Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Þeytanýn sevdiði ülke...

 

The Guardian gazetesi, Konda tarafýndan gerçekleþtirilen araþtýrmaya göre Türkleri, " yüzde 70'e yakýn bir bölümünün hiçbir zaman kitap okumadýðýna, yüzde 72'sinin hiçbir zaman ya da çok ender yeni teknoloji ürünü aldýðýna dikkat çekti. “ Yani yabancýlar bizi Türkler Kitap okumaz olarak biliyor… Öte yandan baþka bir araþtýrma sonucuna göre de Türkiye'de ihtiyaç maddeleri sýralamasýnda kitabýn 235. sýrada yer aldýðý bildirildi. Baðýmsýz Eðitimciler Sendikasýndan (BEÞ) yapýlan yazýlý açýklamada, sendikanýn AR-GE biriminin "Türkiye'nin Okuma Alýþkanlýðý" adlý bir raporuna göre Türkiye'de okunan kitaplar, genellikle "siyaset, aþk, cinsellik" konularýný iþliyor. Günde ortalama 5 saat televizyon seyreden Türk halký, kitap okumaya yýlda yalnýzca 6 saat vakit ayýrýyor.

 

Evet, haksýz mýyým þimdi tam þeytanýn sevdiði iþ kitap kitap okumamak ve þeytan Türkiye’yi daha çok seviyor. Okuyup ne yapacaksýn ki, bilgin artacak, görgün artacak en önemlisi doðru bildiðin yanlýþlarý düzeltme imkanýn olacak…Eee þeytan bunu ister mi? Ýstemediði için bizi oturtuyor TV’nin karþýsýna hadi seyret bakalým yarýþmalarý, filmleri…Sonuç her geçen gün daha az kitap okuyoruz..

 

Türkiye, kitap okuma konusunda çoðu Afrika ülkelerinin gerisinde kalmýþ durumda. Japonya'da toplumun yüzde 14'ü, Amerika'da yüzde 12'si, Ýngiltere ve Fransa'da yüzde 21'i düzenli kitap okurken, Türkiye'de yalnýzca on binde l kiþi kitap okuyor. Nüfusu 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100 bin tirajla basýlýrken, 71 milyon nüfuslu Türkiye'de bu rakam 2-3 bin civarýnda kalýyor.

 

Çok acý olan baþka bir konu ise Birleþmiþ Milletler Ýnsani Geliþim Raporu'nda kitap okuma sýralamasýnda, Türkiye 86. sýrada yer alýyor. Bir Japon bir yýlda ortalama 25, bir Ýsviçreli 10, bir Fransýz 7, bir Türk ise 10 yýlda ancak l kitap okuyor. Türkiye'de, okuma alýþkanlýðýna sahip 70 bin kiþi bulunuyor. Rapora göre, Türkiye'de bir kiþinin kitap okumaya ayýrdýðý zamanýn; bir Norveçli 300, Amerikalý 210, Ýngiliz ve Japon 87 katýný ayýrýyor. Dünya ortalamasý da Türklerin ayýrdýðý zamandan 3 kat fazla.

 

Birleþmiþ Milletlerin yaptýrdýðý bir araþtýrmaya göre, kitap için Norveçli 137, Alman 122, Belçikalý ve Avustralyalý 100 dolar, Güney Koreli 39 dolar ayýrýyor. Dünya ortalamasý 1,3 dolar iken, Türkiye'de bir kiþi kitaba yýlda ancak 0,45 dolar harcýyor. ABD'de yýlda 72 bin kitap basýlýrken, Rusya'da 58 bin, Japonya'da 42 bin, Fransa'da 27 bin, Türkiye'de ise 7 bin kitap basýlýyor. Türkiye'de dergi okuma oraný ise yüzde 4 olarak belirlendi. Ýngiltere'de ortalama bir gazete olan günlük The Sun gazetesi Türkiye'deki gazetelerin toplam tirajý kadar satýyor. Türkiye'deki gazete okurlarýnýn yüzde 85'i yalnýzca spor ve magazin sayfalarýný okuyor.

 

Peki, kendimize soralým niye okumuyoruz? Kitap mý yok, kütüphane mi yok? Ama bakýn kitapta var kütüphane de var.Türkiye'de bin 412 kütüphane olmasýna raðmen, Kütüphanelerdeki kitap sayýsý 12 milyon 221 bin 192, kütüphanelere kayýtlý üye sayýsý 254 bin 7 ve satýn alýnan kitap sayýsý ise 13 bin 862.

 

Buda en fazla okuduðumuz kitaplar: Türkiye'de en çok basýlan yerli kitaplar Keloðlan masallarý, Nasrettin Hoca fýkralarý, cinsel içerikli kitaplar, Karadeniz fýkralarý ve dini bilgiler ilmihal kitaplarý, en çok basýlan yabancý kitaplar ise La Fontaine fabllarý, Ezop masallarý, Andersen masallarý, Çocuk Kalbi ve cinsel konulu kitaplar oluyor.

 

Peki nasýl kitap okuruz veya kitap okumayý teþvik ederiz…Siz hiç düðünlerde kitap hediye edildiðini duydunuz mu? Çocuðumuza karne hediyesi alýrken bisikletin yanýna kitapta aldýk mý? Ev sohbetlerine giderken tatlýnýn yanýna ya da dondurmanýn yanýna bir kitap de koyduk mu? Bunun gibi bankalar veya firmalar yýlbaþý promosyonlarýna kitap hediyesi yaptýlar mý? Bayramlarda çocuklara þeker veya harçlýk yerine kitap hediye ettik mi?

 

Yapmadýk… Ýþte þimdi anladýk mý þeytan neden Türkiye’yi daha çok seviyor? Çünkü kandýracaðý insan sayýsý çok, kan davalarý, dini yanlýþ yorumlamalar ve daha birçok yanlýþlýklar bizde var… Neden? Çünkü az okuyoruz…

 

 

Fahri Sarrafoglu, Moral Haber, 08.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...