Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Büyü yaparak bir kiþinin evlenmesi engellenebilir mi? Büyüyü kimin yaptýðý bilinebilir mi? (Rumuz: Çare var mý)

 

Büyüyle bir kiþinin evlenmesi engellenebilir. Bu mümkün ve olabilir. Fakat "olabilir" bir ihtimaldir. "Her ihtimal vâki olmaz" Yani her ihtimal "mutlaka olacak" anlamýna gelmez.

 

Büyücüler her zaman büyü yaparlar, muska yazarlar fakat her büyü tutsaydý, her muska tesir etseydi hayat dururdu, dünyaya büyücüler hâkim olurdu, her yerde onlarýn sözü geçerdi.

 

Kur'ân'ýn belirttiðine göre, Allah izin vermedikçe ne sihir tesir eder ne de kâðýt ve büyü. Çünkü gerçek tesir, ne sihir­de, ne sihirbazda, ne tabiatta, ne ruhta, ne yerde, ne gökte, ne þey­tanda, ne de melektedir.

 

Asýl tesir gücü Allah'a aittir. Fayda ve zarar denilen þey ancak Allah izin verirse, müsaade ederse meydana gelir.

 

Büyünün en büyük etkisi ruh üzerindedir. Fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlâký periþan eder, toplumun altýný üstüne getirir.

 

Bu açýdan her þeyden önce Allah'tan korkmalý ve Allah'a sýðýnmalý, büyüye karþý koymak için Allah'ýn kitabýna sarýlmalýdýr.

 

Kur'ân'ýn öðrettiði ve Peygamberimizin tavsiye ettiði gibi, zararlý þeylerin ve zarar vermeye çalýþanlarýn þerrinden Allah'a sýðýnmak, O'na yalvarmak, O'na dua etmek, O'na olan yakýnlýðýmýzý artýrmak, her an O'nun huzurunda olduðumuzu fark etmektir.

 

Büyüden þüphelenir, büyü yapýldýðýna dair bir iþaret görürsek veya duyacak olursak, baþka hiçbir yola baþvurmadan Peygamberimizin uyguladýðý ve tavsiye ettiði gibi Felak ve Nâs Sureleriyle birlikte, Ayetü'l-Kürsî gibi dualarý manevi bir siper ve koruyucu olarak okumaktýr.

 

Artýk bundan sonra kimin büyü yaptýðýný, niçin yaptýðýný merak etmeye bile gerek kalmaz. Zaten bir yerde "büyü yapýldý, sende büyü var" gibi laflarý da ciddiye almamalý, üzerinde durmamalýdýr.

 

Bir kapýyý kapalý bulunca, orada bekleyip kalmamalý açýk kapýlarý aramaya devam etmeli. Evlilik giriþimleri sonuçsuz kalýnca, "büyü" dedikodusuna inanmamalýdýr.

 

"Ýlk eþimle tekrar evlenebilir miyim?"

 

Sayýn hocam, karý koca boþandýktan sonra tekrar anlaþýp evlenmeye kalkarsa, kadýnýn baþka bir erkekle evlenmesi yerine bir kefareti, fidyesi var mý? Evlenirse baþka bir adamla af edersiniz beraber olmak zorunda mý? (Rumuz: Arayýþ)

 

Bu konu Kur'ân'da herkesin anlayabileceði biçimde çok açýk olarak anlatýlýr. Ayetin meali þöyledir:

 

"Boþama iki defa olur; ondan sonrasý ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle býrakmaktýr.

 

"Ýki boþamadan sonra erkek karýsýný üçüncü defa boþayacak olursa, bundan sonra, baþka birisiyle evlenip boþanmadýkça, artýk o kadýn ona helâl olmaz. Ýkinci kocasý da onu boþadýðý takdirde, eðer Allah'ýn çizdiði sýnýrlarý gözetecekleri kanýsýnda iseler, tekrar birleþmelerinde bir günah yoktur. Ýþte bunlar Allah'ýn çizdiði sýnýrlardýr ki, bilmek isteyenler için böyle açýklýyor. (Bakara, 2:229-230)

 

Bu ayetlerin açýklamalarýna baktýðýmýzda tam ve gerçek bir evlilik yapýlmasý þartý aranýyor.

 

Kur'ân bu hükmü getirmekle karý kocaya þu dersi veriyor: Birbirinize katlanýn, saðlam bir aile yuvasý kurun, boþanmaya asla yaklaþmayýn. Birbirinize tam alýþmýþsanýz, ömür boyu bir yastýkta geçirmek istiyorsanýz, bir anlýk öfkeye kapýlarak öyle olur olmaz meseleler yüzünden boþanmaya yanaþmayýn.

 

Boþanýrsanýz, karþýnýza çok aðýr bir hüküm çýkar. Böyle bir "deðiþimi" yapmayý içiniz de almaz, kabul de edemezsiniz. En iyisi kuzu kuzu geçinmeye, birinizi idare etmeye çalýþýn.

 

Bu açýdan bir baþka erkekle evlendikten, o da boþamadýktan sonra ilk kocanýzla evlenme imkanýnýz olmuyor. Bu fidye ve kefaret gibi bir baþka yolla da telafi edilemez

 

Mehmet Paksu,Bugün

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...