Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Daha geçilmeyen bir Köprü

 

Hepimiz, Fatih Sultan Mehmet köprüsünden, Galata köprüsünden veya Boðaziçi köprüsünden elbet bir gün geçmiþ bulunmaktayýz. Köprünün eteklerinde deniz, ve üzerine biz. Geçerken insanýn tüylerini diken diken yapan. Her gün geçenler için baðýþýklýk kazanmýþ olabilir, olsun. Ýlk defa veya aralýklý geçenler için yeni bir heyecan.

 

Önümüzde bir köprü var ki, daha kimse tarafýndan geçilmemiþ. Kimse tarafindan çiðnenmemiþ. Ama geçileceði günü sabýrsýzlýkla bekleyen bir köprü.

 

Bu köprünün adýda kendisi gibi haþmetli. „Sýrat“ köprüsü. Bu köprü, denizin üzerine kurulmayacak. Bu köprüyü Cehennem´in üzerine kuracaklar. Ve herkes isteyen, istemeyen oradan muhakkak geçecek. Ve bu köprü hadis-i þerifde þöyle anlatýlmýþtýr; “Duyduðuma göre sýrat köprüsü, kýldan ince ve kýlýçtan keskindir.” (Buhari, Müslim, Nesai)

 

Bu köprünün özelliði, kýldan ince ve kýlýçtan keskin olmasýdýr. Nasýl olur? Kýldan ince bir incelik düþünemiyorum. Hatta kýlýçtan keskin bir keskinlik? Ayaðýmý ben böyle bir köprünün üzerine nasýl atarým? Nasýl olur…

 

Peki, böyle bir köprüden biz nasýl geçeriz?

 

Bu sefer insanýn tüylerini korkudan diken diken yapan bir Köprü. Ýnsanýn kalbi dayanmaz, böyle bir köprü üzerine ayak atmaya. Ayaklarý zangýr zangýr titretir. Ve birde bunun üzerine günahlarda binince, ayaklar bu bedeni taþýmaz olur, yýðýlý verir oraçýkta. Yýðýlmaya fýrsatýmýz yok. Çünkü kýldan ince. Ayaðýn kaydýmý, düþersin Cehennem´in narýna. Allah kaydýrmasýn.

 

Ya kayarsa? Ya bende düþersem oraya? Vay halime. Kimseler yardým da edemez bana. ´Medetttt´ desemde duyan, yardýmýma koþan olmaz. Herkes kendi derdine düþer.

 

Bu köprü nasýl geçilir? Kýldan ince kýlýçtan keskinken…

 

Efendimiz bakin bunu bizlere haber veriyor; “Bütün insanlar Sýrat Köprüsü'nün üzerinden geçmek zorundadýrlar. Köprü dikenlidir. Onun saðýnda ve solunda duran zebaniler (balýk avlamak için denize olta ve að atar gibi) kalabalýðýn üzerine büyük çengeller ve kancalar atarlar ve bunlara takýlanlarý çekip cehennem çukuruna atarlar. Mü’minlarden de (iman ve amellerine göre) kimileri onun üzerinden yýldýrým süratiyle geçerler, kimileri rüzgar süratiyle geçerler, kimileri koþan atýn süratiyle geçerler. Kimileri hýzlý yürüyerek geçerler. Kimileri yavaþ yavaþ yürüyerek geçerler, kimileri yüz üstü sürünerek geçerler. Kimileri de düþerler.”

 

Bu sözün üzerine kelam edilmez!...

 

Allah (c.c), ayaklarýmýzý sýrat köprüsünde kaydýrmasýn...Amin

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...