Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nurcularýn hizmetine 'Maþallah'

 

Milli Gazete yazarý Aydýn Baþar, Kürt sorununda dinin yerine vurgu yaptýðý yazýsýnda Nurcularýn hizmetlerinde de dikkat çekti.

 

Kürt sorununda isimlendirmeyle uðraþmak yerine mesleye orta yerinden girmek tarafttarý olduðunu belirten Baþar, "Bir Müslüman olarak meseleye bakýþým þöyledir: Türkler veya Kürtler Ýslam'a ne kadar hizmet etmiþlerse, o kadar anlamlýdýrlar. Benim bundan baþka benimseyebileceðim bir ölçüt yoktur. Bizler ayný ümmetin unsurlarý olduðumuza göre mutlaka birbirimizi sevmek zorundayýz. Bunun için aramýzdaki sevgiyi pekiþtirecek, düþmanlýðý yok edecek ortamlar oluþturmalýyýz" dedi.

 

Konuyla ilgili bazý anektodlarý aktaran Baþar, yazýsýný þöyle sürdürdü:

 

"Ben de Kürtlerle sohbet ettiðim zaman onlarýn medreselerde kýymetli âlimler yetiþtirerek Ýslam'a büyük hizmetler yaptýklarýna atýflar yapar, özellikle Bitlis doðumlu bir Kürt olan Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nden bahsederim. Said-i Nursi, Türk milletinin millet-i Ýslâmiye'nin en mühim ve mücahit ve muazzam bir ordusu olduðunu ifade eder ki bu da yukarýda bahsettiðimiz inceliðe mutabýktýr.

 

"Bir seferinde Cizre'de, Nuh aleyhisselam'ýn türbesinin yanýndaki çay ocaðýndan kaçak çay içmiþ, oranýn sahibiyle bir müddet sohbet etmiþtim. Bana o civardaki türbelerden bahsetmiþ, bazý menkýbeler anlatmýþtý. Özellikle evliyalardan bahsederken sesini kýsýyor, parlayan gözler ve inanmýþ bir üslupla anlatýyordu. Çýkarken içtiðim çaylarýn parasýný almadý. Musafaha yapýp ayrýlýrken aramýzda bir muhabbetin hasýl olduðunu hissettim. O an ne onun aklýnda Kürtlüðü ne benim aklýmda Türklüðüm vardý; ikimiz de Müslüman'dýk ve kardeþtik, iþte o kadar.

....

"Doðuda Nurcu kardeþlerimizin hizmetlerine de rastladým. Nurcularýn Kürt olanlarýnda ayrý bir neþe ayrý bir tavýr var. Maþallah güzel hizmetler yapýyorlar. Hele onlarýn o þiveleri ile Risale okumalarý var ki, tadýna doyulmuyor. Süleyman Hilmi Tunahan Efendi'nin talebeleri de doðu illerinde hayýrlý faaliyetler yapýyorlar. Yüce Allah onlardan da razý olsun. Doðuda hayýrlý faaliyetler yapan milli görüþçülerin samimi gayretlerine de þahit oldum."

 

 

Risale Haber, 07.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...