Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cin Fatiha'yý bile yasakladý!...

 

Çin yönetiminin elinde yasak þehir haline gelen Urumçi'de polis cenaze törenine de yasak koydu. 18 yaþýndaki bir Uygur kýzý gömülürken sadece mezar bekçisi vardý.

 

Çin yönetiminin elinde yasak þehir haline gelen Urumçi'de polis cenaze törenine de yasak koydu. 18 yaþýndaki bir Uygur kýzý gömülürken sadece mezar bekçisi vardý. Dahasý Çin yönetimi ölenlerin sadece 46'sýnýn Uygur olduðunu iddia etti

 

Cuma namazýný evinizde kýlýn diyerek Camilerin kapýsýna kilit vuran Çin, öldürülen Uygurlar için cenaze töreni düzenlenmesini de yasakladý. Baðýmsýz Doðu Türkistanlýlar Birliði Genel Baþkaný Abdulmecit Avþar, Doðu Türkistan'ýn (Sincan Uygur Özerk Bölgesi) baþkenti Urumçi'deki akrabalarýndan aldýklarý bilgilere dayanarak, öldürülen Uygur Türklerinin cenazelerinin defnedilmesine izin verilmediðini söyledi. Öte yandan Çin, katliama iliþkin verdiði rakamlarla bir kez daha dünyayý þok etti. Daha önce 156 olarak duyurduðu ölü sayýsýný 184'e yükselten Çinli yetkililer, ölenlerden 137'sinin Han Çinlisi olduðunu öne sürdü. Çin'e göre ölenlerden sadece 46'sý Uygur Türkü, bir kiþi de farklý bir etnik gruptan.

 

DÜNYA KATLÝAMI UNUTMUYOR

 

Uygur katliamýna duyulan nefret dünyanýn bir çok yerinde protesto gösterileri eþliðinde dile getirilmeye devam ediyor. Urumçi'de, 5 Temmuz'da gerçekleþtirilen barýþçýl gösterinin kanlý bir þekilde Çin hükümeti tarafýndan bastýrýlmasý, ABD'de yaþayan Uygur diasporasý tarafýndan Beyaz Saray önünde protesto edildi. Beyaz Saray'ýn karþýsýnda pankart açan Uygur Türkleri, “Demokrasi Ýstiyoruz”, “Terörist Çin” ve “Annelerimizi Öldürmeyin” sloganlarý attý. Katliam ABD'de yaþayan Türkiyeli Türkler ve Uygur Türkleri tarafýndan Birleþmiþ Milletler (BM) binasý önünde de protesto edildi. Ýngiltere Türk Dernekleri Federasyonu (ITDF) de olaylarý kýnamak ve Uygur Türklerinin haklarýný korumak için Uluslararasý Af Örgütü ve Uluslararasý Azýnlýk Haklarý Grubuna yazýlan mektuplarý imzaya açtý.

 

Mezar görevlisi dahi konuþamadý

 

Urumçi'de dün katliamda ölen 18 yaþýnda bir Uygur kýzýnýn defin iþlemleri vardý. Ancak Çin yönetimi güvenlik önlemlerini gerekçe göstererek ailesinin cenaze merasimi düzenlemesine, mezarý baþýnda Fatiha okumasýýna izin vermedi. Acýlý aileye ulaþýlamazken mezar görevlisi dahi korktuðu için bilgi vermekten kaçýndý

 

Yeni Þafak, 12.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...