Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Said Nursi her kesime hitap ediyor

 

http://www.risalehaber.com/images/news/58911.jpg

 

Gazeteci-Yazar Osman Tunç, Vakit Gazetesinde yayýnlanan röportajýnda, Bediüzzaman'ýn Türkiye'nin üç dönemin de nabzýný tuttuðunu belirterek, her kesimden insana hitap ettiðini söyledi.

 

Tunç, "Risale-i Nur Müellifi Bediuzzaman Said Nursi'nin mutlakiyet, meþrutiyet ve cumhuriyet dönemlerinde verdiði bir mücadele var. Her üç dönemin de nabzýný tutan Said Nursi'nin kendine has bir çizgisi var. Bu açýdan yazmýþ olduðu eserler asrýn insanlarýnýn hastalýklarýna cevap niteliðinde olduðundan dolayý her kesimden insana hitap eden yanlarý-yönleri var. Yani kim olursa olsun bu eserleri alýp okuyan kimse mahrum kalmýyor. Bütününü anlamasa da anladýðý yerler itibariyle nasibini almýþ oluyor. Hem sonra bir bahçeye giren elinin yetiþtiði olgun meyveleri koparmalý. Çürüðünü veya ham olanýný görse de olgun olaný almalý. Risale-i Nurlarýn manevi atmosferine giren, onu teneffüs eden kimse kolay kolay o iklimden kopamaz. Bu eserlerin böyle bir cazibesi var. Bu cazibe insanlarý kitaba baðlýyor. Çünkü Risale-i Nurlarýn dayandýðý kaynak Kur’an ve Sünnettir." þeklinde konuþtu.

 

Bediüzzaman'ýn kaleme aldýðý Risale-i Nur Külliyatýnýn, hayat mücadelesinin bir özeti olduðunu söyleyen Tunç, "Evet Risale-i Nur Müellifinin yaþamý baþlý baþýna bir destandýr. Bir insanlýk ve fazilet mücadelesidir. Bu kitaplar yaþamýn bir tecrübesi, hayat mücadelesinin bir özetidir. Ýçinden geldiði toplumun, yaþadýðý dönemin insanlarýnýn çektiði ýzdýrabýn, çilenin kelimelerle ifadesidir. Tahribata uðramýþ, maddi ve manevi dünyalarý yýkýlmýþ bir neslin yeniden diriliþinin reçetesi Risale-i Nurlara ekmek ve su gibi ihtiyaç vardýr" dedi.

 

Risale Haber, 02.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...