Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Youtube cemaati

 

Internet, hayatýmýzý radikal bir þekilde etkilemeye devam ediyor..

Michael Jackson’un ölüm haberi üzerine internet gruplarý kendi aralarýnda bir anda haberleþerek, anýnda sokaða çýkýp dev bir gösteriye imza attý..

Bu kadar kýsa sürede, birbirinden çok farklý insanlarýn bir anda bir yerde toplanmalarý ve saatler süren bir eyleme imza atmalarý özellikle güvenlik elemanlarý ve istihbaratçýlarý þaþýrttý..

Kimdi bunlar, nasýl böyle kýsa bir zamanda harekete geçtiler?..

Artýk internet üzerinde bir sürü “cemaat” oluþmuþ durumda.. Mafia ya da satanistler deðil sadece, birçok küçük cemaat, tüm dünyadaki inananlarý ile ayný sanal ortamda bir araya gelebiliyor..

Geçen gün Kadýköy’de GönülDer’in düzenlediði bir tekne turuna katýldým.. “Gönülerleri mail grubu” 50 bin kiþiden oluþuyor.. Ýstanbul’da tek bir çaðrýya bir anda 600 kiþi cevap verebiliyor.. Dini konularýn tartýþýldýðý grubun üyeleri arasýnda her kesimden insanlar var.. Çarþaflýsýndan punkuna kadar herkes.. Ve ilk kez bir araya gelip, sanal ortamdaki özgür tartýþmalarýný yüz yüze sürdürebiliyorlar..

Çoðu genç ve eðitimli.. Kuþkusuz farklý mail gruplarý da vardýr..

Honduras darbesini herkes farklý bir þekilde açýkladý ama, Honduras’ta darbeden hemen sonra halk sokaklara çýktý, barikat kurdu ve oturma eylemi baþlattý..

Honduras’ýn solcu Devlet Baþkaný Manuel Zelaya’nýn anayasa deðiþikliði çabasý askerlerin müdahalesine takýldý. Referandum sonuçlarý için sandýklarýn açýlmasýna bir saat kala baþkanlýk konutunu basan darbeci askerler devlet baþkanýný üzerinde pijamasýyla komþu Kosta Rika’ya gönderdi.. Zelaya, Kosta Rika’dan Nikaragua’ya uçtu. Kendisini Managua havalimanýnda, Nikaragua Devlet Baþkaný Daniel Ortega ile Venezuela Devlet Baþkaný Hugo Chavez karþýladý.

Artýk darbecilerin iþi zor. Çanak anten, GSM ve internet darbecilerin korkulu rüyasý.. Ýnternet, gizli bilgilerin açýklanmasý açýsýndan da önemli bir imkan sunuyor.. Yani resmi tarih ve resmi ideoloji için, diktatörlük rejimleri için korkulu bir rüya iletiþim ve biliþim teknolojisi..

Derin devlet ve diktatörlük rejimleri için de sanal dünya korkulu bir rüyaya dönüþüyor..

2010’dan itibaren artýk e-devleti deðil, e-demokrasiyi konuþacaðýz. Biliþim tartýþmalarýnýn yerini bilgileþim tartýþmalarý alacak.. e-seçim “doðrudan demokrasi” için, referandum konusunda yeni fýrsatlar sunacak..

e-eðitime tevhid-i tedrisat dayanamaz..

e-iþ, e-okul, e-kitap, e-imza, e-kaðýt, e-kalem, e-media ya da poi-media, e-kütüphane, e-belediye, e-para, e-banka.. Bu listeyi daha da uzatabilirsiniz. e-cemaat mesela..

Þimdiden sanal cemiyetler kurulmaya baþladý bile. Sanal forumlar da düzenleniyor. Ne tertip heyeti, ne nüfus cüzdaný, ikametgah sureti..

Sanal polis teþkilatý mý kuracaklar. Sanal polis baþka ülkelerde host edilen adreslere müdahale edebilir mi?

Ýnternette gazete çýkartmak için beyanname filan vermeye gerek yok.. Ýnternet mediasýnýn yazarlarýndan mal beyaný filan da istenmiyor.. Ýnternet tv ve radyosu için sermaye tahdidi de yok.. RTÜK kurallarýna da tabi deðil..

Yeni bir durumla karþý karþýyayýz..

Yasa ya da istihbarat, emniyet sanal gruplar kadar hýzlý hareket edemez.. O zaman muhtemel sorunlar, güvenlik krizi nasýl aþýlacak?

Ýnternetin hayatýmýza kattýðý olumlu-olumsuz bir sürü þey var.. Ýnternet üzerinden fuhuþa, kumara, uyuþturucuya, sapýk yapýlara, terör örgütlerine, istihbarat tuzaklarýna düþmek o kadar kolay ki.. Nickname ile tamamen sanal kiþilikler üretilebiliyor..

Kuþkusuz burada doðru, güzel þeyler de oluyor. Mesela darbecilere karþý önemli bir imkan, bir fýrsat..

Zaman içinde taþlar yerine oturacaktýr kuþkusuz..

Ýnternet üzerinden kiþilik haklarýnýn ihlali, uyuþturucu ve suç örgütlerinin faaliyetleri, e-ticaret portallarýndaki tüketici haklarýnýn ihlali ile ilgili, buna benzer hak ve hukuk ihlali konularýnda uzman, uluslararasý sanal davalara bakacak mahkemeler kurulabilir belki zaman içinde..

Ergenekon davasý her gün ortaya çýkan yeni bir ses kaydý ile biraz da internet üzerinden izlenmiyor mu? Göreceksiniz, yakýn gelecekte, dersler, mahkemeler, birçok sosyal ve kültürel etkinlik, sanatsal etkinlik internet üzerinden ya da cep telefonlarý ile izlenecek..

Bu konuda henüz iþin çok baþýndayýz..

Ýnternet, iki tarafý da kesen bir býçak gibi. Dikkatli kullanýlmazsa kiþi kendini yaralayabilir ve baþkasýna zarar verebilir..

Bu gerçekten kaçmak ve bu gerçeðe sýrtýmýzý dönmek çözüm deðil..

Gerçeði görmek, havf ile reca arasýnda / korku ile umut arasýnda bir yerde durmak zorundayýz..

Bilgi otoyolunda saniyede 300.000 km hýzla world wide web ile dünyaya baðlanýyorsunuz.. Ýþin ilginç yaný, harf devrimi yapýp Latin alfabesine geçtik de, “W” harfi ile yazmak bizde hâlâ suç deðil mi? Ergenekonculara üzülüyorum, aðýz tadý ile bir darbe bile yapamayacaklar artýk.. Baksanýza “Genç Siviller”in sesi, “genç subaylar”dan daha çok çýkýyor. Kenan Evren nerede ise “þamar oðlaný”na döndü... Ýnternet çocuðu bunlar! Göreceksiniz, Honduras’ta da “genç siviller” kazanacak, darbeci generallere karþý!

Hay Allah! Çaðý yine ýskaladýk. Eller aya, bizler yaya..

Sahi ne olacak bu memleketin hali?

Selam ve dua ile..

 

Abdurrahman Dilipak, Vakit, 09.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...