Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Said Nursi'nin gazete giriþimi

 

Bediüzzaman Said Nursi'nin 1909 yýlýnda gazete çýkarmak için Basým ve Yayýn Ýdaresi'ne dilekçe verdiði ortaya çýktý

 

http://www.risalehaber.com/images/news/59142.jpg

 

Bediüzzaman Said Nursi'nin 1909 yýlýnda gazete çýkarmak için zamanýn Ýçiþleri bakanlýðýna baðlý Basým ve Yayýn Ýdaresi'ne dilekçe ile müracaat ettiði ortaya çýktý.

 

ilk defa yayýnlanan belgede, Bediüzzaman'ýn dilekçesinin iþleme konulduðu belirtiliyor.

 

Matbuat Müdürü Mehmet Tevfik'in imzasýnýn yer aldýðý belgede Bediüzzaman'ýn dilekçesinde belirtiði gazetenin özellikleri þu þekilde sýralanýyor:

 

"Siyaset-i þer’iye (Ýslami ölçülere uygun siyaset) ve ulûm ve þu’ûn-ý muhtelifeden (çeþitli ilimler ve iþlerden) bâhis olmak (bahsetmek) ve þimdilik haftada bir, ileride yevmî (günlük) çýkarýlmak üzere “Ma’rifet ve Ýttihad-ý Ekrâd” (Ýlim ve Kürtlerin Birliði) nâmýyla Türkçe ve Kürtçe bir gazete neþrine me’zuniyet i’tasý istid’â edilmiþ (izin verilmesi)..."

 

Ýþt o belgenin latince çevirisi ve belgenin aslý:

 

BÂB-I ÂLÎ (HÜKUMET KAPISI)

NEZÂRET-Ý DÂHÝLÝYE (ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI)

Ýdâre-i Matbû’ât (Basým ve Yayýn Ýdaresi)

Aded (Sayý)

1498

 

Bediüzzaman Said-i Kürdî Hazretleri tarafýndan takdim edilip Ýdare-i Çakerîye (Ýdaremize) havale buyurulan arz-ý halde (dilekçede) siyaset-i þer’iye (Ýslami ölçülere uygun siyaset) ve ulûm ve þu’ûn-ý muhtelifeden (çeþitli ilimler ve iþlerden) bâhis olmak (bahsetmek) ve þimdilik haftada bir, ileride yevmî (günlük) çýkarýlmak üzere “Ma’rifet ve Ýttihad-ý Ekrâd” (Ýlim ve Kürtlerin Birliði) nâmýyla Türkçe ve Kürtçe bir gazete neþrine me’zuniyet i’tasý istid’â edilmiþ (izin verilmesi istenmiþ) olmasýyla Matbû’ât Nizamnamesinin üçüncü ve dördüncü maddelerinin fýkra-i ûlâlarý ahkamýna tevfikan (birinci fýkralarý hükümlerine uygun) müsted’î-i mûmâ ileyh (dilekçe sahibi) hakkýnda mu’âmele-i lazýmenin îfâsýyla (gerekli iþlemin yapýlmasýyla) neticesinin inbâsý (bildirilmesi) hususunun Zabtiye Nezaret-i Aliyyesine (Güvenlik Bakanlýðýna) emr ve iþ’âr buyurulmasý bâbýnda (emredilmesi ve yazý ile bildirilmesi konusunda) emr u ferman hazret-i men lehü’l-emrindir (emir ve ferman sizindir).

 

Fî 10 Muharrem sene 327 ve Fî 20 Kanun-ý sânî sene 324 (01 Þubat 1909)

 

Matbû’ât-ý Dâhiliye Müdiri

Mehmed Tevfik

 

Orijinal belge:

 

http://www.risaleakademi.com/images/Risale/img_0148%20-%20kopya.jpg

 

 

 

Risale Haber, 02.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...