Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Ýsrail, Gazze'yi ahlaksýzca yýktý'

 

Uluslararasý Af Örgütü, Ýsrail'in Gazze Þeridi'nde Aralýk ve Ocak'ta düzenlediði büyük saldýrýlarýn "ahlaksýzca" yapýldýðýný ve operasyonlarda Filistinli sivillerin hedef alýndýðýný bildirdi

Londra merkezli örgütün hazýrladýðý 117 sayfalýk detaylý raporda, ''Ýsrail güçleri, Gazze Þeridi'ne 22 gün süren saldýrýda yüzlerce Filistinli sivili öldürdü, binlerce evi yýktý. Bunlar savaþ suçudur" ifadeleri yer aldý.

 

Operasyonlarda 300'ü çocuk, 1400 masum sivilin öldüðünü hatýrlatan örgüt, Ýsrail'e, nüfus yoðunluðu olan bölgelerde aðýr silah, beyaz fosfor ve diðer belirsiz silahlarý kullanmama yönünde kamuoyuna açýk bir teminat vermesi çaðrýsýný yaptý.

 

Raporda, Ýsrail askerlerinin bir eve toplanan 21 kiþiyi öldürmesi, aðýr silahlarla Birleþmiþ Milletler okulunun bombalanmasý sonucu onlarca kiþinin ölmesi, Ýsrail'de çalýþan Gazzeli doktorun 3 kýzýnýn öldürülmesi gibi bazý konular detaylý olarak ele alýndý.

 

Uluslararasý Af Örgütü, Hamas militanlarýnýn Ýsrailli sivillerin üzerine roket fýrlatmasýnýn da savaþ suçu olduðunu vurguladý. Raporda, Hamas'ýn Gazze'de sivilleri zýrh olarak kullandýðýna dair bir ipucu bulunamadýðý da ifade edildi.

 

Ýsrail ordusundan daha önce yapýlan açýklamada, 18 Ocak'ta sona eren saldýrýlarda 295'i sivil 1166 kiþinin öldüðü iddia edilmiþ ve "uluslararasý savaþ kurallarýnýn ihlal edilmediði" ileri sürülmüþtü.

 

Risale Haber, 02.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...