Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Televizyon yarýþmalarý tarihimizde þarkýlar, danslar, gelinler ve kaynanalarýn yarýþýnýn ardýndan 'bu kadar da olmaz' dedirten bir yarýþma yayýna girmeye hazýrlanýyor. Ýstismar edilmemesi gereken kavramlarýn baþýnda gelen din, Seyhan Soylu'nun Medya Grup Baþkanlýðý yaptýðý Kanal T'de 'Ýmana Gel' yarýþmasýnda seçime sunuluyor. Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu'nun “Bu çok büyük ve vahim bir hata, bir soytarýlýk. Reyting uðruna yapýlmadýk þey kalmadý, artýk hiç olmasa dini rahat býraksýnlar” diye eleþtirdiði yarýþmada imam, papaz, haham ve Budist rahip, 10 ateisti kendi dinlerine çaðýracak. Bu konuyu deðerlendirirken, din adamlarýný orta oyuncularý gibi kullanmanýn saygýsýzlýk olduðunu belirten Bardakoðlu, Diyanet bünyesinden hiçbir din adamýnýn bu yarýþmada olmayacaðýný da önemle vurguluyor.

 

Televizyon ekranlarýnda dini içerikli programlarý ile yýllardýr beðeni toplayan Nihat Hatipoðlu da programý skandal olarak nitelendiren isimlerden. “Dinlerin yarýþmaya ihtiyacý yoktur” diyen Hatipoðlu, bu tür yayýnlarýn sadece masumene reyting yarýþý için olmadýðýna, kafalarý karýþtýrmak ve zarar vermek için organize edilmiþ olabileceðine de deðiniyor. Yapýmcý Fatih Aksoy da televizyonun bir eðlence aracý olduðunu hatýrlatarak “dinler eðlence unsuru olamaz” diyor.

 

Yeni Þafak, 08.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...