Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþörtülü kýzlardan özür diliyorum…

 

“Senin dünyanýn güzelliklerinin aksine,

 

Örtümün içinde görünenim, ama onsuz gizliyim“

 

Size yapýlan haksýzlýklara karþý çýktým baþýndan beri ama bugün sizi yeterince anlamadýðýmý düþünüyorum. Bir erkek olarak yaþadýklarýnýzý hiç bir zaman tam olarak anlamayacaðým ama bugün en azýndan bunun farkýndayým…

 

Yobaz laiklere karþý verdiðiniz mücadeleyi uzun yýllar SADECE bireysel özgürlük olarak gördüm. Ne kadar yanýlmýþým…

 

Sizler sessiz asaletinizle “insan” kadýný açýp gösteren örtünüzü muhafaza ettiniz. Size dayatýlan çaðdaþ, modern, seksi görüntüyü reddettiniz. Bu uðurda maddî dünyanýn ne çok nimetini teptiniz. Ne kadar körmüþüm, göremedim. Ýffetinizi korurken biz erkeklerin gözlerini de “et kadýndan” korudunuz, “insan kadýn” olarak kaldýnýz. Çekiciliði deðil güzelliði tercih ettiniz. Güzelliðinizle biz erkeklere de kendi güzelliðimizi yansýttýnýz.

 

Bugün bazý þeyleri idrak ediyorum. Zannediyorum ki bunlarý bana kelimelerle anlatamazdýnýz. Zaten sizin kendinizi anlatmak için gösterdiðiniz her çaba « Yýllar yýlý “türban” adý altýnda yürütülen tartýþmalar, açýk oturumlar, Zekeriya Beyaz’lar, Yaþar Nuri’ler, bir “heyula” gibi sökün eden köþe yazýlarý, makaleler, kitaplar, bildiriler, gösteriler » altýnda boðulmaya, susturulmaya çalýþýldý.

 

Evet, geç de olsa size teþekkür ediyorum ve sizden samimi olarak özür diliyorum, hakkýnýzý helal edin.

 

Ben sýnýfta kaldým ama sizler bu imtihandan baþarýyla çýktýnýz.

 

Sizin imanlý yürekleriniz öyle verimli topraklarmýþ ki Kemalistlerin ektiði nefret tohumlarý bile meyve aðaçlarý oldu ellerinizde. Sizin okumanýza, çalýþmanýza engel olan, sizi toplumsal hayatýn dýþýna itmeye çalýþanlar artýk uyduracak komplo teorisi bulamýyorlar.

 

Bugün ülkemizdeki bütün hukuk mücadelelerinde baþörtülü kýzlarý görüyorum. Mahkûm annelerini, yetimleri savunan, yurtiçinde ve dýþýnda hep mazlumun yanýnda, baþarýyla örgütlenmiþ, tevazuyla, sessizce O’nun rýzasý için hizmet eden genç kýzlar…

 

Saçý örten, içindeki insaný gösteren “týlsýmlý” örtülerinizle baþlarýnýz dik yürüyorsunuz.

 

Gazanýz mübarek olsun.

 

 

 

Mehmet Yilmaz, Derin Düsünce, 09.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...