Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýslam dersleri baþlýyor

 

ALMANYA'nýn Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti'nde gelecek yýl okullarda Ýslam dersleri okutulacak.

 

Eyalet Uyum Bakaný Armin Laschet, 2010 yýlý yaz tatilinden sonra eyalet genelinde belirlenen 128 pilot okulda, Ýslam din derslerinin okutulacaðýný açýkladý. Yeni uygulamaya göre, þu anda "Ýslami bilgilendirme" (Ýslamische Unterweisung) adýyla verilen dersin adý Ýslam Din Dersi olarak deðiþtirilecek. Ýçerik olarak da iman esaslarýna dayalý olarak verilecek derste Ýslam inancý ile ilgili uygulamaya dönük müfredat uygulanacak.

 

Dernekler reddetti

 

Bakan Laschet, þimdiye kadar eyalette Ýslam din dersleriyle ilgili giriþimler olduðunu, ancak bunlarýn baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýný belirterek, Ýslami derneklerin Köln ve Duisburg'da seçilen iki pilot okulu bu yönde desteklemeyi reddettiklerini söyledi. Ýslam din derslerinin çok hassas bir konu olduðunu vurgulayan Laschet, bu konuda devletin Ýslam tarafýndan bir muhataba gereksinim duyduðunu, ancak Almanya'da "Ýslam dini cemaati" bulunmadýðýný belirtti.

 

Muhatap sorunu

 

Muhatap sorunu çözerek, Ýslam din dersleri konusunda hükümetle birlikte çalýþmasý için oluþturulan Müslümanlar Merkez Konseyi'nin (KRM) de bir çatý örgütü olarak bugüne kadar teþekkül ettirilemediðini ifade eden Laschet, "Biz de Ýçiþleri Bakaný Schaeuble'nin baþkanlýðýnda toplanan Ýslam Konferansý'nýn bir tavsiyesini dikkate almak durumunda kaldýk" diye konuþtu. Ýslam Konferansý'nda alýnan bir tavsiye kararýna göre, Ýslam din dersi vermek için muhatap bir çatý kuruluþu bulunamadýðý taktirde üyelerinin üzerinde etkili olan küçük çaplý dini cemaatlerin de kabul edilmesi söz konusu olabiliyor.

 

 

Hürriyet, 03.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...