Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kur'an öðretiminden ücret alýnamaz mý?

 

Geçtiðimiz seneki Kur'an öðretim devresinden sonraydý. Büyük bir günaha maruz kalmýþ kimse üzüntüsüyle sýzlanýyordu telefondaki haným kýzýmýz:

-Ne olacak þimdi benim halim? Nihayet bunu da yaptýlar bana! Telaþlanarak sordum:

 

-Hayýrdýr inþaallah haným kýzým, nedir halin, ne yaptýlar sana?

 

Derin bir nefes aldýktan sonra anlatmaya baþladý yapýlaný:

 

-Çocuklara Kur'an öðretiyordum. Hemen hepsi de kýsa zamanda okumayý bitirip ezbere geçtiler. Bundan çok memnun olan çocuk velileri de bana hediyelerini kabul ettirmek için ýsrarda bulundular, ben de almadým. Þimdi eve gelip de çantamý açýp bakýnca gördüm ki, haberim olmadan çantama iþlemeli ipek baþörtüsüyle büyüklü küçüklü altýnlar koymuþlar. Þimdi ne yapacaðým ben? Ne olacak halim?

 

- Haným kýzým þaþýracak, üzülecek ne var bunda?

 

-Olur mu hocam? Ben sadece Allah rýzasý için öðretiyordum Kur'an'ý. Þimdi parayla Kur'an öðreten biri durumuna düþtüm. Buna Allah razý olur mu?

 

-Neden olmasýn? Hizmetinden memnun olan çocuk velileri, bence çok yerinde bir kararla iyiliðine iyilikle mukabele etmek istemiþ, verdikleri hediye ile bir sünneti yerine getirmiþler. Ýyiliðe iyilikle karþýlýk vermek sünnettir!

 

-Ben, Kur'an öðretimi karþýlýðýnda verilen bu hediyeyi ücret gibi görüyor, geri vermek istiyorum!

 

-Sakýn öyle bir þey yapma! Hediyelerini geri verirsen hem onlarý kýrmýþ hem de Kur'an okutarak hediye alan baþkalarýný zor durumda býrakmýþ olursun. Nasýl imamlýk, müezzinlik için maaþ almanýn caiz olduðuna fetva verilmiþse, Kur'an öðretenin de öyle ücret almasýna fetva verilmiþtir. Nitekim Ýmam-ý Azam Hazretleri oðlu Hammad'ýn Kur'an hocasýna hem de avuç dolusu altýn verirken söylediði sözler çok manidardýr.

 

-Yavruma öðrettiðin þey öylesine deðerli ki, bu altýnlar bile onun karþýlýðý olamaz. Ancak benim gücüm buna yetmektedir, hakkýný helal et hocam!

 

Bundan da anlaþýlýyor ki, Kur'an öðretmenliðini herkesin talip olacaðý cazip halde tutmak gerekir. Halbuki, "Karþýlýk alamaz", diyecek olursak, bu hizmet ilgisizliðe maruz kalýr. Çocuklarýmýz da Kur'an öðrenmekten mahrum olur. Bunun vebali de, "Karþýlýk alýnamaz" diyerek Kur'an öðretmenliðini cazip olmaktan çýkaranlara ait olabilir. Kaldý ki, sen baþtan bir þart da koþmamýþ, bir beklenti içine de girmemiþsin. Bundan çok memnun olan çocuk velileri de memnuniyetlerini çantana koyduklarý hediyeleriyle ifade etmek istemiþler. Burada "Ýstemeyiz ama verileni de reddetmeyiz" anlayýþýnda olmayý dahi büyük bir fazilet olarak görmekteyim bu zamanda. Seninki hiç olmazsa böyle olmalýdýr. "Ýstemeyiz ama madem verilmiþ artýk ret de etmeyiz!" tavrýnda olmak bile güzel bir davranýþ olur.

 

Bunca izah ve ikazlardan sonra nihayet bir soru daha geldi. Ama nasýl soru? Siz de dinleyin bu soruyu lütfen:

 

-Yani þimdi bu parayý borcumuza verebilir miyiz?

 

-Borcunuz da mý var sizin?

 

-Aslýnda benim deðil de aðabeyimin. Son günlerde iþleri o kadar kötü gitti ki, bazý acil ihtiyaçlarýný bile karþýlayamadý.

 

Bu defa düþünme sýrasý bana geldi:

 

-Bu memlekette yaptýðý hizmetin karþýlýðýný almak þöyle dursun, verilen hediyeyi dahi kabul etmeyecek fedakarlýkta takva sahibi hizmet insanlarý da yaþýyor!..

 

Demek bunca yanlýþlarýmýza raðmen baþýmýza hâlâ taþ yaðmýyorsa, böyle halis ve fedakar öðretmenler hürmetine yaðmýyor, diye düþünmek geliyor aklýmýza.

 

Parayla Kur'an öðretilir mi diye soranlar bu cevaptan cevaplarýný almýþ olmalýlar.

 

 

Ahmet Sahin, Zaman, 15.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...