Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

CHP'li kýlýðýna girdim

 

Son günlerde "kýlýk deðiþtirme gazeteciliði" pek gözde ya, ben de "CHP'li" kýlýðýna gireyim dedim... Fotoðraf çektiremediðim için kuru kuru okuyacaksýnýz, kusura bakmayýnýz.

Önce bakkala telefon ettim (yok, masraf olmasýn diye kendim gidip söyledim), sabahlarý bizim eve gönderdiði bütün gazeteleri iptal etmesini, bundan böyle yalnýzca Cumhuriyet göndermesini tembihledim. Pazar günleri ek olarak bir de Milliyet.

Sonra evdeki bütün yabancý içkileri döktüm. Tekel yapýmý olmayan hiçbir içkiyi eve sokmamaya karar verdim.

Viskiyi býraktým, rakýya döndüm. Rakýnýn da, hani üstünde Atatürk'ü andýran smokinli iki adam bulunan cinsine...

Sonra hatýrladým: Adnan Menderes de ondan içerdi... Vazgeçtim.

Elimdeki bütün dövizleri bir devlet bankasýna gidip "resmi kurdan" bozdurdum. Zarar ettim ama devletime feda olsun... Bundan böyle, Fazýl Hüsnü Daðlarca'nýn o ünlü manzumesine uygun davranacaðým: "Dolar kullanan yurttan atýlýr!"

Bütün dýþ gezi programlarýmý da iptal ettim, yaptýrmýþ olduðum rezervasyonlarý bozdum. Devletin dövizleri çarçur olacaktý. Döviz, harcamak için mi kazanýlýrdý?

Fakat avantadan bir durum olur da hani "üniversite falan gönderirse" reddetmem doðrusu...

Yýlda bir kereden fazla yurtdýþýna çýkmam ama... Benim emekçim, benim memurum ona bile güç yetiremiyor, ne iþim var yurtdýþýnda? Bu fakir ülkenin birikimi böyle böyle ziyan ediliyor.

Hanýmý sýkýladým: Bundan böyle eve kivi, mango, papaya falan gibi "Turgut Özal'ýn memlekete soktuðu" yabancý meyveler asla alýnmayacak! Hele Çikita muz, zinhar... Amasya'nýn elmasý, Malatya'nýn kayýsýsý falan tercih edilecek. Ne güzel kavunlarýmýz karpuzlarýmýz var... Çünkü yerli malý yurdun malýdýr ve herkes onu kullanmalýdýr.

Elbiseler de Sümerbank'tan. "Marka" yok, bizim gardroba artýk marka giremez. Mevsim yaz olmasa, Karaca'ya gidip doksan dokuz liraya bir de "baklavalý Atatürk kazaðý" alacaktým, 1937 model...

Ben de "Frenk gömleðimi" giyip Caðaloðlu'na indim, Atatürk'ün Büyük Nutuk'unu ve Ýnönü'nün Hatýralar'ýný ciltçiye býraktým. Çarþýkapý'dan beyaz peynir aldým. Pastýrma pahalý, o aybaþýna... Hele bir emekli maaþýmý alayým da Ziraat Bankasý'ndan...

Dönüþte asla Demirel'in yaptýrdýðý Boðaziçi Köprüsü'nü ya da Özal'ýn yaptýrdýðý Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmadým, vapura bindim. Vapurda çay içtim, onu da çok pahalý buldum. Vapurda karþýma çýkan türbanlýlar sinirimi büsbütün bozdular.

Beni istediðim noktada indirmeyen dolmuþ sürücüsüne de küfür ettim. Göbeðini kaþýyan bu tür ayýlar yüzünden memleket ne hale gelmiþti...

Arabalarýn egzost kokusunu derin derin içime çektim ama eski Ankara havasýdýr.

Eve geldim, "Atatürk'ün Sevdiði Þarkýlar"ý koydum. Kasetini... CD kullanmýyorum, eskiden CD mi vardý? Sevgili Deniz Baykal'ýn baþvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin vereceði yeni iptal kararýný heyecanla beklemeye baþladým. Radyoda eskisi gibi "denizcilere ve havacýlara bilmemkaç sayýlý teblið" olsa onu da dinleyeceðim. Radyo tek kanal olsa daha da mutlu olacaðým. Belki bir sabaha karþý, tok sesli bir albaydan, kardeþ kavgasýna nasýl son verildiðini ve öngörülen Atatürk devrimlerinin nasýl "sür'atle tahakkuk ettirileceðini" de duyarým...

Haaa, bir de, dincilere uyuzluk olsun diye, yarýndan tezi yok bir köpek yavrusu alacaðým.

Belki ona mektup bile yazarým, laf ebeliðiyle köþe dolar.

 

Engin Ardic, Sabah, 15.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...