Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Suudi Arabistan'da hukuk dünyasýný þoke eden bir geliþme yaþandý. Bir aile evlerinden hýrsýzlýk yaptýðý ve kendilerini taciz ettiði gerekçesiyle bir 'cin'e dava açtý.

 

 

Suudi Arabistan'da hukuk dünyasýný þoke eden bir geliþme yaþandý. Bir aile evlerinden hýrsýzlýk yaptýðý ve kendilerini taciz ettiði gerekçesiyle bir 'cin'e dava açtý

 

Al Vatan gazetesinde yer alan habere göre Medine'nin 250 km yakýnlarýnda yaþayan Suudi bir aile, mahkemeye hýrsýzlýk ve taciz gerekçesiyle baþvurdu. Ebu Abdullah isimli þahýs bir süredir telefondan tehdit aldýklarýný, evlerindeki cep telefonlarýnýn çalýndýðýný, dýþarý çýktýklarýnda kendilerine taþ atýldýðýný ve çocuklarýnýn korkutulduðunu söyleyerek mahkeye þikayette bulundu. Buraya kadar herþey normal seyrinde devam ederken yerel mahkeme baþkaný Þeyh Amr el Salmi'nin tüm bunlarý kimin yaptýðýný sormasýyla olay bambaþka bir boyut kazandý.

 

Abdullah ailesi hayatlarýný kabusa çevirenin bir cin olduðunu söyledi. Aile üyeleri, 2 yýldýr kendilerini rahatsýz ettiðini iddia ettikleri cinden davacý oldular. Daha önce benzer bir durum yaþanmamasý nedeniyle ne yapýlacaðýna karar vermek mahkeme baþkanýna kaldý

 

Mahkeme baþkaný Þeyh Amr el Salmi ailenin bütün üyelerinin ayný ifadeyi verdiðini zor olmasýna raðmen olayýn doðruluðunu teyit etmeleri gerektiðini belirterek davayý kabul etti. Salmi, "Zor bir dava ama konuyu dikkatle inceleyip olayý araþtýracaðýz" dedi.

 

Aile, mahkeme tarafýndan dava sonuçlanana kadar geçici olarak baþka bir eve taþýndý. Þimdi merak konusu olan suçlu bulunmasý durumunda cine ne ceza verileceði.

 

ÝHA, 14.07.2009

 

Link to comment
Share on other sites

Salmi, "Zor bir dava ama konuyu dikkatle inceleyip olayý araþtýracaðýz" dedi.

 

evet zor bir dava, ama mahkeme salonlarinda halledilecek bir davami bu yahu;)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...