Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Çarþý herþeye karþý ama Michael Jackson'a deðil

 

MICHAEL JACKSON VE KALÝFORNÝYA SENDROMU

 

Ünlü Pop Yýldýzý Michael Jackson 25 Haziran 2009’da beklenmeyen bir þekilde öldü. MJ hayraný biri Tunus’lu 12 kiþi intihar ederek hayatýna son verdi.

 

MJJ Communýty internet sitesi ve fan kulübü sözcüsü Gray Taylor Ýngiltere ve Avusturalya aðýrlýklý fan kulübü üyeleri arasýnda intiharlarýn artacaðý tahmin ettiði haberini verdi.

 

Çarþý herþeye karþý ama MJ hariç...

 

“Çarþý nükleer silahlanmaya karþý, çarþý ýrkçýlýða karþý, çarþý küfüre karþý, çarþý alkole karþý, çarþý faili meçhule karþý, çarþý teröre karþý, çarþý kendine karþý..”

 

''Hayatýnýn yarýsýný siyah, yarýsýný beyaz geçiren büyük Beþiktaþlý Michael Jackson ruhun þad olsun..'',

Bu sloganda diðerleri gibi zeka ürünü ve düþündüren espirileri ile meþhur Beþiktaþýn çarþý grubundan, hem de Ýngiltere’de.

 

Neden yukarýdaki haberler bütün dünyada önemli merak ve ilgi konusu oldu? Bir insanýn en büyük varlýðý ve sermayesi olan canýna kýymaya gerekçe ne olabilir?

 

Günlük yaþamda göz önünde olan kiþilerin ani ölümü þok deðeri yüksek olaylardýr. Þok yaþantýlarda ilk tepki genelde inkar reaksiyonudur. Daha sonra protesto aþamasý gelir. Ýç pazarlýk ve depresyon aþamalarýna girer. Kiþinin yaþam felsefesi ve yaþam amacý bundan sonra verdiði kararlarda önem taþýr.

 

Eðer kiþi acý gerçekle yüzleþebilirse ve mantýksal bir çözüm üretirse kabullenmeyi baþarýr ve normal hayatýna döner.

 

Bazý kiþiler de red ve inkar yaþanýrken diðer kiþilerde ailesinden bir kiþi ölmüþ gibi yas reaksiyonu gösterirler. Pek çok insanda dünyanýn pek çok yerinde olduðu gibi nostaljik eðlenme fýrsatý oluþur.

 

Nasýl bir hayat yaþadý?

 

Çok ilaç kullanan, müsrif bir hayat yaþayan 51 yaþýnda hýzlý yaþamýþ genç ölmüþ cesedi bile yakýþýklý biri uðurlandý. Mýchael Jackson’a yakýnlarý tarafýndan defalarca otopsi yaptýrýldý.

 

MJ de para, þöhret, ilgi, güç hepsi var ama mutlu deðildi. Sürekli gelgitleri vardý, doyumsuzdu.

 

Hastalýðý Kaliforniya sendromu mu?

 

Kaliforniya Sendromu olarak tanýmlanan durum popüler psikoloji tanýmlamasýdýr. Hastalýktan çok yaþam tarzý hastalýk iliþkiþini vurgulamak için üretilmiþtir.

 

Bu sendromu, hedonizm yani zevkçiliðin yaþam amacý olmasý,egosentrizm yani bencilliðin iliþki biçimi olmasý, zamanla yalnýzlaþma ve mutsuzluðun yaþam tarzý haline gelmesine neden olmasý olarak tanýmlayabiliriz.

 

Mutsuz olan depresifleþen ve yalnýzlýk duygusundaki bazý kiþiler mutluluk arayýþýnda ilaç ve hýzlý yaþantýya sýðýnýyorlar.

 

Hatta pop müziðinin ritmine ve yorumuna orgazma ulaþamamanýn çýðlýðý diyebilirsiniz.

 

Popüler kültür idol’ü olarak MJ

 

Batý materyalist sistemi kapitali yücelttiði için ekonomik hareketliliði saðlama yolunu deðiþtirdi. Önceliði üretim yerine tüketime býraktý. Ýnsanlar arasýnda ihtiyacýndan daha çoðuna sahip olma düþüncesini besledi.

 

Kapitalist sistem tüketimi hýzlandýrmak ve satýþlarý artýrmak için rol modelleri üretmesi gerekiyordu. Küresel hakimiyeti ve kazancý gönüllü sömürülerle devam ettirmeyi amaçlamýþtý.

 

Kar amaçlý müzik, orgazmý kutsallaþtýrmýþ gençlik ve parasýný ödeyen alýcýlar, kapitalizm için yetiyordu. Ýnsanlar bunalýma girmiþ ne önemi vardý ki?

 

Ýþte popüler kültürün rol modellerinden birisi de Michael Jackson idi. Marlyn Monroe ve Elvis Presley’le ayný akýbeti paylaþtý.

 

Uðrunda yaþamaya deðer bir amaç verilmeyen genç insanlar amaç olarak zevkçiliði seçiyorlar. Zevklerinin bittiði düþündükleri zaman yaþam sebeplerininde ortadan kalktýðýný algýyorlar ve intihar ediyorlar.

 

MJ nin sahip olduðunu zannettiði þeyler, ‘þöhret, para, güç’, sonunda o’na sahip oldu ve onu tüketti.

 

Çarþý gurubunun idealist gençlerine, kapitalist sistemin rol modellerine ihtiyacýmýz olmadýðýný hatýrlatmak istiyorum.

 

 

Nevzat Tarhan, Haber7, 03.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...