Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Neyi çok seviyorsun?

 

Allah'ý seviyor muyuz? Bu soruyu soralým kendimize... Allah'ý sevdiðimiz, nereden, hangi halimizden belli? Acýmak, sinirlenmek gibi duygularý içimize yerleþtiren Allah, sevmek duygusunu da içimize yerleþtirmiþ. Sevmemek imkânsýzdýr!..

 

Ýnsan gençliðini sever. Fakat görüyor ki gençlik hýzla kendisinden gidiyor. Acaba bu gençliði devam ettirmenin imkâný var mý?

 

Ýnsan malý mülkü sever. Mal mülk sevgisi çok tehlikelidir. Çünkü mal elimizden çýktý mý yaþadýðýmýz üzüntü, sevgiyi geçer.

 

Ýnsan nefsini sever, hatta putlaþtýrýr, emrine girer. Yemek, içmek, gezmek, dünya zevkleri... Bir gün bu istekler de gidecek. Fani þeylere bel baðlamamak lazým...

 

Seksen yýllýk ömrümde gördüm ki, neyi çok seversen, ondan gelen ýzdýrabý çekersin. Neye çok güvenirsen, ona havale edilirsin.

 

Dýþarýdan birileri bizi kendine çekiyor. Ýçten iten duygular da vardýr. Ýçtimai hayat bir gemi gibi hepimizi içine almýþ götürüyor. Gemi nereye giderse biz de oraya mý gidiyoruz? Yoksa gemimizi Müslümanca mý yürütüyoruz? Geminin kaptaný nefsimiz mi, yoksa gemimiz Nuh'un gemisi mi?..

 

Kýymetli þeylerin düþmaný çok olur. Devlet hazinesini taþýyan araba, devletin silahlarýyla korunur. Müslüman, iman gibi bir hazineyi taþýyor. Fýrtýna çok çetin. Gemimiz, rüzgârlarla yaprak gibi sallanýyor. Her þeye raðmen bakmalýyýz; pusulamýz kýbleyi mi gösteriyor?

 

Allah rýzasý, gayemizdir. Gidiyoruz... Hedefe varmasak da, bu yolda olmak çok güzel...

 

Allah'ý sevmenin metresi, kilogramý yoktur. Ne kadar itaat ediyorsak, o kadar seviyoruz demektir. Allah'ý sevmenin yolu, O'na itaat etmekten geçer.

 

Kalp, Allah'ýn "Ne yere, ne de göðe sýðmadým. Ben bir mü'min kulumun kalbine sýðdým." dediði büyük bir âlemdir.

 

Bize kalsa hayatýn sýrrýný çözemeyiz. Fakat bizi Yaratan, bize bir þeyler demiyor mu? Evde hareketsiz, öyle otursak bile saatler, takvimler zamanýn geçip gittiðini söylüyor. Ne kadar iyimser bir ifade. Zaman gidiyor, biz duruyoruz ha! Halbuki çocukluðumuz çok uzaklarda kalmadý mý?..

 

Çok kýymetli organlarýmýzý hangi iþlerde çalýþtýrdýk, çalýþtýrýyoruz?

 

En güzel yerlerde en büyük günahlar iþleniyor. Günahlarý süslediler, reklam ettiler. Müslümanlarýn bile çoðu bu günahlarý beðenmedi mi?

 

Dostlarýmýz pek çok sevgililer bulmuþ. Keyifleri, rahatlarý, huzurlarý iyi. Sevilmesi gereken, lafta kalmýþ. Diðerleri ön plana çýkmýþ. Neler neler yapýlmýþ bu sevgi uðruna... Paranýn, malýn, makamýn saltanatý... Peki biz, kimi seviyoruz? Sevgilimiz için ne yapýyoruz?

 

Hekimoglu Ismail, 04.07.2009, Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...