Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýnsanlýðýnýn çýkýþ yolu, Risâle-i Nur'da

 

Ýçinde bulunduðumuz mânevî hizmetin etki alanlarý ve sirâyet boyutlarýnýn farkýnda olmazsak, ona gereken önemi vermekte zorlanabiliriz. Bazý olay ve iþleyiþlerin mülk âlemine yansýyan kýsmý, arka planýný çok az yansýtýyor. Meselâ Kur’ân’ýn nasýl bir kelâm olduðunu sadece mülk âlemine yansýyan boyutu ile anlamaya çalýþýrsak, bizim dünyamýzdaki Kur’ân bütün zaman ve mekânlarý, görünen ve görünmeyen bütün âlemleri kuþatan bir kitap olmaz. Hazret-i Muhammed’i (asm) 1400 yýl önce yaþamýþ çok kabiliyetli, ikna yeteneði çok yüksek bir beþer olarak algýlarsak, onun (asm) bütün insanlara ve cinlere ve yeryüzünde ve ötesinde yaratýlmýþ bütün varlýklara elçilik konumunu, temsil ettiði makam açýsýndan zaman ve mekân üstü oluþunu gözardý etmiþ oluruz.

 

Ýçinde bulunmaya gayret ettiðimiz mukaddes dâvânýn da, Kur’ân ve Hazret-i Muhammed’in (asm) çizgisini devam ettirme gayreti ve misyonu nedeniyle arka planý görünenden çok daha derin. Varlýðý Risâle-i Nur perspektifinden algýlayan ve hayatý onunla anlamlandýran fertlerin oluþturduðu nurânî bir cemaatin mensuplarýyýz. Kur’ân’da, Hazret-i Ali’nin (ra) Celcelutiye kasidesinde, Gavs-ý Azam’ýn (ks) Fütuhu’l-Gayb’ýnda iþaretlerle müjdelenmiþ ve istikbalde yapacaklarý hizmetler ve samimiyetleri, ihlâslarý nedeni ile alkýþlanmýþ bir cemaat. Dâvâsý ile bütün kâinatýn alâkadar olduðu ve Hazret-i Muhammed’in (asm) büyük ve yaratýlýþa maksat, âleme ukde-i hayat olan dâvâsýný günümüze taþýyan, üstadý ve bütün mensuplarý ile hayatî vazifeler üstlenmiþ bir cemaat. Ýnsanlýk Darü’s-Selâm yolunda bir geminin yolcularý ve bu cemaatin mensuplarý o geminin mürettebâtý. Bu yüzden dâvâ büyük, vazifeler çok ve fazlasý ile hassasiyet gerektiriyor.

 

Risâle-i Nur dâvâsý, veraset-i risâlet makamýnda ülkemize bahþedilmiþ Ýlâhî bir ihsan ve dünya insanlýðýnýn ve modern dünya buhranlarýnýn çýkýþ yoludur. Nur talebelerinin dâvâsý acz, fakr, þevk ve þükrü, mutlak düzeyde hayata aksettirmeyi hedefleyen bir dâvâ. O dâvâda kýrgýnlýk olmaz, küsmüþlük olmaz. Büyük bir yangýndan insanlarý kurtarmak üzere koþanlarýn birbirlerine kýzacak, küsecek vakitleri ve halleri olamaz. Yük aðýr ve yardýma uzanan her ele ihtiyaç var ve rahmet okunmalýdýr. Risâle-i Nur hizmetine lâyýk þevk ve gayret, bitmek bilmez enerji her zaman gösterilmelidir. Bu zaman, artýk hizmet boyutlarýnýn Türkiye sýnýrlarýnýn dýþýna taþtýðý ve dünyanýn her tarafýndan insanlarýn bu ulvî dâvâyý anlamaya ve hayatlarýnýn bir parçasý hâline getirmeye çalýþtýklarý bir zamandýr. Hýristiyan, Yahudi, Budist pek çok insan Risâle-i Nur’a yönelmiþ ve onu kendilerine ulaþtýrmamýzý beklemektedirler. Artýk hedef çok büyümüþ ve yapýlmasý gerekenler çok artmýþtýr. Nur hizmeti kendisini bu dâvâya mensup hissedenlerin birincil iþi olmalýdýr. Þevkimizi arttýracak ve büyük bir enerji verecek þekilde Üstadýn müjdelediði cennetâsâ bir baharýn çiçekleri baþ göstermeye ve tomurcuklanmaya baþlamýþtýr. Gaye-i hayalimiz, çok daha belirginleþmiþ ve daha rahat hissedilir hâle gelmiþtir. Bu yükün altýndan kalkabilmenin yolu sarsýlmaz bir inanç, uykularýmýzý kaçýracak bir ümit ve tam bir dayanýþma olmalýdýr. Yani; ihlâs, samimiyet ve gayret. Ýnanýn, yarýnlar hizmetimiz ve dâvâmýz açýsýndan çok daha güzel olacak. Bu geliþmelerde bizim de payýmýz olsun, gelinen noktanýn mutluluðunu biz de paylaþalým istiyorsak birbirimize kenetlenmeli ve gayretimizi çok artýrmalýyýz.

 

Bizler fert fert çok önemli ve mânevî makamlarý çok yüksek kimseler olmayabiliriz. Ancak içinde bulunduðumuz dâvâ ve onu temsil eden þahs-ý mânevî, nübüvvet mesleðini bu asra taþýyan varis konumunda bir âlim ve çok yüksek bir velâyet makamýnda. Bu makamýn bir farkýna varabilsek, önemini gerçekten içimizde hissedebilsek, bu mânâ þuuraltýmýza bir yerleþse hizmetten uzak bir saniyemiz geçmesin, dâvâmýz dýþýnda bir maksat için nefes almayalým ve kalbimiz atmasýn isterdik. Böyle bir duygu durumunda vazife taksiminde herkes öne atýlýrdý. Çünkü bu baðlantýyý kurduðumuzda Hazret-i Muhammed (asm) ve onun (asm) temsil ettiði bütün peygamberler, Hulefa-i Râþidîn (ra), Gavs-ý Azam (ra), nebevî mesleðin taþýyýcýlarý olan bütün veliler, sýddýklar, muhakkikler ve Bediüzzaman Said Nursî (ra) ile ayný yükün altýna girdiðimizi ve onlarla zaman ve mekân ötesi birlikteliðimizi hep fark ederdik.

 

Ülkemizdeki iman-Kur’ân hizmeti belli bir noktaya gelmiþ þekilde devam etmektedir. Âlemlerin Rabbi mânevî hizmeti kolaylaþtýracak zeminleri hazýrlamýþtýr. Artýk dünya nurculuðu kavramý da þekillendirilmeli, dâvânýn gidiþinin bu boyutu her dâvâ erbabýnýn gündeminde olmalýdýr. Bu, dünyanýn geleceðini nurlandýracak çok önemli bir basamak olmalýdýr.

 

Hakan Yalman, Yeni Asya, 07.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...