Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Müslümanlarýn Amerika çýkartmasý

 

http://www.risalehaber.com/images/news/59157.jpg

 

ABD'nin baþkenti Washington DC, bugünden itibaren 3 gün boyunca onbinlerce Müslümaný aðýrlayacak. Kuzey Amerika Ýslam Toplumunun (ISNA) yýllýk toplantýsý bu kez Ýslam dünyasýna açýlým üstüne açýlým yapan Washington'da gerçekleþtiriliyor. Müslümanlar, bugün Cuma namazý ile baþlayacak Washington toplantýsýný, Amerikan Baðýmsýzlýk Bildirgesinin ilan ettiði üç temel hakký olan "Hayat, Özgürlük ve Mutluluðu Arama Hakký" þiarýyla gerçekleþtirecek. Her yýl on binlerce Amerikalý Müslümanýn bir araya geldiði ISNA etkinliklerinde ilk defa bu yýl Türkler de kendi organizasyonlarýyla yer alacak.

 

Barack Obama yönetiminin, Müslümanlara yönelik açýlýmlarý sürerken, her yýl ABD'nin deðiþik bir eyaletinde bir araya gelen Müslümanlar da bu yýlki toplantýyý baþkent Washington DC'ye taþýdý. 40 bini aþkýn ABD'li Müslümanýn katýlmasý beklenen toplantý, sinema ve belgesel gösterimlerinden panellere, müzik dinletilerinden Kur'an kýraati yarýþmasýna kadar çok çeþitli etkinliklere sahne olacak. ABD'nin 234'ncü kuruluþ yýldönümünü kutlayacaðý 4 Temmuz gününe denk gelen toplantýnýn bu yýlki temasý da, Amerikan Baðýmsýzlýk Bildirgesinin ilan ettiði temel haklar olan, "Hayat, Özgürlük ve Mutluluðu Arama Hakký" olarak belirlendi.

 

Kasas Suresinin 77'nci ayeti olan, "Allah'ýn sana verdiðinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiði gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuðu arzulama. Þüphesiz ki Allah, bozguncularý sevmez." ayeti de bu temanýn seçilme saiki olarak toplantý afiþlerinde yer alýyor. Etkinlikler kapsamýnda, Washington'un ünlü Kongre Merkezine yüzlerce tezgahtan oluþan bir Müslüman pazarý kurulacak. "Malcolm's Echo," "Allah Made Me Funny," ""New Muslm Cool," "Journey Into America," "Veiled Voices," ve "The Muslims I Know." gibi filmlerin gösterileceði bir film festivali ile Ýslam sanatlarýndan örneklerin sergileneceði sergi ve konserler de yer alacak. Pazar günü öðeleden sonra da ABD'deki diðer dinlerin liderlerinden oluþan 400 seçkin davetlinin katýlacaðý bir resepsiyon verilecek.

 

Bu yýl Türkler de katýlýyor

 

ABD'li Müslümanlarýn en büyük þemsiye organizasyonlarýndan biri olan ISNA'nýn 46'ncý yýllýk toplantýsýna bu yýl ilk kez Türkler de etkinlikleriyle katýlacak. Bu kapsamda Cumartesi ve Pazar günü Amerikalý Türkleri konu alan 4 ayrý panel gerçekleþtirilecek. Panellerden 3'ü Türkçe ve sonunda moderatör tarafýndan Ýngilizce özetiyle yapýlacak. Bir panel ise tamamen Ýngilizce olacak. Panellere, Baþbakan Erdoðan'ýn dýþ politika baþdanýþmaný Siyaset Ekonomi ve Toplum Araþtýrmalarý Vakfý (SETA) Koordinatörü Dr. Ýbrahim Kalýn, Washington Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri Prof. Dr. Mehmet Paçacý, New York Baþkonsolosluðu Din Hizmetleri Ataþesi Gazi Erdem, Prof. Yusuf Ziya Kavakçý, Prof. Erdoðan Gurmen, Muammer Koç, Murat Köse, Ýhsan Iþýk, gazeteciler H. Mesut Hazar ve Cemal Demir konuþmacý olarak katýlacak isimler arasýnda.

 

Obama'nýn rahibi konuþacak

 

Barack Obama'nýn yemin töreni duasýný yatýran Evanjelik rahip Rick Warren, ISNA toplantýlarýnýn en dikkat çekici konuþmacýlardan biri olacak. ABD'nin en popüler din adamlarýndan biri olan Warren'ýn toplantýya katýlmayý kabul etmesi, ABD'de büyük yanký yaptý. Warren, geçtiðimiz yýl iki baþkan adayý John McCain ve Barack Obama'yý, ahlaki ve manevi bir sohbet adý altýnda bir araya getirerek, baþkanlýk yarýþýnýn en sýradýþý görüntülerinden birini gerçekleþtirmiþti. Baþta Amerikan Kongresinin ilk Müslüman üyesi Keith Ellison olmak üzere birçok politikacý da etkinliklere katýlacak. Amerikan medyasý genel olarak toplantýnýn diyaloga yaptýðý büyük katkýyý ön plana çýkarýrken bazý aþýrý saðcý ve marjinal yayýn organlarý da toplantýya yönelik eleþtiriler dile getiriyor. Bazý tutucu yayýn organlarý, Müslümanlarýn ABD'deki en kalabalýk etkinliðinin baþkentte ve ABD'nin baðýmsýzlýk bayramý gününde gerçekleþtirilmesine dikkat çekiyor.

 

Amerikan medyasýnýn ana akým yayýn organlarý ise, toplantýnýn Amerikan toplumunun çok kültürlülüðüne ve barýþa yapacaðý büyük katkýya vurgu yaparak, etkinliklere birçok Yahudi ve Hýristiyan din adamýnýn da katýlarak sunumlarda bulunacaðýna dikkat çekiyor. Amerikan Yahudi toplumunun en büyük kolu olan Reformcu Yahudilik Birliði baþkaný Haham Eric Yoffie geçtiðimiz yýl ISNA toplantýsýna katýlarak konuþma yapmýþtý. Amerikan Yahudi toplumunun ikinci büyük dini organizasyonu olan Muhafazakar Yahudilik (Conservative Judaism) topluluðunun amiral gemisi olan Amerika Yahudi Ýlahiyatý Akademisi baþkaný Haham Burton Visotzky bu yýlki etkinliðe konuþmacý olarak katýlacak. Bazý aþýrý Yahudi çevrelerinin boy hedefi haline gelen Haham Visotzky, "Komþularýmýzý sevmeyle emrolunduk. Ve ISNA'daki komþularým çok iyi insanlar" diyerek, tepkilere raðmen toplantýya katýlacaðýný duyurdu. Ortodoks, Reformasyon ve baðýmsýz eðilimlere ait sinagoglardan 4 üst düzey haham da toplantýlarda konuþmacý olarak bulunacak.

 

Yine, Yale Ýlahiyat Fakültesi Miroslav Volf, Amerika Evanjelik Luheryanlar Kilisesi Baþkaný Piskopos Mark S. Hanson, Bread for the World Lutheran Kilisesi Baþkaný David Beckmann, Ulusal Kiliseler Birliði eski baþkaný Rahip Bob Edgar da Müslümanlarýndavetini kabul eden din adamlarý arasýnda. Yusuf Ýslam, Hamza Yusuf, Ýmam Zaid Þakir ve Amerikan Kongresini dua ile açan ilk Müslüman olan Brooklynli Ýmam Sirac Wahhac da etkinliðinin diðer dikkat çekici isimlerinden bazýlarý.

 

Müslümanlarýn Washington çýkarmasýnda liderliði bir kadýn yapýyor

 

Son yýllarda yaptýðý faaliyetlerle dikkat çeken Kuzey Amerika Ýslam Toplumu (Islamic Society of North America) organizasyonun baþkanlýðýný bir kadýn yapýyor. Katolik olarak doðduðu halde genç yaþýnda Ýslam'ý tercih ederek Müslüman olan Kanadalý filozof ve güzel sanatlar uzmaný Dr Ingrid Mattson, 2006 yýlýnda ISNA'nýn baþkanlýðýna seçilmiþti. 46 yaþýndaki Mattson, baþta Amerikan donanma akademisi olmak üzere birçok saygýn eðitim kurumunda Müslümanlýðý anlatan dersler veriyor. Mattson, Obama'nýn baþkanlýk yemini ettiði gün Ulusal Katedral'de yapýlan özel dini törende Müslümanlar adýna dua etmiþti. Müslümanlara olumsuz bakan kesimlerin varlýðýna raðmen, Amerikalý Müslümanlarýn son yýllarda önemli oranda kabul görmeye baþladýðýna dikkat çeken Mattson, "Amerikalý Müslümanlar, Müslümanlýðý terörle özdeþleþtiren ve kendini þiddetle ifade eden marjinal yaklaþýmlara karþý Ýslamýn özünü anlatmada kendilerini birinci dereceden sorumlu görmekteler. Bu sebeple de, kendimizi komþularýmýza ve tüm Amerikan ulusuna anlatmak için kamusal planda eðitime ve tanýtýma büyük önem veriyoruz." þeklinde konuþuyor.

 

"Müslümanlardan nefret edenlerin hiç Müslüman tanýdýðý yok"

 

ISNA toplantýsý ile ilgili olarak Amerika'da birçok medya organýnda yorumlar yayýnlanýyor. Yorumlarýn büyük bölümünün olumlu olmasý, Müslümanlarca dünya barýþý adýna sevindirici bir yaklaþým olarak deðerlendiriliyor. ISNA'nýn merkezinin yer aldýðý Indiana eyaletinin en büyük gazetesi The Indianapolis Star gazetesinin köþe yazalarýndan Robert King de, köþesinde ISNA toplantýsý sebebiyle bazý marjinal kesimlerin yürrütüðü kampanyalara tepki gösterdi. Bazý marjinal kesimlerin, "Müslümanlar Washington'u ele geçiriyor. ABD bir Ýslam devleti olacak" korkusu yaydýðýna dikkat çeken King, "Bu tür saplantýlardan muzdarip olanlar için bir tedavi yolu var. Yakýnýzdaki bir camiyi arayýn. Sorularýnýzý cevaplayacak bir Müslüman ile konuþmak istediðini söyleyin. Kibar olun. Baský ortamýnda muhatabýnýzý korkutabilirsiniz. Onlarla oturum ve onlara yaþadýklarý ülkenin deðerleri hakkýnda ne düþündüklerini sorun. Bana da dinlediðiniz cevaplarýnýzý yazýn. Bu deðerlere sizden hiç de farklý olamayacak þekilde deðer verdiklerini görüp þaþýracaksýnýz" diye yazdý. King yazýsýný þöyle tamamladý: "Müslümanlardan nefret edenlerden tanýþtýklarýmýn büyük bölümünün hiçbir Müslüman tanýdýðý yok. Ýnternetten edindiðiniz izlenime güvenmeyin. Gidin kendi gözlemlerinizle tanýyýn".

 

Haber7, 03.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...