Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Brüksel'de devlete ait bir Flaman ilköðretim okulunun baþörtülü Ýslam dersi öðretmenini iþten atma giriþimi Danýþtay'dan döndü.

 

 

Brüksel'de devlete ait bir Flaman ilköðretim okulunun baþörtülü Ýslam dersi öðretmenini iþten atma giriþimi Danýþtay'dan döndü. Belçika Danýþtayý, okul yönetiminin uyarýsýna raðmen okul içinde baþörtüsünü çýkarmayý reddeden öðretmenin kýyafetinin "iþini olumsuz etkilediðine yönelik kanýt bulunmadýðýna" hükmetti. Danýþtay kararýnda, "Baþörtüsünün devlet okullarýndaki tarafsýzlýða ters düþtüðü yönünde yasal düzenleme bulunmadýðýna" da iþaret edildi.

 

Tarafsýzlýk ilkesi

 

Belçika'da dini ve felsefi sembollerin kullanýmýna iliþkin hiçbir yasa veya genel kural bulunmuyor. Anayasa, her vatandaþa inanç özgürlüðü ve bunu ifade etme hakký tanýyor. Ancak kamu sektöründe, okullarda ve özel sektörde bazý "istisnalar" uygulama konusu oluyor. Ýþverenler, yapýlan iþin özelliklerine ve bireysel tercihlerine göre, çalýþanlara dini semboller taþýmayý yasaklama hakkýna sahip bulunuyor.

 

Parlamentolarda da dini ve felsefi sembollerin taþýnmasýna iliþkin genel kural bulunmuyor. Halkýn seçtiði temsilcilerin tarafsýz olmadýklarý, inanç ve eðilimlerini açýkça gösterebilecekleri, Belçika'nýn laik bir devlet yapýsýnda olmadýðý, "tarafsýzlýk" ilkesini benimsediði belirtiliyor.

 

Bugün

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...