Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Önümüzdeki Pazar akþamý Miraç Gecesi.

 

Bu vesile ile bir konuyu açýklamanýzý istiyorum: "Mîraç ruhanî midir, cismanî midir?" Yani Peygamberimiz Mîraca sadece ruhen mi çýkmýþtýr yoksa bedeni ona eþlik etmiþ midir?

 

Ayetlerin, hadislerin ve Sahabilerin verdiði bilgiye göre, Peygamber Efendimiz'in Miraç mucizesi hem bedenen hem de ruhen gerçekleþmiþtir. Mîracýn sadece ruhen meydana geldiðini söyleyen birkaç âlim varsa da, ulemanýn çoðunun ortak görüþü karþýsýnda zayýf kalmýþtýr.

 

Mîracýn ruh-beden birliðiyle meydana geldiði konusunda Sahabîlerden Ýbn Abbas, Enes bin Mâlik, Ebû Hüreyre ve Hz. Ömer baþta olmak üzere, yirmi kadar Sahabî ve âlimin görüþ birliði içinde bulunduklarýný söyleyen Kadý Ýyaz, "Her türlü noksanlýklardan münezzeh olan O Allah'týr ki, kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan o etrafýný mübarek kýldýðýmýz Mescid-i Aksa'ya kadar götürdü" mealindeki Ýsra Suresi'nin ilk âyetini verdikten sonra der ki:

 

***

 

"Saðlam olan görüþ, Peygamberimiz miraca ruhuyla ve bedeniyle birlikte çýkmýþ olmasýdýr. Yukarýda gösterilen âyet ve Peygamberimiz'in kendi dilinden anlattýðý miraç hadisi bunu ispat etmektedir. Peygamberimiz'in bedeniyle uyanýk halde Mîraca çýkýþýnda herhangi bir imkânsýzlýk yoktur. Çünkü bu olay rüyada olsaydý, Cenab-ý Hak 'Kulunu ruhu ile yürüttü' derdi. 'Kulunu geceleyin yürüttü' demezdi. 'Resulullahýn gözü ne kaydý, ne de aþtý' âyetiyle teyit etmezdi.

 

"Çünkü Miraç olayý rüyada geçseydi, mucize olmaktan çýkardý. Böyle rüyada meydana gelen bir olayý Kureyþliler de akýldan uzak görmezler, 'Olabilir' derlerdi. Onlar bu itirazý hadiste anlatýldýðý gibi, ruh beden ikilisiyle gerçekleþtiðini duyduklarý zaman yapmýþlardý.

 

***

 

"Zira onlar Resulullahýn mübarek aðzýndan Mescid-i Aksâ'da peygamberlere imam olup namaz kýldýrdýðýný, Cebrail'e, 'Yanýndaki kim?' diye sorulduðunda 'Muhammed'dir' diye cevap verdiðini, göklerde peygamberlerle karþýlaþtýðýný, onlarýn ona 'Hoþ geldin, merhaba' deyip hayýr duada bulunduklarýný, Mîraçta namazýn farz kýlýndýðýný, Hz. Musa ile olan konuþmalarýný, Cebrail'in gelip elinden tuttuðunu, semaya çýkardýðýný, semâda en yüksek kalemlerin seslerini duyduðunu, Cennette girip dolaþtýðýný dinlemiþlerdir de bir türlü akýllarý almamýþtýr. Eðer bütün bu anlattýklarý rüyada olsaydý, itiraz etmezlerdi. Zira itiraz etmelerine hiçbir sebep yoktu."

 

***

 

31. Söz'de Mîraç hakkýnda geniþ açýklamalar yapan Bediüzzama ise "Nasýl, bir insan cismiyle binlerce sene mesafeyi birkaç dakika zarfýnda kateder, gider, gelir?" þeklindeki bir suale özetle þöyle cevap verir:

 

Dünya gibi aðýr bir cisim, fenninizce senelik hareketiyle bir dakikada takriben yüz seksen sekiz saat mesafeyi kateder. Takriben yirmi beþ bin senelik mesafeyi bir senede katediyor. Acaba þu düzenli hareketleri ona yaptýran ve bir sapan taþý gibi döndüren bir kudret, bir insaný Arþ'a götürüp getiremez mi? Güneþ'in çekim gücü denilen Ýlâhî bir kanunla, Mevlevî gibi etrafýnda pek aðýr olan Dünya'yý gezdiren bir hikmet, Rahmet câzibesi ve muhabbet incizabiyle bir insan cismini þimþek gibi Arþ'a çýkaramaz mý?"

 

Miraç Kandilinizi þimdiden tebrik ediyor, namaz bilincinin yerleþmesine vesile olmasýný Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

 

Mehmet Paksu,BUGÜN 17.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...