Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Ýsrailli bir grup eski asker, Gazze Savaþý'nda ordunun tedbirsiz güç kullandýðýný ve bunun da gereksiz ölümlere ve zarar yol açtýðýný itiraf etti. Ýsrailli bir grup yedek asker tarafýndan oluþturulan Breaking the Silence adlý bir grup, Gazze Savaþý'na katýlan Ýsrailli askerlerin itiraflarýný yayýnladý. Savaþ katýlan askerler Gazze'de karþýlaþtýklarý direniþle kýyaslandýðýnda gerektiðinden fazla ateþ gücü kullanýlarak hiç sebepsiz yere evlerin yerle bir edildiðini anlattý. Grup, askerlerin isimlerini ise açýklamadý.

Ýsrail ordusu ise iddialarý sert bir dille yalanladý. Ýddialarýn doðruluðunu sorgulayan Ýsrail ordusu, Breaking the Silence grubunu da "Ýsrail ordusunu ve komutanlarýný lekelemek ve karalamakla" suçladý. Ordudan yapýlan açýklamada "Bir baþka insan haklarý grubunun Ýsrail'e ve dünya kamuoyuna detaylarý veya doðruluðu araþtýrýlmadan anonim ve genel ifadelere dayalý bir rapor sunmasýný esefle karþýlýyoruz" denildi.

 

Breaking the Silence grubu ise Ýsrail kentlerine düzenlenen saldýrýlarýn durmasý için büyük çoðunluðu Gazze savaþýný destekleyen Ýsrail kamuoyunun, askerlerin ne gördüðünü bilmeye hakký olduðunu savundu. Gruptan yapýlan açýklamada "Bir ahlak toplumunun varlýðýnýn, olay yerindeki askerlerin seslerinin de ayrýlmaz bir parçasý olan dürüstçe ve adamakýllý bir tartýþmayý gerekli kýldýðýna inanýyoruz." diye kaydedildi.

 

Ýsrail'in Gazze'ya düzenlediði Dökme Kurþun operasyonunda 900'den fazlasý sivil bin 400'ten fazla Filistinli ölmüþtü.

 

CÝHAN, 15.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...