Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ah medya vah medya!

 

Ey her þeyi bilen medya!

 

Ey her alanda pervasýzca kalem sallayan silahþörler!

 

Ey kendini allame-i cihan zanneden çok saygýdeðer muharrirler, muharrireler,

 

Bu sözlerim sizedir…

 

Bu yazýyý uzun zamandýr yazmayý düþünüyordum ama sürekli sabýr çekmeyi tercih ediyordum her nedense. Belki toparlanýrlar, belki birileri kalkar benim adýma da gerekeni söyler, böylece bendeniz de bir polemiðe girmekten kurtulurum dedim. Ama nerde… Çýkmadý böyle bir babayiðit.

 

Amacým sizinle söz dalaþýna girmek deðil. Ama unuttuðunuz, kendinizden baþka bir þey düþünmediðiniz þu günlerde nacizane ben de edebiyatýn alaný dâhilinde bulunan bir yazar olarak size avazým çýktýðý kadar “yeteeeeerrr!” demek, dikkatinizi çekmek istiyorum…

 

Ey kalemini kýlýç gibi sallayan silahþör,

 

Benim çocukluðumda gazete sütunlarýnda herkes alanýyla ilgili yazardý. Herkes en iyi bildiði sahada kalem oynatýrdý. Sonra öyle kitabý olmayan, daha önçeleri deðiþik platformlarda yazýlarý yayýnlanmayan adamlara hayatta köþe- möþe vermezlerdi. Mustafa Necati Özfatura “Dýþ politika yazarýydý”, Nazlý Ilýcak “iç siyaset “yazardý… Ahmet Kabaklý bir gün makale, bir gün fýkra, bir gün magazin yazýsý yazmazdý mesela. Her gün en iyi yaptýðý fýkra muharrirliðini yapardý. Rauf Tamer, Gürbüz Azak ne güzel yazarlardý öyle kýsa kýsa ama her konuyu tam on ikiden vuran yazýlarýný…

 

Aykut Iþýklar bile magazin yazýlarýný daha bir güzel yazardý.

 

Henüz þirazesi bozulmamýþtý medyanýn.

 

Ve ben de küçük bir okuyucusu idim, o güzel insanlarý bu gün bile hayýrla yâd eden.

 

Ey benim her þeyi en iyi bilen ve tahmin eden müneccim muharrirlerim,

 

Siz medyayý daðýttýnýz, siz medyayý bilgi kirliliði olan, her kafadan bir ses çýkan ama asla ahengi olmayan “Bremenin mýzýkacýlarý” orkestrasýna çevirdiniz… Bir gün siyaset, bir gün askeri, bir gün dýþ siyaset, bir gün edebiyat, bir gün magazin, bir gün aþk, bir gün ekonomi, bir gün kuaförlük, bir gün tavukçuluk hatta bir gün týp üzerine yazý yazabiliyorsa bir yazar, o böyük çok böyük! bir muharrirdir sandýnýz mesela!

 

Ey kendini her þey sanan kalemþörlerim,

 

Bu gazeteciliðin asla böyle gitmeyeceðini artýk öðrenmenin vakti gelmiþ de geçiyor. Siz þirazeden çýktýkça tirajýnýz geriye ket vuruyor, hala okunmuyor, hala ciddiye alýnmýyorsunuz. Kendinizden baþka sizi ciddiye alan kalmadý bu ülkede. Düþünsenize kendi kendine âþýk olmuþ bir yazarýn halini?

 

Halkýn durmadan kendini ön plana çýkarmaya çalýþan bir yazara saygýsý kalýr mý?

 

Kendinizi anlatýp, kendinizi öve öve bitiremiyorsunuz!

 

Dedikodu yapýyorsunuz?

 

Eskiden Anadolu mahallelerinde dedikoducu kadýnlar vardý yedi mahalleyi birbirine katan, emin olunuz ki onlar þimdi sizin yanýnýzda ne kadar masum kalýyorlar bir bilseniz!

 

Reytinginizi artýrmanýn tek çaresi olarak “bizim mahalle” veya “karþýki mahalle” adýnda iki meçhul mahalle kurmuþ, o noktadan kör atýþlarla birbirinizi yiyip duruyorsunuz. Bu ülkede mahalle mi kaldý ki yeni yeni mahalleler kuruyorsunuz?

 

Sanki çok umurunuzdaydý mahallerimiz, sanki üzüntünüzden geceleri uyuyamýyorsunuz. Halkýn dertleriyle periþan olmuþsunuz. Sanki baþörtülü ve mini eteklinin derdi sizi sardý da aðzýnýza sakýz etmiþ konuþtukça konuþuyorsunuz…

 

Gelin bir gün de her gün onlarca kadýnýn dayak yediði, öldürüldüðü, en insani haklarýnýn dahi ellerinden alýndýðý güney ve doðu illerimize uzanalým. Ya da yaþý otuzlara vurmuþ ama hala iþi, aþý olmayan gençlerin duygularýný yazalým. Seksen yaþlarýnda ayakkabý boyayan dedelerimizden söz edelim mesela…

 

Toplumdaki insan kirlenmesinden söz edelim, nasýl çürüdüðümüzü yazalým gün be gün...

 

Ama yazmazsýnýz, yazamazsýnýz!

 

Çünkü siz ciddi deðilsiniz, samimi hiç deðilsiniz, kusura bakmayýnýz…

 

Ey uzaktan meslektaþlarým olan çok saygýdeðer kalemþörler,

 

Aranýzda hala eli öpülesi birkaç gerçek yazar dýþýnda hiç biriniz bu mesleði hak etmiyorsunuz! Çünkü kalem mesuliyetini kavramaktan öyle uzaksýnýz ki! Hiç biriniz gerçekçi deðilsiniz! Ve hiç biriniz samimi deðilsiniz! Halký galeyana getirip güzelce gerdikten sonra, þöyle gerinip akþam o fasýl senin, bu fasýl benim dolaþýp birbirinize yað çekiyorsunuz. Yalan mý?

 

Yalan mý zengin fasýl sofralarýnýz? Göklere çýkan þarkýlarýnýz…

 

Ertesi günü o akþam nasýl eðlendiðinizi halka marifetmiþ gibi anlatan yine siz deðil misiniz?

 

Artýk yeter diyorum Ey Medya!

 

Artýk titreyip kendimize dönmenin zamaný deðil mi? Bu ülke için, bu insanlar için, yarýnlarýmýz için, geleciðimiz için neden doðrularý da deðil de politik düþlerinize göre yazýlar kaleme alýyorsunuz? Bu toplumu neden geriyorsunuz?

 

Neden bunca dalkavukluk!

 

Kime?

 

Dalkavuk yazar, yaðý bitene kadar yazar.

 

Sonra mý?

 

Medya mezarlýðý öyle isimlerle doludur.

 

Vesselam…

 

 

Meryem Aybike SÝNAN, 14.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Düþünsenize kendi kendine âþýk olmuþ bir yazarýn halini?

 

kendine asik yazarlar cok be ablacim.. Bunun halka, okuyanlara neler getirdigini cok mükemmel almissin kaleme...

 

Kalemine kuvvet, diyorum...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...