Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türbanlýlarla kim evlenecek sorunu

 

 

Önce...

 

Kadir Topbaþ’ýn oðlu Ömer, türbansýz bir genç kýzla dünya evine girdi...

 

Ardýndan...

Bülent Arýnç’ýn oðlu Ahmet Mücahit’in sözlüsünün türban takmadýðý ortaya çýktý...

Benim gibi iki dünya arasýnda köprüler kurmaya meraklý bir adam için, iki dünya arasýnda gerçekleþen ya da gerçekleþecek bu türden “kýz alýp vermeler”, tabii ki hayra iþaret eder...

Ben memnunum yani gidiþattan...

 

* * *

 

Ama... Fakat... Lakin...

Ýslami kesimin en köklü ve en ünlü forum sitelerinden biri olan “Cemaat.com”da, 2005 yýlýnda yayýnlanan bir yazý, meselenin bir baþka yönüne iþaret etmesi açýsýndan hayli önemli...

Yazýyý yazan genç, zeki, donanýmlý bir þair olan Ýsmail Kýlýçarslan...

Bakýn Ýsmail, bundan dört yýl önce neler yazmýþ:

“Son zamanlarda Ýslamcý erkekler arasýnda moda haline gelen bir sosyolojik durum var: Örtünmeyen kýzlarla evlenmek! Geçtiðimiz iki yýlda hem yakýn çevremde, hem de daha geniþ bir sosyal tabanda gördüðüm örnekler, beni bu mesele hakkýnda kafa yormaya itmiþti zaten; ama son bir yýldýr þahit olduklarým beni sýký bir umutsuzluðun içine yuvarladý. Soru þu: Ýslamcý erkekler, örtünmeyen kýzlarla evlenecekse; baþörtülü kýzlarla kim evlenecek?”.

 

* * *

 

Ýsmail’e göre...

Türbanlý kýzlar zaten feleðin sillesini yemiþ durumdadýr...

Okullarýndan atýlmýþlardýr... Ýþ bulamamýþlardýr... Muhafazakârlara ait iþyerlerinde üç kuruþ paraya ucuz iþgücü olarak çalýþtýrýlmýþlardýr... Hak ettikleri halde asla terfi ettirilmemiþlerdir... Vitrine çýkarýlmamýþlardýr... “Ýkinci eþ olma” gibi mide bulandýrýcý tekliflere maruz kalmýþlardýr... 28 Þubat gibi tehlikeli ve kamufle olmayý gerektiren süreçlerde iþten ilk çýkarýlan onlar olmuþtur...

Ýsmail, türbanlý kýzlarýn içler acýsý halini anlattýktan sonra asýl konuya geliyor ve þöyle diyor:

“Baþörtülü kýzlarýmýz için durum bu kadar kötüyken; gene de bir teselli cümlemiz vardý: ‘Helal süt emmiþ bir Müslüman gençle yuva kurup evlerinin hanýmý olurlar’. Fakat þimdi bu teselli de ortadan kalkmýþ durumda. Ýslamcý erkekler yanlarýnda bir ‘zenci’ taþýmak istemiyorlar iþte. Sosyal ortamlarda, iþ hayatýnda, alýþveriþ merkezlerinde, hatta sokakta kendisine ‘ayak baðý’ olacak bir baþörtülü kýz istemiyorlar. Baþörtülü kýzlarýn sýðýndýklarý son tesellileri de ellerinden kayýp gidiyor”.

 

* * *

 

Kadir Topbaþ’ýn oðlu türbansýz kýzla evlenecek...

Bülent Arýnç’ýn oðlu türbansýz kýzla evlenecek...

Ýsmail’in dediði gibi:

Peki türbanlý kýzlarla kim evlenecek?

Alýn size türbana dair, yepyeni, el deðmemiþ, taptaze bir mevzuu...

Ben de türbana dair þu mavi göðün altýnda konuþulmadýk hiçbir konu kalmadý sanýyordum...

Meðer varmýþ...

 

 

Ahmet Hakan, 07.07.2009, Hürriyet

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...