Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soyadý alýnacaaak... Al!

 

Bir Süryani vatandaþ... Ýsviçre'de oturuyormuþ, ayný zamanda Ýsviçre vatandaþlýðý da var...

(Biz "çifte vatandaþlýk" almaya kalksaydýk baþýmýza neler gelirdi acaba? Türk basýný tozumuzu atardý vallahi, her bir kemiðimiz bir daðda kalýrdý...)

Bu Süryani vatandaþ, Ýsviçre'de "Bartuma", fakat Türkiye'de "Ay" soyadýný kullanýyor. "Þizoid" bir durum.

Çünkü, bizim yasamýza göre "yabancý ýrk ve millet isimleri soyadý olarak kullanýlamaz"...

Yani, "Ahmet Ýngiliz" diye bir isim olamaz örneðin... Büyük Türk kahramaný "Ýngiliz Kemal" olur da, merhum Kemal Bey'in o lakabý soyadý olarak almasý yasak. O da "Tomruk" soyadýný almýþ. Asýl adý da Kemal deðil, Ahmet Esat zaten, olmuþ Ahmet Esat Tomruk... (Koskoca bir Teþkilat- ý Mahsusa ajanýna yakýþýyor mu odun, kereste, kütük, mahrukat türünden bir soyadý?)

Süryani vatandaþ mahkemeye baþvurmuþ. Kendisine konulan soyadý yasaðýnýn anayasamýzýn "eþitlik" ilkesine aykýrý olduðunu ileri sürmüþ.

Mahkeme de onu haklý bulmuþ, fakat iþi kökünden çözmek için konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüþ. Süreç bugün baþlýyor, inceleme yapýlacak.

Kanuna göre yabancý ýrk ve millet isimleri soyadý olarak alýnamýyor...

Fakat adamýn asýl soyadý "Zenci" falan deðil ki, alt tarafý "Bartuma".

Bu bir ýrk ismi deðil, bir millet ismi deðil.

Haaa, demek ki kanun zorlanmýþ, çekiþtirilmiþ, "yabancý ýrk ve millet ismi" kavramý "yabancý ýrklardan ve milletlerden isimler" þeklinde yorumlanmýþ! Türk vatandaþý gayrýmüslimler de çaktýrmadan yabancý kabul ediliyorlar.

Kanunun tarihi kaç? 1934...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin en parlak devri... Hani Ýsmet Paþa'nýn faþist Ýtalya'yý gezip de pek beðenmesinden hemen sonra... ("Hakiykaten iyi tesir etti" de demiþ midir dönünce?)

Emirle soyadý daðýtýlýyor. Aristokrat geçinenler zaten kendi aile isimlerini tescil ettiriyorlar, "Bilmemnezade" yumuþatýlýyor, "Bilmemneoðlu" yapýlýyor.

Köylü daha ziyade "doðada bulunan" isimleri tercih ediyor, Yýldýz, Çiçek, Mercimek, Tarhana, falan.

Hamaset meraklýlarý mutlaka "Türklü" bir soyadý alýyorlar, Öztürk, Tamtürk, Türkyýlmaz, Yýlmaztürk...

Bizim gibi sýradan insanlara da keyfe keder ve "ilgisiz" soyadlarý kalýyor... Ardýç... Ne iþi var benim dedemin, babamýn ardýçla, bülbülle, güvercinle, saksaðanla? Geçmiþimizle, ailemizle en ufak bir alakasý olmayan "haybeden" bir soyadý... Hani dedem bahçývan ya da orman bekçisi olsa anlayacaðým da, alt tarafý tornacý... (Tornacýnýn oðlu cumhurbaþkaný, bir baþka tornacýnýn torunu köþe yazarý... Bu ne rezalettir caným? Biz bu memleketi bunlara kalsýn diye mi kurtardýk?)

Peki, þu yasada geçen "yabancý ýrk" tanýmý ne halt etmek oluyor? Ýsmet'in Roma ve Berlin hayranlýðýnýn etkisi mi, yoksa daha köklü bir devlet politikasý mý?

Peki Yahudi, Ermeni ve Rum soyadlarý nasýl olabilmiþler? Nasýl kalabilmiþler?

Onlar zaten var... Kanunla gökten inmemiþler, ortaçaðdan beri kullanýlýyorlar... Onlara Ýsmet bile dokunamamýþ. Deðiþtirmeye kalksa kýyamet kopacak. Daha ince yollardan baský yapmak en iyisi!

Onlar olabiliyorsa, Süryani'nin suçu nedir? Kürt'ün suçu nedir? Lausanne Antlaþmasý tarafýndan korunmamýþ olmalarý mý?

Tepem atýyor ha... Kendime Halil Þevki dedirteceðim. Rahmetli pederin adý Mustafa Þevki, Halil de benim göbek adým, yani Halil Þevki de benim "bir o kadar geçerli" ismim.

Belki Türkiye'de Engin Ardýç, Avrupa'da Halil Þevki adýný kullanýrým, ülkemin çarpýklýklarýný protesto amacýyla!

Ya da düþmanlarýma büsbütün uyuzluk olsun diye.

 

Engin Ardic, Sabah, 16.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...