Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kasýmpaþalý-Monþer farký

 

Bazen "Kasýmpaþalý" olmak iyidir.

Bu, biraz belalý olmak demek... Hesaplanamaz olmak... Doðru bildiðini pat diye söyleyebileceði beklenen adam olmak. Saðý solu belli olmamak. Gemileri yakacak vasýfta olmak. Armudun sapýný üzümün çöpünü hesap etmeyecek týynette olmak. Risk almak. Gözü kara olmak.

 

Bunlar, Baþbakan Erdoðan'ý anlatmak için söylenecek sözler.

 

Ben o reklamý çok sevmiþtim. Hani o, kola reklamýný... Bir basket antrenmaný. Kovada, buzlar arasýnda kola þiþeleri var. Gelen almýþ, gelen almýþ, kovada bir tek þiþe kalmýþ. Bir siyahi çocuk gelip, o son þiþeyi alýyor ve tam o sýrada, dev bir basketçi kovaya doðru yürüyor. Bir boþ kovaya, bir çocuðun elindeki þiþeye bakýyor. Çocuk tehlikeyi anlýyor ve öyle dimdik durup þunlarý söylüyor:

 

-Aklýndan bile geçirme!

 

Ýþte bu.

 

Kasýmpaþalý tavrý.

 

Siyasette de zaman zaman gerekli olan þey.

 

Ben Refahyol iktidarý döneminde bir ara "Refah'ýn mehabetini kaybettiði an" diye bir yazý yazmýþtým.

 

Bir askeri hamle ve siyasette bir geri adým söz konusu idi. Orada, askeri cenah bir sýfýr öne geçmiþti. Askeri cenah, bazý çýkýþlarla siyasi kadrolarýn geriletilebileceðini düþündü ve hamleler yaptý. Sonrasý 28 Þubatlý günlere kadar geldi.

 

AK Parti iktidarý da bu alanda sýnavlar verdi.

 

Þemdinli'de bir aþýnma vardý.

 

Ama Tayyip Erdoðan ve arkadaþlarýnýn yola "Dik durma" kararlýlýðý ile çýktýðý belliydi.

 

Özellikle Erdoðan'ýn "milletten aldýðý oy"u hep arkasýnda hisseden, "Baþbakanlýðýnýn farkýnda olan" ve politik uzlaþmalara raðmen, haksýz yere üzerine gelindiðinde patlayacak karakterini gizlemeyen yaný, AK Partili dönemi, Refahlý dönemlerden farklý kýldý.

 

Artýk sistem içinde herkes, kural dýþý bir çýkýþ halinde kendisini, Tayyip Erdoðan'ýn nasýl tepki vereceðini hesap etmek zorunda hissediyor.

 

-Tamam, uzlaþmalar olsun, iletiþim olsun, ahenkli çalýþalým ama sivil iradeyi gölgeleyecek tavýrlarý kimse aklýndan bile geçirmesin!

 

Burada Tayyip Erdoðan'ýn, Davos günlerinde "Monþer"liðe getirdiði eleþtiriyi, sadece bir diplomatik üslup eleþtirisi olarak görmediðini düþünmek lazým. Belki o, devlet hayatýnda hep "ezik dil, borçlu dil, lütfettiniz dili" kullanma tarzýna yönelik bir eleþtiridir.

 

Hakký olmayaný istememek ama hakký olan þeyin týrtýklanmasýna da müsaade etmemek.

 

Mehmet Akif'in "Yumuþak huylu isem kim demiþ uysal koyunum-Kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum" mýsralarýný da sýk sýk bunun için söylüyor Tayyip Erdoðan. Kendi hukukunu da, millet hukukunu da ezdirmemek... Gerekirse herkese en anlayacaðý dilden konuþmak... Dik duruþ.

 

CHP lideri Baykal, boþuna tahrik etmeye çalýþýyor Askerleri...

 

Bu çok kötü bir politik tavýr.

 

"Genelkurmay tatmin olduysa þaþýrýrým" demiþ, "Hayret ederim" diye pekiþtirme cümlesi ilave etmiþ Milliyet'ten Fikret Bila'ya verdiði demeçte...

 

Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde hükümeti terbiye eden bir üslup bekliyordu, çýkan bildiriyi çok yetersiz bulduðunu söylüyor. "MGK bildirisinde TSK'nýn adý bile geçmiyor. Bu kadar zayýf bir ifadeden ben nasýl tatmin olayým?"

 

Ne bekliyordu acaba?

 

TSK'nýn hükümeti dövdüðüne ve önüne bir eylem takvimi koyduðuna dair bir açýklama mý?

 

Yani 28 Þubat þablonu.

 

Ýþte zaman o zaman deðil.

 

Baykal anlamamýþ olabilir ama devlet içindeki birimlerin, siyasi iktidarýn, milletten aldýðý oyun hakkýný verme en azýndan Tayyip Erdoðan'ýn damarýna basmama duyarlýlýðý kazandýðý söylenebilir.

 

Evet, her yiðidin bir yoðurt yiyiþi vardýr ve bir yerde Tayyip Erdoðan'ýn yoðurt yiyiþ tarzýnýn, (Rahmetli Özal da bu konuda kendine özgü bir stil geliþtirmiþti) Türkiye'de, kendine özgü oluþmuþ olan sistem yapýsýnda, millet hukukunu korumanýn uygun bir tarzý olduðu anlaþýlmýþtýr.

 

-Þapkasýný alýp giden baþbakan.

 

-Bir resmi toplantýda yüzbaþýnýn "kazara" koltuk vurarak geçtiði baþbakan.

 

-MGK'da irticanýn baþý olarak gösterilen ve kendisine baðlý devlet kadrolarý huzurunda kendisini savunmak zorunda býrakýlan baþbakan...

 

Bu tarzlar, bugüne kadar Baþbakanlara kaybettirdi.

 

Ben, son gerilimde Tayyip Erdoðan'ýn duruþunu þöyle okudum:

 

-Haklý olan itirazlarý dinlemeye hazýrýz. Ama ana rotalardan taviz yok. Birtakým yerlerde, millet iradesine karþý kumpas kuranlarla mücadeleye devam. Meclis'in, Hükümetin, Baþbakanlýðýn yetkilerini sonuna kadar kullanýrýz.

 

Benim okuduðum bu. Yanlýþ mý okudum, doðru mu okudum, önümüzdeki günlerde göreceðiz.

 

Son olarak þunu söyleyeyim: Gücünüzün farkýnda olarak, kontrollü bir Kasýmpaþalýlýk hayatýn her döneminde iyi bir iletiþim yöntemidir.

 

Ahmet Tasgetiren, Bugün, 04.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...