Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Avrupa'ya yeni 10 bin cami

 

Þimdiye kadar inþa edilen üç bin camiye 10 bin yeni cami daha eklenecek...

Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Mehmet Görmez, camilerin birlik ve beraberliðinin simgesi olduðu ifade ederek, bugün Avrupa'nýn çeþitli noktalarýnda 10 bin caminin inþaatýný sürdürdüklerini söyledi.

 

Mersin'in Anamur ilçesine baðlý Emirþah köyündeki cami, düzenlenen törenle ibadete açýldý. Caminin açýlýþýna Prof. Dr. Mehmet Görmez'in yaný sýra Anamur Kaymakamý Haluk Þimþek, Mersin Müftüsü Niyazi Ersoy, Anamur Ýlçe Müftüsü Muhammet Koçak ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

Burada konuþan Görmez, cami açýlýþlarýnýn sýradan açýlýþlar olmadýðýnýn altýný çizerek, söz konusu açýlýþlarýn oldukça önemli anlamlar taþýdýðýný söyledi. 1960'lý yýllarda Avrupa'ya göç eden Türklerin o tarihten bu yana inþa ettikleri yaklaþýk 3 bin camiyi ibadete açtýðý bilgisini veren Görmez, bugün gelinen noktada da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak Avrupa'nýn çeþitli noktalarýnda 10 bin caminin inþaatýný sürdürdükleri bilgisini verdi.

 

BÝRLÝK VE BERABERLÝÐÝN SÝMGESÝ

 

Görmez, "Bütün bunlar da sizin emekleriniz ve katkýlarýnýzla yapýlýyor. Bu bizim milletimizin hayýrseverliðini ortaya koyan çok güzel bir husus. Cami, müminlerin daðýlan kalplerini ve yüreklerini birleþtiren demektir. Kalplerimizi ve yüreklerimizi Allah'ýn huzurunda birleþtirmek ihtiyacýmýz olduðu için mabetler inþa edilmiþtir. Camiler bizim birliðimizin, dirliðimizin, beraberliðimizin simgesidir" dedi. Kaymakam Haluk Þahin ise, Emirþah Camisi'nin yapýmýnda emeði geçenlere teþekkür ederken, Mersin Müftüsü Niyazi Ersoy da camilerin toplumda dini, tarihi ve kültürel açýdan önemli bir yere sahip olduðunu vurguladý. Ersoy, camilerin ayný zamanda da dini bütünlüðün de simgesi olduðunun altýný çizerek, yeni açýlan caminin de bölge halkýna hayýrlý olmasýný diledi. Konuþmalarýn ardýndan Prof. Dr. Mehmet Görmez'in caminin içerisinde vaaz verdi.

 

En büyük cami Duisburg'da

 

Yapýmý geçtiðimiz yýl tamamlanarak ibarede açýlan Marxloch Cami, 1500 kiþilik kapasitesi ve 34 metre yüksekliðindeki minaresi ile Almanya'nýn en büyük camisi konumunda. Yapýmýna 3,2 milyon euro harcanan caminin mimarisi Ayasofya Camisi'nden esinlendi. Gövdesi açýk renkli betondan yapýlan ve yuvarlak pencerelerinden içerisi görünen camiyle, Müslümanlar, 'sizden gizlimiz saklýmýz yok' mesajý vermek istiyor.

 

Bugün, 06.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...