Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Karakoldaki Müslümanlara pusula

 

Ýngiltere polisi Ýslam ülkelerinde bile görülmeyen bir uygulamaya imza attý

Ýngiltere, Müslümanlara yönelik insan haklarý þikayetlerinin önüne geçmek istiyor Karakola düþen Müslümanlarýn namaz kýlmasý için hücrelerin tavanlarýna kýbleyi gösteren iþaretler koyan polis, þimdi de hücreye düþen Müslüman mahkumlara kýbleyi bulmalarý için pusula daðýtmaya baþladý.

 

Daily Mail haberinde, "yoldan sapanlarýn tekrar doðru yolu bulmalarý için her yöntemi kullanmaya" kararlý olan Norfolk polisi, karakola düþen Müslümanlarýn kýbleyi rahatça bulmasý için, zanlýlara pusula daðýtma uygulamasý baþlattýðýný yazdý.

 

Polis, daha önce de hücre tavanlarýna, kýbleyi gösteren oklar çizmiþti.

 

Habere göre, Ýngiliz polisi uygulamaya gerekçe olarak Müslüman zanlýlarýn hücrede doðru yönü bulmalarýna yardýmcý olma arzusunu gösterdi.

 

Ancak adýnýn açýklanmasýný istemeyen bir polis yetkilisi, Müslümanlarla Ýngiliz polisi arasýnda güven sorunu yaþandýðýný belirterek, uygulamanýn bu güvensizlik ortamýný gidermeye yönelik olduðunu söyledi.

 

Gazeteye göre, Norfolk çevresinde baþlatýlan tavanlara ok çizme uygulamasý bütün Ýngiltere'ye yayýlacak.

 

Pusula uygulamasý ise bir süre denendikten ve güvenlik zaafý oluþturmadýðý ve baþarýlý bulunduðu takdirde bütün ülkeye yayýlacak.

 

Son rakamlara göre Ýngiltere'de 1.6 milyon Müslüman yaþýyor. Buna karþýlýk cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin önemli bir bölümünü Müslümanlar oluþturuyor.

 

Cnn Türk, 02.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...