Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþörtülü bir kýzým ben

 

Sýnýf arkadaþým gurbet ellerde, daha önce hiç bilmediði, hiç görmediði bir ülkede tamamladý eðitimini.

 

Bitirince nasýlsa örtünürüm düþüncesiyle, baþýný açýp devam etti okuluna sýra arkadaþým.

 

Ben yapamadým!

 

Ne yurtdýþýna çýkabildim, ne de baþýmý açýp devam ettim okuluma.

 

Oysa en kallavi "ikna odalarý"ndan geçtim; hem üniversitenin, hem cemiyetin.

 

Baþörtüm nedeniyle üniversitenin kapýsýndan yaka paça dýþarý atýldýktan sonra, baþýmý açýp okula devam etmeyi bir an olsun düþünmedim diyemem.

 

Bir an için düþündüm ben de!

 

Çünkü o an gizli gizli aðlarken yakalamýþtým annemi.

 

Birdenbire karþýsýnda görünce beni yüzünü kaçýrmýþtý.

 

Hayýr, sormadým aðlama nedenini; üzülmemem için inkâr edeceðini biliyordum!

 

Sadece…

 

"Anne!.." dedim, "Eðer çok istiyorsan, sýrf senin için…"

 

Anlamýþtý.

 

Devam etmeme fýrsat vermeyecek þekilde bakmýþtý.

 

Müthiþ bir sükût hâsýl olmuþ, zaman durmuþtu!

 

Yýllar yýlý "türban" adý altýnda yürütülen tartýþmalar, açýk oturumlar, Zekeriya Beyaz'lar, Yaþar Nuri'ler, bir "heyula" gibi sökün eden köþe yazýlarý, makaleler, kitaplar, bildiriler, gösteriler bu sukut denizinde boðulmuþtu sanki.

 

Sonra…

 

Ayný anda ikimiz de ayný þeyleri hatýrlýyormuþçasýna bakýþtýk.

 

Sabahlara kadar beraber ders çalýþtýðýmýz, beraber sýnava girdiðimiz, beraber týp fakültesini kazandýðýmýz günün sevincini…

 

Onca yoksulluk içinde kurduðumuz hayalleri…

 

Çocuk doktoru olduðumda açacaðýmýz muayenehanede garibanlardan para almayacaðýmýza dair birbirimize verdiðimiz sözleri hatýrladýk.

 

Sonra annem tatlý, tatlý güldü. Ben de güldüm. Gülüþtük.

 

"Kýz kýsmýnýn okumak neyine!.." diyerek, kendisini mektebe göndermeyen hacý babasýyla, baþörtüsü nedeniyle üniversite kapýsýný kýzýnýn yüzüne kapatan laiklik mabedinin "hacý"larý arasýnda benzerlik kurduðu için gülmüþtü.

 

"Bunlarýn hepsi ayný…" demiþti, "Ellerini baþýmýzdan hiç çekmediler ki!.."

 

Ben baþörtülü bir kýzým.

 

"Saçý uzun aklý kýsa"cýlarla, "Madem aklý var saçý nerde?"ciler arasýndaki kapýþmayý izleyerek büyüdüm.

 

Annemin dediði gibi, ellerini saçýmýzdan baþýmýzdan eksik etmeden tartýþtýlar yýllarca.

 

"Madem aklý var saçý nerde?"ciler, kadýnlýðýndan utanýyor dediler.

 

Baþörtülüler laik deðil; insan bile olamazlar dediler.

 

Hatta…

 

"Koca bulmak için örtünüyorlar…" dedi bir bilim kadýný.

 

Bir baþkasý, "Sümerlerde fahiþeler örtünüyor..." diye hakaret etti.

 

Lakin…

 

Hiçbiri "Türbanlýlarla kim evlenecek sorunu" baþlýðý altýnda bizi "dert edinen" Ahmet Hakan kadar (istemeden de olsa) aþaðýlamadý.

 

Biz burada, Sezai Karakoç'un "Masal"ýndaki "Yedinci oðul"u gibi duruyoruz.

 

"Yeni sýnýfýn yeni dallamalarý" bizi alsýn diye deðil.

 

Hem, yeni sýnýfýn yeni dallamalarý, bu garabet halleriyle baþörtülüleri hak ediyorlar mý bakalým?

 

"Saçý uzun aklý kýsa"cýlara gelince…

 

Ayette "hýmâr" geçiyor dediler. Bu kelimenin en belirgin özelliði baþ ile ilgili olmasýdýr dediler.

 

Hýmâr ihtimâra, ihtimâr hamra, hamr füruata, füruat iktidara, iktidar da mala, makama, þana, þöhrete, þatafata dönüþtü.

 

Nihayetinde "Saçý uzun aklý kýsa"cýlar kazandý!

 

Gelgelelim baþörtüsü halen yasak olduðuna göre, "Madem aklý var saçý nerde?"ciler de kaybetmedi demek ki!

 

Kaybeden biz olduk yine!

 

Ama…

 

Kazananlarýn ellerini her zaman tutmayacak anneleri!

 

Benim tutuyor.

 

Dün mezarýna gittim. Topraðýný usulca okþadým. Uzattý elini ve öyle tuttu ki; elim mutluluktan yanacaktý nerdeyse.

 

Baþörtülü bir kýzým ben.

 

"Saçý uzun aklý kýsa"cýlarýn, yani, yeni sýnýfýn yeni dallamalarýnýn þirketlerinde, holdinglerinde "yerim" yok.

 

Baþörtüsü çatýþmasý üzerinden elde ettikleri ikbalin istikbali için uzak durmamý istiyorlar benden.

 

Artýk imajlarýný bozuyor baþörtüm.

 

Salih Tuna, Yeni Safak, 08.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...