil.

 

Ülke buna dahil.

 

Ýçinde yaþadýðýnýz ortamýn ruh iklimi ile barýþýk deðilseniz, orada bulunmak size iþkence haline gelir ve bu yüzünüze yansýr.

 

"Giyinmek güzeldir" diye "baþörtüsü"ne ait bir reklam afiþi vardý.

 

Baþörtüsünün, yüzü daha bir ortaya çýkardýðý ve ona bir masumiyet yüklediðini düþünürüm. Tabii bu da bir izlenim.

 

Mesela, 80 yaþýnda bir ninenin, namaz tülbendi ile çekilmiþ fotoðrafýna bakýn. O yüzde önce kýrýþýklýklarý deðil, muhtemelen duru ve nurani bir yansýmayý göreceksiniz.

 

Ayþe Arman'ýn, Hürriyet'te çýkan 10 ayrý baþörtülü fotoðrafýna baktým, hafif gülümseyenler hariç tümünde garip bir donukluk, bir iticilik gördüm.

 

Sanki Ayþe Arman bu deðildi gibi geldi bana.

 

Sonra "Neden?" diye düþündüm ve baþörtüsünün ruh ikliminden uzak bir kalp aleminin yansýmasý olabileceði noktasýna geldim.

 

Arman'ýn yazýlarýna yansýyan tesettür giyim içindeki ruh hali, baþörtüsünün ruh ikliminden uzaklýðý deðil, hatta bir tür savaþ halini yansýtmaktaydý. Küçük gülümsemelerin yer aldýðý fotoðraflar hariç.

 

Ben, onun tesettür giyim içinde bu ruh halini yaþamasýný yadýrgamam ama onun, böyle bir ruh halini tüm baþörtülülerin neden yaþamadýðý izlenimi veren tavrýný yadýrgarým.

 

Yani kendisinden yola çýkarak, tüm baþörtülülerin adeta iþkence içinde yaþadýðý izlenimi uyandýrmasýný yadýrgarým.

 

Kuþkusuz giyim kuþamla deðer yargýlarýnýn, kültürün önemli iç içeliði var.

 

Ayþe Arman, beden teþhirini önemseyen bir ruh iklimine sahip.

 

Bir ara, kendisinin, kocasýndan baþka bir erkek tarafýndan bile arzulanmasýndan mutluluk duyduðunu yazmýþtý.

 

Bu duygunun bedensel bir karþýlýðý olmalý ve kendileri, herhalde bu dürtünün eseri olarak, kýsa süre önce, "kapak kýzý" rolüyle gündem oluþturdu.

 

Bütün bunlar, bir ruh durumunun yansýmasý.

 

Bu ruh durumu ile gerçekten tesettür zor iþ.

 

Tam da bu noktada, tesettür içindeki bayanlarýn da, kendine özgü bir ruh iklimi içinde bulunduklarýný kabul etmek gerekiyor.

 

Yaratan'la iliþkileri insan için olmazsa olmaz kabul eden, bu çerçevede Yaratan'ýn buyruklarýný önemseyen, din ile iliþkiyi bu anlamda bir iliþki olarak gören bir insanýn, kendi hayat tarzýný bu iliþkiler çerçevesinde belirlemesi gayet tabiidir ve dünyada farklý din mensubu milyarlarca insan, böyle yapmaktadýr. Ýslam'ýn bir "mahremiyet" çerçevesi vardýr. Bu, kadýna da erkeðe de belli ölçüler sunmaktadýr.

 

Ben aslýnda, "din"den deðil sadece "insanlýk"tan yola çýkýlsa da, her insanýn, ucu giyim-kuþama da ulaþan bir mahremiyet alaný bulunduðunu düþünürüm.

 

Hatta "Kocamdan baþka bir erkeðin beni arzulamasýndan mutlu olurum" diyen Ayþe Arman'ýn bile "bundan ötesi mahrem" diyeceði bir mahremiyet alaný vardýr. Arman'ýn "Baþörtüsü iþkencesi"ne iliþkin yazýlarýný keyifle okuyan ultra laik çevrelerimizin bile, kademe kademe mahremiyet alanlarý bulunduðuna eminim.

 

Baþörtülü kadýnýn ruh iklimi diyorum. Orada Yaratan'ýn hoþnutluðu ile buluþmak, acaba nasýl bir ruhi haz veriyor?

 

Bunu düþünmeden, hele o hazzý tatmadan yapýlan yorumlarýn bir anlamý olur mu?

 

Tersinden bakalým:

 

Giysileri atmak, mutlak anlamda bir huzur mudur?

 

Giysilerini atan kadýnlarýn bile neden bir sýnýrý vardýr?

 

Tesettürü bir hayat çerçevesi olarak gören bir kadýna giysilerini çýkarttýrdýðýnýzda da, Ayþe Arman'dan çok daha büyük iþkence yaþayacaðýný söyleyebilirim. Baþörtüsünü çýkarttýrmak için üniversite kapýlarýnda kurulan "ikna odalarý"nýn, neden "iþkence odalarý" haline geldiðini anlamak lazým.

 

Ben, Ayþe Arman'ýn, baþörtüsünü çýkarmak zorunda kaldýðý için her gece seher vaktinde uyanýp gözyaþý içinde Rabbi ile konuþan genç kýzýn duygularýný bir kere olsun yaþamasýný isterdim.

 

Reina önünde baþörtülü bir genç kýz!!!

 

O kadar absürt bir fotoðraf ki bu... Baþörtü dünyasýndan o kadar uzak eylem ki...

 

Kaç baþörtülü genç kýzýn Reina'ya girme derdi oldu ki bu ülkede?

 

Bir kaymakam eþi biliyorum, kocasýnýn, kendisinin baþörtülü olmasýndan dolayý çektiði acý yüzünden, saçlarý aðarmýþtý bir gecede...

 

Kaç subay ordudan atýldý eþlerinin baþörtüsü yüzünden.

 

Ve kaç genç kýzýn eðitim hayatý katledildi...

 

Reina'da kutsansaydý baþörtülü bir genç kýz, Türkiye'de baþörtüsünün hiçbir baský görmediðinin göstergesi olacaktý...

 

Ayþe Arman'a kötü niyet yüklemek istemiyorum ama bu yaklaþýmýn, Türkiye gerçeðinden ne kadar uzak olduðunu bilmesini isterim.

 

Yazýyý þöyle bitireyim:

 

-Dilerim Arman, baþörtüsünün ruh iklimi içinde bir kere daha dener tesettürü...

 

 

Ahmet Tasgetiren, Bugün, 17.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Ben, Ayþe Arman'ýn, baþörtüsünü çýkarmak zorunda kaldýðý için her gece seher vaktinde uyanýp gözyaþý içinde Rabbi ile konuþan genç kýzýn duygularýný bir kere olsun yaþamasýný isterdim.

 

Aynen...

 

Iste gercekler bunlar...

Dilerim Arman, baþörtüsünün ruh iklimi içinde bir kere daha dener tesettürü...

 

Insaallah

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...