Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kendinizi mahremiyet sýnýrlarý içinde korumaya alýn!

 

Telefondaki meçhul gencin sorusu:-Okuldan arkadaþýmla aramýzda gizli dinî nikâh yaptýrmak istiyoruz. Ailemizin haberi olmadan yaptýracaðýmýz bu dinî nikâha nasýl bakýyorsunuz? Tavsiye eder misiniz? ..

 

Bu gibi gençlik sorularýnýn arka planýnda yaþanan facialarý çok dinlediðimden dolayý cevabým belki de beklenmedik þekilde sert oldu:

 

-Ben, dedim, intiharýn her türlüsüne karþýyým. Hayatýnýn baharýnda bir genç kýzýn ailesinden habersiz dinî nikâhla hayatýný baþtan karartan bir riske sokmasý, büyük ihtimalle intihar gibidir. Erkek için ayný derecede olmasa da kýz için sonuç baþka türlü olmayabilir!

 

– 'Bir çaresi yok mu bunun?' diye ýsrar edince, var dedim; hem de çok kolay. Heyecanlandý: -Lütfen o kolay çareyi söyleyin! dedi.

 

-Taraflarýn evlilik haklarýný kanuni teminat altýna alacak resmî nikâh yaptýrmak. Böylece hem kendi geleceðini hem de aileni sýkýntýdan kurtarmak...

 

-Ama þu anda buna imkan yoktur. Ne ailemiz buna razý olur, ne de bizim okul ve yaþ durumumuz buna müsaittir!

 

- Demek hem yaþ, hem okul, hem de aile durumu müsait olmadýðý halde, siz yine de dinî nikâha cesaret edebiliyorsunuz. Bu kadar olumsuzluðu göze almanýn, istikbalinizi riske atmanýn sebebi ne ola ki?

 

-Baþtan mahremiyet ölçülerine dikkat etmedik. Yüz yüze göz göze gezdik, birbirimize âþýk olduk.

 

-Evet mahremiyet sýnýrlarýný yýkýp yabancýyla yüz yüze, göz göze yaþamaktan kaçýnmamak, iþte böyle sonucu düþünemez hale getirir taraflarý! Ömür boyu piþmanlýk duyacaklarý hatayý göze aldýrýr. Çünkü yýkmýþsýnýz bir defa aradaki koruyucu mahremiyet sýnýrlarýný. Alevlendirmiþsiniz önü alýnmaz gençlik duygularýnýzý. Artýk kendinizi mazur gösterecek kýlýf hazýr: Âþýk olmak, ayrýlamaz hale gelmek! Bu duruma gelen genç, sinirsel öfkeye kapýlarak tetiði çekip de gözünü kýrpmadan adam öldüren gibi tetiði çeker, hedefini vurur, sonra da ömür boyu piþmanlýk duyup feryat eder, ama bu feryadýn hiçbir faydasý olmaz. Çünkü kurþun namludan çýkmýþ, hedefini cansýz yere sermiþtir. Artýk ortada sadece bir cenaze vardýr. Kim üstlenecek bu cenazenin sorumluluðunu? Ayýkla pirincin taþýný ayýklayabilirsen.

 

-'Kurtuluþ çaresi yok mu bunun?' dedi. -Var, dedim. Duygularý alevlendirecek yakýnlaþmalardan uzak durmak. Tek cümleyle: Kendini (mahremiyet sýnýrlarý içinde) korumaya almak! Önce okulu bitirmek, sonra mutlu olmanýn þartlarýný hazýrlayarak resmî nikâhla yuvayý kurmak. Burada, Sözüm Gençlere kitabýndaki ikazlarýmý tekrar ederek bir daha diyorum ki:

 

-Aziz gençler! Duygularýnýzýn alevlenmeye hazýr olduðu bu devrede mahremiyet sýnýrlarýný aþýp taþmayýn, sinirsel öfkeden de tehlikeli olan cinsel öfkeye kapýlýp da haddi aþmayýn! Tek cümleyle, "kendinizi (mahremiyet sýnýrlarý içinde) korumaya alýn". Yoksa duygu akýmý denen cinsel öfke sizi bir deli haline getirir, ömür boyu piþman olacaðýnýz yanlýþý yaptýrýr. Ne yazýk ki, iþin sonu baþý gibi tatlý olmaz. Zehirli bal yediðinizi sonra fark ettirir. Ama bu fark etmenin faydasý olmaz. Artýk tat gitmiþ, zehrin acýsý vicdanýnýzda ömür boyu sizi takip eder olmuþtur! Böyle dönüþü olmayan bir yola girmemek için teþhirci, teþvikçi, tahrikçi ortamdan uzak durun, kendinizi korumaya alýn. Aksi halde namludan çýkan kurþun geri dönmeyecek, ömür boyu duyacaðýnýz piþmanlýk da peþinizi býrakmayacaktýr. Bizden düþündürmesi.

 

 

AHMED ÞAHÝN

Zaman

08 Temmuz 2009, Çarþamba

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...