Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ayþe Arman ve Saba Tümer bize ne göstermeye çalýþýyor?

 

Þu kadýn gazetecilerin çalýþma azmine hayraným. Hele þu Ayþe Arman yok mu, bir acayip gazeteci yazar.

 

Kadýn, gazetecilik mesleðini icra edebilmek için kýlýktan kýlýða giriyor.

 

Çok þaþýrtýcý bir çalýþma azmi var Ayþe Arman'ýn.

 

Bir soyunuyor, bir giyiniyor!

 

Belli ki bizlere bir þeyler göstermeye çalýþýyor!

 

Ama biz göremiyor olmalýyýz ki, her seferinde yeni bir durum icat ederek karþýmýza baþka bir kýlýkta çýkýyor.

 

Geçenlerde soyundu.

 

Çýplak fotoðraflar çektirdi.

 

Hýncal Uluç Ayþe Arman'ýn fotoðraflarda göðüsleri görünmediði için çýplak fotoðraf sayýlamayacaðýný söyledi.

 

Ayþe Arman bir dahaki sefere bu konularýn üstadý gazeteci Hýncal Uluç'un sözlerini dikkate alýr umarým. Böylece biz de gösterilmek isteneni görmüþ oluruz.

 

Þu cinliðe bakýn.

 

Ayþe Arman þimdi de çarþafa girmiþ!

 

Çarþafýyla Ýstanbul'un gece hayatýnýn, eðlence merkezlerinin kapýsýna dayanmýþ.

 

Sonra da mini etek giyip Fatih caddelerinde dolaþmýþ.

 

Maksadý "Mahalle baskýsý" denilen Hürriyet icadýný gözlemek ve yazmakmýþ.

 

Temel amaç 'Çarþaflý kadýnlara mý yoksa mini etekli kadýnlara mý daha fazla mahalle baskýsý yapýlýyor'u görmek, gözlemlemek olmalý.

 

Þu ortamda bu çabadan bir 28 Þubat olgunlaþtýrma harekâtý anlamý çýkartmamýz doðru olmaz.

 

Ama biz bu filmleri daha önce gördük.

 

Çarþafa girip 'laik sistemi yýkmaya çalýþan erkek gazeteciler' bile gördük.

 

Ama Ayþe Arman'ýn gazetecilik çalýþmasýný bu þekilde göremeyiz.

 

O mesleðini icra ediyor!

 

Bakalým bize bu keyifli gazetecilik çalýþmasýndan sonra neler gösterecek, hep beraber göreceðiz.

 

Mesela bir de Saba Tümer'imiz var.

 

Her akþam her akþam evimizde.

 

Þu yaz sýcaklarýnda nereden buluyorlar bu çalýþma azmini doðrusu hayraným!

 

Saba Tümer tarihe televizyonculuk mesleðini kahkaha atarak yapan kadýn olarak geçecektir.

 

Daha þimdiden bir fenomen oldu!

 

Ekranda sadece muhatabý ile konuþmuyor, seyircilerden gelen istekleri de yerine getiriyor...

 

Saba bir kahkaha atar mýsýn, lütfen hadi, ölümü öp!

 

Hahahahahaaaaa...

 

Saba bir de ekrana o fettan bakýþlarýnla bakar mýsýn?

 

Ýþte bakýyor.

 

Süper bakýyor, az sonra o þuh kahkaha geliyor, o güzelim 32 diþini birden Habertürk seyircileri görüyor. Süper diþler... Porselen galiba...

 

Bu yýlýn en iyi beyanatý yine Saba Tümer'den geldi. Gazeteciler hanýmefendiyi mayosuyla güneþlenirken çekmiþler. O da 'Aaaa yapmayýn çocuklar, ben mesleðimi vücudum ile yapmýyorum ki niye çekiyorsunuz" demiþ.

 

Acaba Ayþe Arman'a mý taþ atýyor ki?

 

Doðru tabi, Saba Tümer mesleðini vücudu ile deðil yüz kaslarý, dudaklarý, 32 diþi ve dili ile yapýyor. Bu kýsýmlar kadýnda vücuttan sayýlmýyor!

 

Nuh Gönültas, Bugün, 12.07.2009

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...