Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ÖSS sýnavýnda üstün bir baþarý gösteren Konya Selçuk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Türkiye 9'uncusu ve Türkiye 22'ncisi çýkardý. Okul öðrencilerinden Þerife Ümmihani Horasan ÖSS S-1 de 394,804 puan alarak Türkiye 9'uncusu Konya 1'incisi olurken, Süheyla Kývrak isimli öðrenci de ÖSS Sözel-1 dalýnda 390 puanla Türkiye 22'ncisi oldu.

 

2009 ÖSS'de Ýlk 1000'de 13 öðrencisi olan, Ýlk 20.000'de 127 öðrencisi bulunan Selçuklu Anadolu imam Hatip Lisesi, baþarýlarý ile göz dolduruyor. Okuldan ÖSS'ye giren 230 öðrenciden 229'u baþarýlý olmuþ. Okulun ÖSS'deki baþarý ortalamasý yüzde 99,6.

 

Selçuklu Anadolu imam Hatip Lisesi'ne 2005 yýlýnda yüksek bir puanla yerleþen Þerife Ümmühani Horasan esnaf bir babanýn 5 çocuðundan birisi. 120 sorudan saedece 6 soru yapamayan Þerife, katsayý olmasaydý Týp okumak istiyordu. Okulunda almýþ olduðu eðitim ve disiplinli çalýþmanýn kendisini bu noktaya getirdiðini þu anda Selçuk Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'ne gitmek istediðini belirten Horosan, Konya'nýn en baþarýlý öðrencisi olmanýn gururunu yaþýyor.Katsayý engeli olmasaydý belki daha farklý alanlarý düþünebileceðini fakat ayný neti yapan ve normal lisede okuyan bir öðrenciden yaklaþýk 45-50 puan eksik puan almasýnýn baþka bir bölümü düþünmesini bile engellediðini ifade eden Þerife Ümmihani Horasan, imam Hatip Lisesini tercih ettiði için hiç piþman olmadýðýný kaydetti. Horasan, bu sene SBS'ye girip 8. sýnýftan mezun olan kardeþlerine de bu okulu hiç çekinmeden tavsiye ettiðini ifade etti. Türkiye 9'uncusu öðrencinin yetkililerden tek dileði ise katsayý probleminin bir an önce çözülerek kendilerinden sonraki nesillerin maðdur edilmemesi.

 

"KATSAYI SORUNU BÝR AN ÖNCE ÇÖZÜLSÜN"

 

Türkiye 22'incisi olan Süheyla Kývrak ise mutluluðunu Vakit ile paylaþtý. Liselere Giriþ Sýnavý'nda (LGS) Konya'da kazanamayacaðý Anadolu Lisesi olmamasýna raðmen Selçuklu Anadolu imam Hatip Lisesi'ni tercih ettiðini belirten Süheyla Kývrak, "Bu tercihimde en önemli faktör, imam Hatip Lisesinin inandýðým deðerlere sahip çýkmasý, benimsemesi ve kýyafet yönüyle rahat okuma imkâný sunmasýydý" dedi. Kývrak, katsayý adaletsizliðine de dikkat çekerek, "Halen uygulanmakta olan katsayý adaletsizliði yüzünden; toplumdaki çözülme ve bozulmanýn derinine inip tamir edebilmek için hedeflediðim bölümleri özgürce seçememek, gele- mm ceðimi dolayýsýyla ülkemin geleceðini etkileyecek olan bu karar aþamasýnda

 

memek bizim için çok acý ve incitici bir durumdur. Bu sorunun en kýsa zamanda çözülmesini ümit ediyor ve yetkililerin bu konuda atmaya çalýþtýklarý adýmlarda kararlý olmalarýný bekliyorum" dedi.

 

"MÜSLÜMANCA YASAYABÝLECEÐÝM BÝR ÜLKE ÖZLEMÝ ÝÇÝNDEYÝM"

 

Ýdeali olan bölümde herhangi bir üniversiteye girecek olsa bile; tercih ettiði kýyafet

 

nedeniyle üniversiteye kabul edilmeyeceðini bildiðini belirten Kývrak "Okuyabilmiþ olsam görev yapma konusunda yine ayný sorunla karþýlaþacaðým. Müslümanca, rahatça yaþayabileceðim bir ülke özlemi içindeyim! Artýk pansuman nitelikli çözümler üretmek yerine insan hak ve özgürlüklerinin uygulandýðý, özgür ve adaletli bir ülkede yaþamak ve gasp edilen haklarýmýn iadesini istiyorum" þeklinde konuþtu. Süheyla Kývrak sözlerini þöyle sürdürdü: Kendi ülkemde, ülkem ve milletim için s hizmet etmeye bu kadar istekliyken her yönüyle önümüze set çekilmesi, çok yönlü insan yetiþtiren Ýmam Hatiplerin tek yöne kanali-ze edilmesi, tek tipleþtirilmesi bu ülkeye yapýlabilecek en büyük ihanettir, imam Hatip Liseleri bilgili, görgülü, milli-manevi deðerlerine sahip çýkan, toplumsal çökmenin sancýsýný derinden hisseden ve çözüm yollarý araþtýran olgun, çalýþkan ve nitelikli gençler yetiþtirmektedir. Milli Eðitim Bakanýmýzdan, Baþbakanýmýza, Cumhurbaþkanýmýza varýncaya kadar tüm yetkililerin bir an önce harekete geçmesini duyarlý her vatandaþ gibi ben de önemle rica ediyorum. Zira, gelecek; neslini eðitip kaliteli hale getirenlerin olacaktýr, Ýmam Hatip neslinden bu ülkeye zarar gelmeyeceði herkes tarafýndan bilinmeli ve bu nesle sahip çýkýlmalýdýr!

 

Vakit

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...