Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Urumçi’de Çin polisi ve zýrhlý araçlarýn önünde durarak Uygur direniþinin sembolü olan Tursun Gül, polislere ‘Özgür olmak ve kocamý geri almak istiyorum’ diye haykýrdýðýný anlattý

 

 

Nevsal Elevli'nin haberi

 

Urumçi’de Çin polisi ve zýrhlý araçlarýn önünde tek baþýna durarak Uygur direniþinin sembolü olan Tursun Gül, polislere ‘Özgür olmak ve kocamý geri almak istiyorum’ diye haykýrdýðýný anlattý

 

Çin’in Þincan Uygur Özerk Bölgesi’nde meydana gelen olaylarda Çin polisinin önünde tek baþýna durarak Uygur direniþinin sembolü haline gelen Uygur Türkü kadýn, Ýngiliz “The Times” gazetesine konuþtu. Tursun Gül adlý 30 yaþýndaki kadýn, 1989’da Tiananmen Meydaný’nda tanklarýn önüne çýkan Çinlinin hareketine benzetilen eylemi konusunda “Tek istediðim askerlerin alýp götürdüðü kocam ve 4 erkek kardeþimin serbest býrakýlmalarýydý” dedi.

21 yaþýnda geçirdiði bir kaza nedeniyle bir ayaðý sakat olan Tursun Gül, 7 Temmuz’da koltuk deðneðine dayanarak ve yumruðunu sallayarak Çinli güvenlik güçlerine doðru yaptýðý yürüyüþü anlatýrken “Hiç korkmadým. Beni döver ya da ölürürlerse arkamda yerimi dolduracak baþkalarý olduðunu biliyordum. Polise özgürlük ve barýþ istediðimizi söyledim. ‘5 erkeðimi býrakýn’ diye seslendim” diye konuþtu.

Þincan’ýn baþkenti Urumçi’de geçen pazar Han milliyetinden Çinlilerle Uygurlar arasýnda yaþanan çatýþmanýn ardýndan hükümet yetkililerinin yabancý gazetecileri bölgeye getirdiðini öðrendiklerini kaydeden Gül, 300 kadar Uygur kadýnýyla birlikte seslerini duyurmak amacýyla gösteri yaptýklarýný belirtti.

 

Polis sempati duymuþ

Ardýndan polisin kendilerine müdahale ettiðini ancak kendisinin bir yolunu bulup ilerlemeye devam ettiðini ve bir anda yalnýz kaldýðýný ifade eden Gül, polislere “Yaþamak istemiyorum. Özgür olmak ve kocamý geri almak istiyorum. ‘Ülkemizde kanun yok mu? Bize barýþ içinde bir hayat vermek istemiyor musunuz?’ diye haykýrdým. Bu haykýrýþým üzerine nefeslerin tutulduðunu hissettim. Polis üzerime gelmek yerine gerilemeye baþladý. Sanýrým bana sempati duydular ve kadýn olduðum için azami toleransý gösterdiler” dedi.

“Times”a konuþurken gözyaþlarýný baþýndan çýkarmadýðý baþ örtüsüyle silen Tursun Gül, 33 yaþýndaki kocasý Maimaiti’nin kalp hastasý olduðunu ve saðlýðýndan endiþe ettiðini dile getirdi.

 

Milliyet

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...